ความหลากหลายของเห็ดในพื้นที่สวนสัตว์อุบลราชธานี

หัวหน้าโครงการ : ชริดา ปุกหุต

พื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติดงฟ้าห่วน ในเขตบ้านหนองมะเขือ ตำบลขามใหญ่ อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานีได้ถูกจัดสรรให้กับองค์การสวนสัตว์ เพื่อจัดตั้งเป็นสวนสัตว์อุบลราชธานี เป็นเนื้อที่ประมาณ 1,217 ไร่ โดยมุ่งเน้นให้คงสภาพการอนุรักษ์พื้นที่ป่าไว้ พื้นที่โดยทั่วไปเป็นป่าเต็งรังหรือป่าโคก กล่าวคือ ลักษณะเป็นป่าโปร่ง ประกอบด้วยต้นไม้ผลัดใบขนาดกลางและขนาดเล็กขึ้นกระจัดกระจายไม่แน่นทึบ ค่อนข้างแห้งแล้ง ดินเป็นดินทรายหรือดินลูกรัง สามารถพบเห็นได้ทั่วไปในภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทย พื้นที่ดังกล่าวถือได้ว่าเป็นแหล่งค้นคว้าวิจัยเกี่ยวกับความหลากหลายทางชีวภาพที่สำคัญแห่งหนึ่งของจังหวัดอุบลราชธานี ไม่ว่าจะเป็นพืช สัตว์ หรือจุลินทรี โดยเฉพาะอย่างยิ่งนักเรียน นักศึกษา หรือประชาชนสามารถใช้เป็นห้องสมุดทางธรรมชาติในการศึกษาเรียนรู้ทางวิชาการได้เป็นอย่างดี เช่น การศึกษาขยายพันธุ์สัตว์ป่า และการค้นคว้าทางพฤกษศาสตร์ เป็นต้น รวมทั้งยังสามารถใช้เป็นสถานที่ท่องเที่ยวเชิงนิเวศสาหรับการพักผ่อนหย่อนใจโดยไม่ต้องลงทุนหรือไปเสาะแสวงหาจากแหล่งอื่น

ผลการสำรวจ รวบรวมข้อมูลและจำแนกชนิด ได้เป็น 50 ชนิด ซึ่งเป็นเห็ดที่ใช้เป็นอาหาร 9 ชนิด เป็นสมุนไพร 4 ชนิด ส่วนอีก 37 ชนิด ยังไม่มีข้อมูลการเป็นอาหารหรือสมุนไพร อย่างไรก็ดีเห็ดป่าทั้ง 50 ชนิดทาหน้าที่เป็นผู้ย่อยสลายซึ่งเป็นประโยชน์ต่อระบบนิเวศ

เห็ดป่า-สวนสัตว์อุบลราชธานี-ดงฟ้าห่วน

รายละเอียดเพิ่มเติม : ความหลากหลายของเห็ดในพื้นที่สวนสัตว์อุบลราชธานี รายงานโครงการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ปี 2557