การอนุรักษ์พันธุ์ไม้หายากจังหวัดอุบลราชธานี : การผลิตสื่อเผยแพร่ข้อมูลการศึกษาพันธุ์ไม้ตระกูลขิงข่า

หัวหน้าโครงการ: วสุ อมฤตสุทธิ์

kingkha

โครงการได้ศึกษารวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับพืชวงศ์ขิงข่า บันทึกภาพ และพัฒนาสื่อในรูปของสื่อคอมพิวเตอร์ช่วยสอน โดยใช้โปรแกรม macromedia flash MX ซึ่งเป็นโปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่มีการพัฒนาความสามารถเพิ่มขึ้นจากโปรแกรม macromedia flash 5 บันทึกข้อมูลเกี่ยวกับความสำคัญของพืชวงศ์ขิงข่า ลักษณะทางพฤกษศาสตร์ของพืชตระกูลนี้ เกี่ยวกับการจำแนกทางสัณฐานวิทยา กลุ่มของพืชตระกูลขิงข่าที่สามารถพบได้ในประเทศไทย ลักษณะส่วนประกอบต่าง ๆ เช่น ลักษณะส่วนลำต้นเหนือดิน ลักษณะส่วนลำต้นใต้ดิน ลักษณะใบ ลักษณะดอก ลักษณะผลและเมล็ด ทั้งนี้ได้รวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับสรรพคุณทางยาของพืชกลุ่มนี้ซึ่งเป็นสมุนไพรที่มีบทบาทและความสำคัญอย่างยิ่ง นอกจากนี้สื่อยังได้รวบรวมเว็บไซต์ที่เกี่ยวข้องกับงาน และฐานข้อมูลทางด้านพฤกษศาสตร์ พืชสมุนไพร ตลอดจนแหล่งความรู้และเอกสารอ้างอิงที่ให้ข้อมูลเกี่ยวกับพืชตระกูลขิงข่าไว้อีกด้วย

toobmoob 

รายละเอียดเพิ่มเติมการอนุรักษ์พันธุ์ไม้หายากจังหวัดอุบลราชธานี : การผลิตสื่อเผยแพร่ข้อมูลการศึกษาพันธุ์ไม้ตระกูลขิงข่า รายงานโครงการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ปี 2547