เล่าเรื่องวิถีชีวิตอีสานจากภาพวาด

เรียนรู้และศึกษาภูมิปัญญาท้องถิ่นอีสานในการพัฒนาเทคโนโลยีเครื่องมือและเครื่องใช้ของชาวอีสานในอดีต จากภาพวดที่งานข้อมูลท้องถิ่น ได้จากโครงการ การศึกษาและจัดทำฐานข้อมูลภูมิปัญญาท้องถิ่นเกี่ยวกับประดิษฐกรรมทางเทคโนโลยีสิ่งของเครื่องใช้ในอดีตภาคอีสานตอนล่าง โครงการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม ประจำปี 2555 ของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี โดยมี รศ.อุทัย สุขสิงห์ เป็นหัวหน้าโครงการและคณะ นำมานำเสนอในรูปแบบวิดีทัศน์ เพื่อให้เข้าใจได้ง่าย ๆ และน่าสนใจมากขึ้น

เครื่องใช้ในวิถีชีวิตชาวอีสานในอดีต

เทคโนโลยีเครื่องมือและเครื่องใช้ของชาวอีสานในอดีต บรรพบุรุษของชาวอีสานได้พยายามประดิษฐ์คิดค้นสร้างขึ้น เพื่อใช้เป็นเครื่องมือเครื่องใช้ในการดำรงชีวิต เช่น เครื่องมือสร้างบ้านเรือนอาศัย เครื่องมือการประกอบอาชีพ เครื่องใช้ภายในบ้าน รวมถึงเครื่องเล่นของเด็กอีสานสมัยก่อนและดนตรีความบันเทิงต่าง ๆ ในกิจกรรมงานเทศกาลประเพณีที่สำคัญ หลังจากฤดูกาลเก็บเกี่ยวข้าว เครื่องมือเครื่องใช้เหล่านี้ แสดงถึงวิถีชีวิตและเอกลักษณ์ชาวอีสานที่เป็นอยู่ในช่วงเวลานั้น

เครื่องมือและเครื่องใช้ ส่วนมากทำจาวัสดุที่มีในท้องถิ่น ใช้ภูมิปัญญาที่มีอยู่ในขณะนั้นมาพัฒนาเครื่องมือเครื่องใช้ต่าง ๆ เพื่อใช้ในการดำรงชีวิตให้มีความสะดวกสบายมากขึ้น และมีการใช้งานมาหลายชั่วอายุคน เครื่องมือเครื่องใช้บางอย่างได้เป็นมรดกตกทอดถึงยุคปัจจุบัน

ปัจจุบันมีหลายสิ่งหลายอย่างได้สูญหายไปตามกาลเวลา เพื่อให้คนรุ่นหลังได้ศึกษาเรียนรู้เครื่องมือและเครื่องใช้ของชาวอีสานในอดีต ทางโครงการจึงได้พยายามรวบรวมเครื่องมือและเครื่องใช้ที่สำคัญ และได้นำเสนอในรูปแบบของภาพเขียนประกอบการประยุกต์ใช้ต่าง ๆ ดังปรากฏในวิดีทัศน์นี้

เครื่องมือล่าสัตว์ในวิถีชีวิตคนอีสาน

สมัยก่อนภาคอีสานจะมีความหลากหลายและอุดมสมบูรณ์ของทรัพยากรทางธรรมชาติอยู่มาก ทั้งป่าไม้และสัตว์นานาชนิด ชีวิตความเป็นอยู่จึงต้องอาศัยและพึ่งพิงธรรมชาติ มีการประดิษฐ์คิดค้นเครื่องมือเครื่องใช้ต่าง ๆ ขึ้นมาโดยใช้หลักการง่าย ๆ แต่มีประสิทธิภาพสูง

คนอีสานได้คิดค้นและประดิษฐ์เครื่องมือที่ใช้ในการล่าสัตว์ขึ้นด้วยภูมิปัญญาและความเฉลียวฉลาด โดยอาศัยวัสดุต่าง ๆ ที่มีอยู่ในท้องถิ่น เพื่อให้สามารถล่าสัตว์ได้หลายประเภท ทั้งสัตว์บก สัตว์น้ำ สัตว์ครึ่งบกครึ่งน้ำ ฯลฯ เครื่องมือที่ใช้ล่าสัตว์จะมีความแตกต่างกัน ไปตามประเภทของสัตว์ มีบางส่วนได้นำเสนอไว้ผ่านวิดีทัศน์นี้

วิถีชีวิตคนอีสาน

ชีวิตความเป็นอยู่ของคนอีสานในอดีตนั้นเรียบง่าย เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่นกัน มีศาสนาเป็นที่ยึดเหนี่ยวจิตใจ มีชีวิตที่พึงพาอาศัยซึ่งกันและกันกับทรัพยากรธรรมชาติที่หลากหลาย จนเกิดเป็นเอกลักษณ์วัฒนธรรมที่สวยงาม

รายละเอียดเพิ่มเติม

บรรณานุกรม

อุทัย สุขสิงห์และคณะ. (2555). รายงานโครงการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี การศึกษาและจัดทำฐานข้อมูลภูมิปัญญาท้องถิ่นเกี่ยวกับประดิษฐกรรมทางเทคโนโลยีสิ่งของเครื่องใช้ในอดีตภาคอีสานตอนล่าง. อุบลราชธานี: มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

 

Tag

การทอผ้าไหม การทำต้นเทียนพรรษา การท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม การปฏิบัติธรรม การแกะสลักเทียนพรรษา ครูภูมิปัญญาไทย บุญมหาชาติ บุญเดือนแปด ชุมชนทำเทียนพรรษา บ้านชีทวน พักผ่อนหย่อนใจ พิพิธภัณฑ์พื้นบ้าน พิพิธภัณฑ์ท้องถิ่น ดนตรีพื้นบ้าน ดนตรีพื้นเมืองอีสาน ต้นเทียนพรรษาประเภทติดพิมพ์ ต้นเทียนพรรษาประเภทแกะสลัก ประวัติศาสตร์ท้องถิ่น ประเพณีท้องถิ่น ประเพณีอีสาน ประเพณีแห่เทียนพรรษา วัดหนองป่าพง วิถีชีวิตคนอีสาน วิปัสสนากรรมฐาน ศิลปกรรมญวน ศิลปกรรมท้องถิ่นอีสาน ศิลปะญวน สถาปัตยกรรมท้องถิ่น สถาปัตยกรรมท้องถิ่นอีสาน สถาปัตยกรรมในพุทธศาสนา สาขาวัดหนองป่าพง สิม หัตถกรรมการทอผ้า อำเภอพิบูลมังสาหาร อำเภอตระการพืชผล อำเภอน้ำยืน อำเภอม่วงสามสิบ อำเภอวารินชำราบ อำเภอเขมราฐ อำเภอเขื่องใน อำเภอเดชอุดม อำเภอเมืองอุบลราชธานี อุบลราชธานี อุโบสถ ฮีตสิบสอง