พระอุบาลีคุณูปมาจารย์ (จันทร์ สิริจันฺโท)

พระอุบาลีคุณูปมาจารย์ (จันทร์ สิริจันฺโท)

พระอุบาลีคุณูปมาจารย์ (จันทร์ สิริจนฺโท) ผลงานโดดเด่นของท่าน ได้แก่ การก่อตั้งวัด การปกครองวัดในฐานะเจ้าอาวาส การปกครองคณะในฐานะเจ้าคณะมณฑล การตั้งโรงเรียน “อุบลวิทยาคม” โรงเรียนสอนหนังสือไทยแห่งแรกที่จัดสอนอย่างเป็นระบบที่ได้จัดตั้งขึ้นในเมืองอุบลราชธานีที่วัดสุปัฏนาราม และจัดตั้งโรงเรียนสอนหนังสือไทยขึ้นในวัดต่าง ๆ ในบริเวณเมืองอุบลราชธานีและเมืองใกล้เคียงอีกเป็นหลายโรงเรียน ท่านได้ประพันธ์ร้อยแก้วและร้อยกรองว่าด้วยกาพย์ต่าง ๆ เพื่อให้ความรู้ ให้คติสอนใจด้วยถ้อยคำไพเราะ และท่านยังเป็นนักเทศน์ เป็นผู้เคร่งครัดในภารกิจ
พระสงฆ์ ท่านจะแสดงพระธรรมเทศนาอบรมสั่งสอนประชาชนอย่างสม่ำเสมอโดยเฉพาะ ในวันธรรมสวนะในระหว่างเข้าพรรษา คำบรรยายในการแสดงพระธรรมเทศนาดังกล่าวคณะศิษยานุศิษย์น่าไปจัดพิมพ์เผยแผ่กว่าร้อยเรื่อง

อ่านต่อ…