โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี

โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี ก่อตั้งเมื่อ เดือนมิถุนายน พ.ศ. 2487 ที่ คุรุสัมมนาคาร (ปัจจุบันเป็นที่ตั้งของร้านค้าสหกรณ์ครู อุบลราชธานี) ในขณะนั้นมี นักเรียน 25 คน เปิดสอนเฉพาะชั้น อนุบาลปีที่ 1 สังกัดกองฝึกหัดครู กรมสามัญศึกษา โดยมีอาจารย์เศวต จึงเจริญ เป็นครูใหญ่ และโรงเรียนได้ขยายขึ้นเรื่อย ๆ จนปี พ.ศ. 2492 จึงเปิดสอนถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 รวม 6 ชั้น จำนวน 6 ห้องเรียน

ต่อมา เมื่อมีจำนวนนักเรียนและจำนวนห้องเรียนเพิ่มมากขึ้น สถานที่ของ โรงเรียนคับแคบ ไม่สามารถขยายต่อเติมอาคารได้อีก ทางราชการจึงอนุญาตให้ใช้สนามเด็กเล่นของจังหวัดซึ่งอยู่ระหว่างทุ่งศรีเมือง กับวัดทุ่งศรีเมือง (ปัจจุบัน คือ ที่ตั้งของอาคาร 2) มีเนื้อที่ 2 ไร่ บริเวณทางทิศใต้ติดกับโรงเรียนสตรีประจำจังหวัด (โรงเรียนนารีนุกูลเดิม) โดยใช้งบประมาณก่อสร้างอาคารเรียนจำนวน 5,000,000 บาท ลักษณะอาคารชั้นเดียว พื้นสูง 1 เมตร จำนวน 2 หลัง และในปี พ.ศ. 2496 จึงได้ย้ายโรงเรียนมาอยู่แห่งใหม่ เปิดสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาล 1 ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 มีนักเรียนทั้งหมด 243 คน จำนวน 6 ห้องเรียน โดยมี นางสาวสันทนา ทำนุนิกรชน เป็นอาจารย์ใหญ่ สังกัดกองการศึกษาพิเศษ กรมสามัญศึกษา

ในปี พ.ศ. 2517 โรงเรียนสตรีประจำจังหวัด (โรงเรียนนารีนุกูลเดิม) ได้ย้ายไปตั้งที่ ถนนแจ้งสนิท กรมสามัญศึกษาจึงได้อนุญาตให้รวมที่ดินและสิ่งปลูกสร้างต่าง ๆ ของโรงเรียนสตรีประจำจังหวัดเป็นสมบัติของโรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี ทำให้โรงเรียนมีพื้นที่ทั้งสิ้น 14 ไร่ 3 งาน 16 ตารางวา เป็นที่ดินราชพัสดุ และโรงเรียนได้รับนักเรียนเพิ่มขึ้น

ในปี พ.ศ. 2521 ได้มีการใช้หลักสูตรประถมศึกษาใหม่ ทางโรงเรียนจึงขยายชั้นเรียนถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 รวม 8 ชั้นเรียน

ใน ปี พ.ศ. 2523 ได้มีการโอนโรงเรียนประถมศึกษาทั้งส่วนที่สังกัด กรมสามัญศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ และสังกัด กองการศึกษาประชาบาล กระทรวงมหาดไทย เป็นสังกัดใหม่ คือ สำนักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติ สังกัด กระทรวงศึกษาธิการ โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี จึงสังกัด สำนักงานการประถมศึกษาอำเภอเมืองอุบลราชธานี สำนักงานการประถมศึกษาจังหวัดอุบลราชธานี สำนักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติ กระทรวงศึกษาธิการ

anuban (2)anubananuban (3)anuban (4)anuban (11)anuban (10)anuban (7)anuban (9)anuban (5)anuban (6)anuban (8)