ฐานข้อมูลประเพณีการแห่เทียนพรรษาจากอดีต-ปัจจุบันของจังหวัดอุบลราชธานี

หัวหน้าโครงการ : มะลิวัลย์ สินน้อย

การรวบรวมข้อมูลประเพณีแห่เทียนพรรษาของจังหวัดอุบลราชธานี ซึ่งมีการสืบทอดกันมาช้านาน เพื่อให้ทราบถึงวิวัฒนาการของประเพณีตั้งแต่อดีต-ปัจจุบัน และเป็นการประชาสัมพันธ์และสืบสานประเพณีอันดีงามของชาวจังหวัดอุบลราชธานี นำเสนอโดยใช้โปรแกรม Flash ผ่านเครือข่ายอินเตอร์เน็ต

candle-festival