บทเรียนเพื่อการเรียนรู้ด้วยตนเองเกี่ยวกับสารสนเทศท้องถิ่นอุบลราชธานี

หัวหน้าโครงการ : ขนิษฐา ทุมมากรณ์

จัดทำบทเรียนสารสนเทศท้องถิ่นเพื่อการเรียนรู้เพิ่มเติมด้วยตนเอง จำนวน 2 เรื่อง คือ เรื่องผักสมุนไพรท้องถิ่น และ ประเพณีแห่เทียนพรรษาจังหวัดอุบลราชธานี นำเสนอด้วยเนื้อหาประกอบภาพ และวีดีทัศน์

learning