การฟื้นฟูพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นวัดปากน้ำ บ้านกุดลาด จังหวัดอุบลราชธานี

หัวหน้าโครงการ : สมศรี ชัยวณิชยา

บริเวณชุมชนบ้านปากน้ำแต่เดิมตั้งอยู่บริเวณลุ่มน้ำที่ชาวบ้านเรียกว่า บุ่งสระพัง บริเวณดังกล่าวนี้สันนิษฐานว่า เคยเป็นที่ตั้งทัพหน้าของเจ้าพระวอ พระตาในช่วงที่อพยพหนีเจ้าสิริบุญสาร กษัตริย์เวียงจันทน์ กล่าวคือ พระครูพัฒนกิจวิมล หรือ พระมงคลธรรมวัฒน์ (บุญจันทร์ จตฺตสลฺโล) เจ้าอาวาสขณะนั้น ได้ค้นพบพระพุทธศิลปะล้านช้าง (หลวงพ่อเงิน) และพระพุทธรูปอื่น ๆ ในบริเวณนี้เป็นจำนวนมาก (ปัจจุบัน คือ บริเวณวัดป่าพระพิฆเนศ) อีกทั้งพบว่า บริเวณดังกล่าวเป็นเนินดินกว้างและมีร่องรอยของซากอิฐคูเมืองเก่า บริเวณรอบ ๆ วัดป่าพระพิฆเนศ โดยเหตุนี้เอง จึงเป็นแรงบันดาลใจให้พระครูพัฒนกิจวิมล (บุญจันทร์ จตฺตสลฺโล) ได้ดำริจัดตั้งพิพิธภัณฑ์ ณ วัดบ้านปากน้ำ

watpaknam-musuem2

พิพิธภัณฑ์บ้านปากน้ำ จัดแสดงโบราณวัตถุซึ่งถูกค้นพบ ณ บริเวณวัดป่าพระพิฆเนศมีอายุตั้งแต่สมัยทวารวดี สมัยขอมพระนคร อีกส่วนหนึ่งเป็นการจัดแสดงเครื่องมือ เครื่องใช้ในการดำเนินชีวิตประจำวันของชาวชุมชนวัดบ้านปากน้ำในอดีต เพื่อให้เห็นถึงพัฒนาการของการตั้งถิ่นฐานและชุมชน อันเป็นแหล่งเรียนรู้ประวัติศาสตร์และโบราณคดี

watpaknam-musuem

รายละเอียดเพิ่มเติม : พิพิธภัณฑ์วัดปากน้ำ : แนะนำพิพิธภัณฑ์วัดปากน้ำ (บุ่งสระพัง) อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี รายงานโครงการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ปี 2553