อาคม ศรประสิทธิ์ ศิลปินพิณอีสาน

อาคม ศรประสิทธิ์ ชาวจังหวัดอุบลราชธานี ศิลปินผู้มีความเชี่ยวชาญในการเล่นเครื่องดนตรีพื้นเมืองอีสาน โดยเฉพาะอย่างยิ่งการเล่นพิณ เป็นลูกศิษย์ของครูทองใส ทับถนน ผู้เป็นศิลปินครูภูมิปัญญาไทย มีผลงานการเล่นพิณมากมายทั้งในแบบศิลปินเดี่ยวและการแสดงคู่กับครูทองใส ทับถนน

อาคม ศรประสิทธิ์ ศิลปินพิณอีสาน
อาคม ศรประสิทธิ์ ศิลปินพิณอีสาน

ประวัติของอาคม ศรประสิทธิ์

นายอาคม ศรประสิทธิ์ เป็นผู้มีความรู้ความสามารถในการเล่นเครื่องดนตรีพื้นเมืองอีสาน มีความเชี่ยวชาญสามารถเล่นเครื่องดนตรีได้หลายประเภท ไม่ว่าจะเป็น พิณ แคน โหวด หรือโปงลาง ในช่วงที่กำลังศึกษาในระดับอุดมศึกษา นายอาคม ศรประสิทธิ์ ได้เรียนรู้และฝึกฝนจากคณาจารย์ผู้เชี่ยวชาญด้านดนตรีพื้นเมืองในสถาบันราชภัฏอุบลราชธานี ทำให้มีความชำนาญมากขึ้นจนได้เป็นตัวแทนเยาวชนไปเผยแพร่ศิลปะการแสดงพื้นบ้านอีสานที่ต่างประเทศหลายครั้ง  และได้เรียนรู้ ฝึกฝน เพิ่มเติมจากนายทองใส ทับถนน ผู้เป็นครูภูมิปัญญาไทยด้านการเล่นพิณ ซึ่งได้ถ่ายทอดความรู้และเทคนิควิธีการเล่นพิณให้มีความเชี่ยวชาญมากขึ้น จนมีผลงานการแสดงพิณออกมาเผยแพร่มากมาย

การสอนและถ่ายทอดความรู้ด้านการเล่นพิณให้แก่เด็กและเยาวชน ของ อาคม ศรประสิทธิ์
การสอนและถ่ายทอดความรู้ด้านการเล่นพิณให้แก่เด็กและเยาวชน ของ อาคม ศรประสิทธิ์

นายอาคม ศรประสิทธิ์ มีโอกาสได้ถ่ายทอดองค์ความรู้ให้แก่เด็กและเยาวชนเป็นส่วนใหญ่ วิธีการถ่ายทอดความรู้จะใช้วิธีการสอนโดยเน้นการปฏิบัติ บอกเทคนิควิธีการเล่นให้เกิดความไพเราะ และให้ฝึกฝนจนเกิดความชำนาญ การถ่ายทอดความรู้จึงอยู่รูปแบบของวิทยากรฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เป็นกรรมการตัดสินการแข่งขันวงดนตรีพื้นเมือง เป๋นผู้ควบคุมวงดนตรีพื้นเมืองอีสานให้กับโรงเรียนต่าง ๆ จนได้รับรางวัลเป็นที่ยอมรับในความสามารถและความเชี่ยวชาญ

การสอนและถ่ายทอดความรู้ด้านการเล่นพิณให้แก่เด็กและเยาวชน ของ อาคม ศรประสิทธิ์
การสอนและถ่ายทอดความรู้ด้านการเล่นพิณให้แก่เด็กและเยาวชน ของ อาคม ศรประสิทธิ์

ผลงานของอาคม ศรประสิทธิ์

 • พ.ศ. 2536 ชนะเลิศ วงโปงลาง งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
 • พ.ศ. 2536 ชนะเลิศ เครื่องสายเครื่องคู่ งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
 • ตัวแทนเยาวชนไทยแสดงดนตรีพื้นเมือง ณ นครเซี่ยงไฮ้ ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน
 • ร่วมแสดงดนตรีพื้นเมืองวงโปงลางสถาบันราชภัฏอุบลราชธานี ณ ประเทศสหรัฐอเมริกา ออสเตรเลีย พม่า จีน
 • วิทยากรโครงการอบรมเทคนิคและวิธีการเล่นเครื่องดนตรีพื้นเมืองอีสาน จัดโดย งานข้อมูลท้องถิ่น สำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

เกียรติคุณ รางวัลของอาคม ศรประสิทธิ์

 • พ.ศ. 2538 ตัวแทนเยาวชนไทยที่ไปแสดงดนตรีพื้นเมือง (โปงลาง) ณ นครเซี่ยงไฮ้ ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน
 • พ.ศ. 2544 รางวัลชนะเลิศการประกวดโปงลาง (อาจารย์ผู้ควบคุม) งานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ สถาบันราชภัฏอุบลราชธานี
 • พ.ศ.2544 รางวัลรองชนะเลิศ อันดับที่ 1 เดี่ยวพิณ บุญคูณลาน ณ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ อุบลราชธานี
 • พ.ศ. 2544 วิทยากรและคณะกรรมการดำเนินงานการอบรมโครงการค่ายศิลปะเด็ก จังหวัดอุบลราชธานี
 • พ.ศ.2545 รางวัลชนะเลิศ เดี่ยวพิณ งานกาชาดและงานปีใหม่ 2545 อุบลราชธานี
 • พ.ศ. 2545 รางวัลชนะเลิศ เดี่ยวพิณ งานครบรอบ 128 ปี จังหวัดมหาสารคาม
 • พ.ศ. 2545 รางวัลรองชนะเลิศการประกวดเครื่องดนตรี โหวด (อาจารย์ผู้ควบคุม) เยาวชนดนตรีแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 6 วิทยาลัยดุริยางคศิลป์ มหาวิทยาลัยมหิดล
 • พ.ศ. 2547 กรรมการตัดสินการประกวดวงดนตรีไทย งานอนุรักษ์มรดกไทย ประจำปี 2547 อุบลราชธานี
 • พ.ศ. 2547 ครูผู้สอนจัดกิจกรรมส่งเสริมการพัฒนาผู้เรียนสู่ความเป็นอัจฉริยะ (ระดับเหรียญทอง) ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาอุบลราชธานี เขต 1
 • พ.ศ. 2548 รางวัลชนะเลิศ เดี่ยวพิณ โครงการประกวดดนตรีโฟล์คซองต้านยาเสพติด อุบลราชธานี
 • พ.ศ. 2548 รางวัลรองชนะเลิศเหรียญเงิน ระดับประถมศึกษา เครื่องดนตรีโปงลาง (ครูผู้ฝึกสอน) การประกวดเซ็ทเทรดเยาวชนดนตรีแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 8
 • เกียรติบัตร เป็นผู้เสียสละและมีส่วนร่วมงานประเพณีแห่เทียนพรรษาอุบลราชธานี 2545, 2546, 2547, 2548
การสอนและถ่ายทอดความรู้ด้านการเล่นพิณให้แก่เด็กและเยาวชน ของ อาคม ศรประสิทธิ์
การสอนและถ่ายทอดความรู้ด้านการเล่นพิณให้แก่เด็กและเยาวชน ของ อาคม ศรประสิทธิ์

ผลงานเผยแพร่ของอาคม ศรประสิทธิ์

 • วีซีดีตำนานลายพิณอมตะพ่อลูก ชุดที่ 1 ลำเพลินเดินซิ่ง
 • วีซีดีตำนานลายพิณอมตะพ่อลูก ชุดที่ 2 เมดเลย์พิณซิ่ง
 • วีซีดีตำนานลายพิณอมตะพ่อลูก ชุดที่ 3 เมดเลย์เซิ้งบั้งไฟ
 • วีซีดีบันทึกการแสดงสดดนตรีพื้นเมือง วงโปงลางสุวรรณศิลป์ : รำเชิญขวัญ รำ 4 ภาค ธิดาฟ้าหยาด
 • วีซีดีบันทึกการแสดงสดดนตรีพื้นเมือง วงโปงลางสุวรรณศิลป์ : รำบายศรีสู่ขวัญ มโนราห์ลำเพลิน เซิ้งบั้งไฟ
 • วีซีดีบันทึกการแสดงสดดนตรีพื้นเมือง วงโปงลางสุวรรณศิลป์ : ดอกบัวอุบล รำตังหวาย คอนสวรรค์
 • ซีดีตำนานลายพิณอมตะพ่อลูก ชุดที่ 1 ลำเพลินเดินซิ่ง
 • ซีดีตำนานลายพิณอมตะพ่อลูก ชุดที่ 2 เมดเลย์พิณซิ่ง
 • ซีดีตำนานลายพิณอมตะพ่อลูก ชุดที่ 3 เมดเลย์เซิ้งบั้งไฟ

เทคนิควิธีการเล่นพิณของอาคม ศรประสิทธิ์

 

ที่อยู่ ของ อาคม ศรประสิทธิ์

ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี

บรรณานุกรม 

งานข้อมูลท้องถิ่น.  (2556). เอกสารประกอบการอบรม “เทคนิคและวิธีการเล่นเครื่องดนตรีพื้นเมืองอีสาน ปีที่ 2” ระหว่างวันที่ 7-10 พฤษภาคม 2556. อุบลราชธานี : งานข้อมูลท้องถิ่น สำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี.

Tag

การทอผ้าไหม การทำต้นเทียนพรรษา การท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม การปฏิบัติธรรม การแกะสลักเทียนพรรษา ครูภูมิปัญญาไทย บุญมหาชาติ บุญเดือนแปด ชุมชนทำเทียนพรรษา บ้านชีทวน พักผ่อนหย่อนใจ พิพิธภัณฑ์พื้นบ้าน พิพิธภัณฑ์ท้องถิ่น ดนตรีพื้นบ้าน ดนตรีพื้นเมืองอีสาน ต้นเทียนพรรษาประเภทติดพิมพ์ ต้นเทียนพรรษาประเภทแกะสลัก ประวัติศาสตร์ท้องถิ่น ประเพณีท้องถิ่น ประเพณีอีสาน ประเพณีแห่เทียนพรรษา วัดหนองป่าพง วิถีชีวิตคนอีสาน วิปัสสนากรรมฐาน ศิลปกรรมญวน ศิลปกรรมท้องถิ่นอีสาน ศิลปะญวน สถาปัตยกรรมท้องถิ่น สถาปัตยกรรมท้องถิ่นอีสาน สถาปัตยกรรมในพุทธศาสนา สาขาวัดหนองป่าพง สิม หัตถกรรมการทอผ้า อำเภอพิบูลมังสาหาร อำเภอตระการพืชผล อำเภอน้ำยืน อำเภอม่วงสามสิบ อำเภอวารินชำราบ อำเภอเขมราฐ อำเภอเขื่องใน อำเภอเดชอุดม อำเภอเมืองอุบลราชธานี อุบลราชธานี อุโบสถ ฮีตสิบสอง