โครงการ

ชื่อโครงการ : โครงการจัดสร้างฐานข้อมูลโสตทัศนจดหมายเหตุอีสาน : ภาพเก่าจังหวัดอุบลราชธานี ประจำปีงบประมาณ 2546

ผู้รับผิดชอบโครงการ : นางสาวขนิษฐา ทุมมากรณ์

หน่วยงาน : งานข้อมูลท้องถิ่น สำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

ผู้ร่วมรับผิดชอบโครงการ :  นางสาววนิดา สมตระกูล นางสาวชุษณา นราจันทร์ นายพนม จรูญแสง

สถานที่ดำเนินการ : จังหวัดอุบลราชธานีและจังหวัดใกล้เคียง

หลักการและเหตุผล : ภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทยหรือภาคอีสานเป็นภูมิภาคที่มีเอกลักษณ์ทางสังคมและวัฒนธรรม ตลอดจนความเป็นมาทางประวัติศาสตร์ที่ยาวนาน ในสภาพปัจจุบันมรดกทางวัฒนธรรมที่เก่าแก่และมีคุณค่านับวันจะถูกทำลายไปตามกาลเวลาและถูกวัฒนธรรมใหม่เข้าแทรกซึมวันแล้ววันเล่า สมควรที่จะรวบรวมและรักษาไว้
หลักฐานที่สำคัญอย่างหนึ่งในการศึกษาประวัติศาสตร์หรือเรื่องราวความเป็นมาที่เกิดขึ้นในอดีต ได้แก่ รูปภาพ ซึ่งเป็นโสตทัศนจดหมายเหตุและสารสนเทศที่สามารถสะท้อนความคิดความเห็น ภูมิปัญญาและการเปลี่ยนแปลงทางสังคมและวัฒนธรรมได้เป็นอย่างดี ผู้ที่สนใจสามารถนำไปศึกษาค้นคว้าต่อได้ ทั้งในเชิงวิเคราะห์และสังเคราะห์ เพื่อให้งานวิจัยหรือการค้นคว้านั้นสมบูรณ์ยิ่งขึ้น ในปัจจุบันหลักฐานเหล่านี้ได้กระจัดกระจายอยู่ในแหล่งต่างๆ ซึ่งทำให้ยากต่อการนำไปใช้ งานข้อมูลท้องถิ่น ฝ่ายหอสมุด สำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ในฐานะที่ได้รับมอบหมายให้เป็นแหล่งรวบรวมและเผยแพร่ข้อมูลสารสนเทศในรูปแบบต่างๆของภาคตะวันออกเฉียงเหนือของไทย ตระหนักถึงความสำคัญดังกล่าวข้างต้น จึงคิดจะจัดสร้างฐานข้อมูลรูปภาพขึ้น โดยรวบรวมข้อมูลเหล่านั้นให้อยู่ในแหล่งเดียวกันและจัดเป็นหมวดหมู่ เพื่อให้ผู้ที่ต้องการจะศึกษาค้นคว้าสามารถจะสืบค้นได้สะดวก รวดเร็ว และง่ายในรูปแบบการเผยแพร่ที่ทันสมัย มีประสิทธิภาพ โดยเลือกให้จังหวัดอุบลราชธานีในฐานะเป็นที่ตั้งของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีเป็นจุดเริ่มต้นในการรวบรวมข้อมูลดังกล่าว เพื่อถ่ายทอดเรื่องราวต่างๆของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ดินแดนแห่งอารยธรรมอันเก่าแก่และมรดกทางความคิดที่ล้ำค่าสู่สาธารณชนต่อไป