:: ฐานข้อมูลวัดในจังหวัดอุบลราชธานี ::
เมืองอุบลราชธานี
กุดข้าวปุ้น
เขมราฐ
เขื่องใน
โขงเจียม
ดอนมดแดง
เดชอุดม
ตระการพืชผล
ตาลสุม
ทุ่งศรีอุดม
นาจะหลวย
น้ำยืน
บุณฑริก
พิบูลมังสาหาร
โพธิ์ไทร
ม่วงสามสิบ
วารินชำราบ
ศรีเมืองใหม่
สำโรง
สิรินธร
นาตาล
นาเยีย
น้ำขุ่น
สว่างวีระวงศ์
เหล่าเสือโก้ก
กิตติกรรมประกาศ
บรรณานุกรม
คณะทำงาน
ข้อมูลท้องถิ่น
สำนักวิทยบริการ
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
 
Web Counter
:: ฐานข้อมูลวัดในจังหวัดอุบลราชธานี ::
ค้นหา ข้อมูลวัด ข้อมูลใบลาน

ประชาสัมพันธ์ :

 
        
 

หลักการและเหตุผล :  

           สำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  เป็นหน่วยงานที่ให้บริการความรู้วิชาการโดยมีปรัชญาเป็นแหล่งบริการสารสนเทศเพื่อสนับสนุน การเรียน/การสอน การวิจัย บริการชุมชนที่ครบถ้วน จะเห็นได้ว่านอกจากเน้นในด้านการเรียน/การสอนแล้ว ยังสนับสนุนในการให้บริการชุมชน ดังนั้น สำนักวิทยบริการ จึงเป็นแหล่งที่รวบรวมฐานข้อมูลวิชาความรู้ต่าง ๆ มาไว้ให้บริการ โดยเฉพาะจัดหาทรัพยากรข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับวัฒนธรรมและประเพณีที่สำคัญ ๆ ของจังหวัดอุบลราชธานี

           จังหวัดอุบลราชธานี เป็นจังหวัดใหญ่ชายแดนที่สำคัญของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และเป็นเมืองเก่าที่เจริญมานับร้อยปี เป็นจังหวัดที่มีวัดมากที่สุดในประเทศไทย  และมีวัดที่มีชื่อเสียงที่ประชาชนทั่วไป เคารพ ศรัทธา แต่ยังไม่ได้มีการจัดเก็บรวบรวมข้อมูลไว้เพื่อให้ประชาชนคนที่สนใจทั่วไปได้ทราบข้อมูลว่ามีวัดอะไรบ้างในจังหวัดเพื่อเป็นการเก็บรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับประวัติวัดและที่อยู่ รายละเอียดที่น่าสนใจ ควรจะมีการจัดเก็บเป็นฐานข้อมูลไว้ให้บริการ เพื่อรวบรวมฐานข้อมูลไว้ให้บริการที่สำนักวิทยบริการและบน Web Site ของมหาวิทยาลัย เพื่อให้เป็นที่รู้จักแก่คนทั่วไปและเป็นการประชาสัมพันธ์ต่อประชาชนที่สนใจ ซึ่งสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ที่ 4 ด้านการบริการการวิชาการ โดยมีเป้าหมายหลัก บริการวิชาการโดยถ่ายทอดความรู้และเทคโนโลยีที่เหมาะสมแก่ชุมชน อันจะนำไปสู่การพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีและยั่งยืน ตามมาตรการและแนวทางการพัฒนา ข้อที่ 4.5 พัฒนาฐานข้อมูลสารสนเทศที่เป็นประโยชน์ และสะดวกต่อการศึกษาค้นคว้าเพื่อให้บริการชุมชน

 

วัตถุประสงค์ :

           ๑. เพื่อรวบรวมจัดเก็บฐานข้อมูลวัดในจังหวัดอุบลราชธานีไว้ให้บริการ
           ๒. เพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์วัดในจังหวัดอุบลราชธานี ให้เป็นที่รู้จักแก่คนทั่วไป