ฐานข้อมูลสิ่งพิมพ์หายากในอีสานใต้และภูมิภาคลุ่มน้ำโขง

หัวหน้าโครงการ: มะลิวัลย์ สินน้อย

การรวบรวมและจัดทำฐานข้อมูลสื่อสิ่งพิมพ์หายากในอีสานใต้และภูมิภาคลุ่มน้ำโขง กว่า 200 เรื่อง

rare-book