เรียนรู้ศิลปวัฒนธรรมอีสานด้วยสื่อ 3 มิติ

งานข้อมูลท้องถิ่นได้นำศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่นมานำเสนอในรูปแบบสื่อ 3 มิติ (3D Model) โดยการบูรณาเข้ากับการฝึกประสบการณ์ของนักศึกษาสาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

เทียนพรรษาโบราณ

เทียนมัดรวม : 3D model โดย วิเชียร วงษ์ศรีแก้ว

เทียนมัดรวม เป็นรูปแบบเทียนพรรษาโบราณแบบหนึ่งของจังหวัดอุบลราชธานี มีการนำเทียนขนาดสั้น กลาง และยาวมามัดรวมกันด้วยเชือกปอ ตัดกระดาษสีมาตกแต่งเปราะแต่ละอันในสวยงาม วางบนฐานไม้เป็นชั้น ๆ ให้สวยงาม จึงนำไปถวายวัด

เทียนมัดรวม เทียนพรรษาจังหวัดอุบลราชธานี by kanittha.t on Sketchfab

ลวดลายเทียนพรรษาประเภทแกะสลัก

ลวดลายต่าง ๆ ที่แกะสลักลงบนเทียนพรรษาในการทำต้นเทียนพรรษาของจังหวัดอุบลราชธานี เป็นภูมิปัญญาในการสร้างงานให้เกิดมิติเห็นภาพ ผู้ที่จะแกะสลักลวดลายเทียนพรรษาจะต้องมีพื้นฐานในการเขียนลายไทย จึงจะสามารถสร้างสรรค์ผลงานที่สวยงามได้ดี ลวดลายที่ใช้ในการแกะสลักจะเป็นการประยุกต์รวมลายไทยต่าง ๆ ให้วิจิตรสวยงาม เช่น ลายกระหนก กระจัง ประจำยาม ลายเครือเถา ลายก้านขด เครื่องมือที่ใช้ในการแกะสลักได้แก่เครื่องมือประเภทตัด เจาะ เซาะ ขูด ซึ่งมีการประดิษฐ์ขึ้นมาใช้งานแต่ละประเภทอย่างเหมาะสม

ลายประจำยามก้ามปู : 3D Model โดย ฑนพล ผกาพันธ์

เทียนแกะสลัก ลายประจำยามก้ามปู by kanittha.t on Sketchfab

ลายก้านขดออกช่อหัวสิงห์ : 3D Model โดย ปราโมทย์ บรรจงจิตร

ลายก้านขดออกช่อหางโต : 3D Model โดย ปราโมทย์ บรรจงจิตร

ลายสัตว์หิมพานต์ประกอบลายกระหนก : 3D Model โดย ฑนพล ผกาพันธ์

ลวดลายอีสาน

ลายก้านขดพรรณพฤกษา ออกช่อดอกกาละกับ : 3D model โดย คงเดช นิยมวงศ์

ปรากฏอยู่ที่บานประตูอุโบสถวัดสุปัฏนารมวารวิหาร จังหวัดอุบลราชธานี จำหลักไม้ปิดทองล่องชาดลายก้านขดพรรณพฤกษา ออกช่อดอกกาละกับ ลวดลายเอกลักษณ์ของภาคอีสาน กรมศิลปากรได้ประกาศขึ้นทะเบียนเป็นโบราณวัตถุในราชกิจานุเบกษา เล่มที่ 107 ตอนที่ 9 เมื่อวันที่ 12 มกราคม 2533 ปัจจุบันอุโบสถนี้คือหอศิลปวัฒนธรรมของวัดสุปัฏนารามวรวิหาร

ลายเครือเถาพรรณพฤกษา : 3D model โดย คงเดช นิยมวงศ์

ปรากฏอยู่ที่ผนังด้านหลังของธรรมาสน์วัดโพนงาม อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี งานแกะสลักนูนต่ำลงรักปิดทอง สกุลช่างท้องถิ่นอีสาน

ลายเครือเถาพรรณพฤกษา : 3D Model โดย สุภาพร บุญผุย

ปรากฏอยู่ที่ผนังด้านหน้าของธรรมาสน์วัดโพนงาม อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี

ลายก้านขดพรรณพฤกษา : 3D Model โดย สุภาพร บุญผุย

ปรากฏอยู่ที่ผนังด้านหน้าของธรรมาสน์วัดโพนงาม อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี

ช่อฟ้าวัดมณีวนาราม : 3D Model โดย คงเดช นิยมวงศ์

ช่อฟ้าจำหลักไม้ปิดทองลายฉลุ ของวัดมณีวนาราม อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี ลักษณะจงอยปากครุฑ มีหงอนเป็นลายหางไหลสี่หยักไปจนถึงยอด เพรียวบางสะบัดปลายลาย ลำตัวปิดทองลายฉลุ ลายกระจังมีเส้นคั่นเป็นช่วง ๆ มีครีบด้านหลังปัจจุบันเก็บรักษาไว้ที่หอศิลป์ วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี

ช่อฟ้าวัดมณีวนาราม by kanittha.t on Sketchfab

รายละเอียดเพิ่มเติม

บรรณานุกรม

สุรชัย ศรีใส. (2561). หนังสือ AR เทคนิคการแกะสลักลวดลายเทียนพรรษา. อุบลราชธานี : วิทยาการพิมพ์

สุรชัย ศรีใส. (2563). ลวดลายอีสาน. อุบลราชธานี : เอกอาร์ต

 

 

Tag

การทอผ้าไหม การทำต้นเทียนพรรษา การท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม การปฏิบัติธรรม การแกะสลักเทียนพรรษา ครูภูมิปัญญาไทย บุญมหาชาติ บุญเดือนแปด ชุมชนทำเทียนพรรษา บ้านชีทวน พักผ่อนหย่อนใจ พิพิธภัณฑ์พื้นบ้าน พิพิธภัณฑ์ท้องถิ่น ดนตรีพื้นบ้าน ดนตรีพื้นเมืองอีสาน ต้นเทียนพรรษาประเภทติดพิมพ์ ต้นเทียนพรรษาประเภทแกะสลัก ประวัติศาสตร์ท้องถิ่น ประเพณีท้องถิ่น ประเพณีอีสาน ประเพณีแห่เทียนพรรษา วัดหนองป่าพง วิถีชีวิตคนอีสาน วิปัสสนากรรมฐาน ศิลปกรรมญวน ศิลปกรรมท้องถิ่นอีสาน ศิลปะญวน สถาปัตยกรรมท้องถิ่น สถาปัตยกรรมท้องถิ่นอีสาน สถาปัตยกรรมในพุทธศาสนา สาขาวัดหนองป่าพง สิม หัตถกรรมการทอผ้า อำเภอพิบูลมังสาหาร อำเภอตระการพืชผล อำเภอน้ำยืน อำเภอม่วงสามสิบ อำเภอวารินชำราบ อำเภอเขมราฐ อำเภอเขื่องใน อำเภอเดชอุดม อำเภอเมืองอุบลราชธานี อุบลราชธานี อุโบสถ ฮีตสิบสอง