การศึกษารวบรวมเมล็ดพรรณไม้พื้นถิ่นในเขตจังหวัดอุบลราชธานี

หัวหน้าโครงการ : วสุ อมฤตสุทธิ์

รายงานนี้ได้รวบรวมตัวอย่างแห้งเมล็ดพันธุ์พรรณไม้ถิ่น ทำการจำแนกชนิดของเมล็ดพันธุ์ตามลักษณะทางพฤกษศาสตร์ (ตามลักษณะวงศ์) และศึกษาลักษณะภายนอกและภายในของเมล็ดพรรณไม้แต่ละชนิด ทั้งหมด 114 ชนิด

ตัวอย่างเมล็ดพันธุ์

kamsad

เมล็ดคำแสด

ชื่อสามัญ : Annatto

ชื่อวิทยาศาสตร์ : Bixa orellana Linn.

วงศ์ : BIXACEAE

ลักษณะภายนอกเมล็ด

เปลือก : เปลือกบางมีจุดสีขาวเล็ก ๆ

สี : สีน้ำตาล

รูปร่าง : มีขนาดเล็ก ลักษณะเมล็ดจะคล้ายหยดน้ำและมีจุกมีดำที่ส่วนปลายเมล็ด

ขนาด : 0.7*0.8 เซนติเมตร

koon

เมล็ดคูน

ชื่อสามัญ : Golden Shower

ชื่อวิทยาศาสตร์ : Cassia fistula Linn.

วงศ์ : CAESALPINIACEAE

ลักษณะภายนอกของเมล็ด

เปลือก : เปลือกหนาแข็ง ผิวเรียบเป็นมัน

สี : สีน้ำตาลแดง

ขนาด : 1.1*1.3 เซนติเมตร

ลักษณะภายในเมล็ด

ต้นอ่อน (embryonic axis) : embryo สามารถมองเห็นได้ชัดเจน embryo จะมีสีขาว

ส่วนสะสมอาหาร : เมล็ดมีส่วนสะสมอาหารที่เรียกว่า cotyledons มีสีขาว ขนาดใหญ่ผิวเรียบ

รายละเอียดเพิ่มเติม : การศึกษารวบรวมเมล็ดพรรณไม้พื้นถิ่นในเขตจังหวัดอุบลราชธานี รายงานโครงการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ปี 2548