ธนิตชาติ ทองมงคล ผู้สืบสานงานดนตรีพื้นเมืองอีสาน

ธนิตชาติ ทองมงคล หรือ ครูภู่ ครูผู้เชี่ยวชาญในการเล่นเครื่องดนตรีพื้นบ้านอีสาน เป็นผู้มีประสบการในการตั้งวงดนตรีพื้นบ้านอีสานหรือวงโปงลางในสถาบันการศึกษาหลายแห่ง และเป็นผู้มีปณิธานอันแน่วแน่ในการถ่ายทอดและสืบสานงานดนตรีพื้นบ้านอีสานให้คงอยู่ตลอดไป

ครูธนิตชาติ ทองมงคล หรือครูภู่ ครูดนตรีพื้นบ้านอีสาน
ครูธนิตชาติ ทองมงคล หรือครูภู่ ครูดนตรีพื้นบ้านอีสาน

ประวัติครูธนิตชาติ ทองมงคล

ธนิตชาติ ทองมงคล หรือ ครูภู่ เป็นผู้มีความรู้ความสามารถ และความเชี่ยวชาญในการเล่นเครื่องดนตรีพื้นเมืองอีสาน สามารถเล่นเครื่องดนตรีอีสานได้เกือบทุกประเภท ไม่ว่าจะเป็นโปงลาง พิณ แคน หรือโหวด ความเชี่ยวชาญและความสามารถของครูภู่เกิดจากการเรียนรู้จากครูบาอาจารย์เมื่อครั้งที่เรียนในระดับมัธยมศึกษาโดยการทำกิจกรรมดนตรีพื้นเมืองของโรงเรียน แม้กระทั่งในช่วงเวลาที่เรียนในระดับอุดมศึกษา ครูภู่ก็ยังใช้เวลาว่างไปเข้าร่วมกิจกรรมเรื่อยมาทำให้ครูภู่ได้สั่งสมประสบการณ์ เทคนิคและวิธีการเล่นเครื่องดนตรีจนความเชี่ยวชาญ

ครูธนิตชาติ ทองมงคล ผู้ถ่ายทอดและสืบสานงานดนตรีพื้นบ้านอีสานสู่เด็กและเยาวชน
ครูธนิตชาติ ทองมงคล ผู้ถ่ายทอดและสืบสานงานดนตรีพื้นบ้านอีสานสู่เด็กและเยาวชน

ครูภู่ได้ถ่ายทอดองค์ความรู้นั้นให้กับบุตรทั้งสองคน เมื่อได้เข้ารับราชการเป็นครู ครูภู่ก็ได้ถ่ายทอดองค์ความรู้เหล่านั้นให้กับเด็กและเยาวชน โดยการสร้างวงดนตรีพื้นเมืองขึ้นในโรงเรียน เพื่อให้เด็กและเยาวชนได้ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ และรู้สึกรักและหวงแหนในศิลปวัฒนธรรมอันดีงามของท้องถิ่นไว้ นอกจากนั้นแล้วยังรวมกลุ่มครูดนตรีพื้นเมืองและนาฏศิลป์ขึ้น เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ดนตรีพื้นเมืองอีสานและนาฏศิลป์ร่วมกันและช่วยกันอนุรักษ์และสืบสานศิลปวัฒนธรรมอันดีนี้ให้คงอยู่สืบไป

ครูธนิตชาติ ทองมงคล กับบทบาทการเป็นวิทยากรสอนดนตรีพื้นบ้านอีสานให้กับหน่วยงานต่าง ๆ
ครูธนิตชาติ ทองมงคล กับบทบาทการเป็นวิทยากรสอนดนตรีพื้นบ้านอีสานให้กับหน่วยงานต่าง ๆ

การถ่ายทอดความรู้นั้น ครูภู่จะเริ่มสอนด้วยการหัดอ่านโน๊ตของแต่ละเพลง จากนั้นจึงจะสอนให้รู้จักเครื่องดนตรีประเภทต่าง ๆ และสอนวิธีการเล่นดนตรีตามโน๊ตเพลง หมั่นให้เด็กฝึกฝนซ้ำ ๆ จนเกิดชำนาญ จากเพลงง่าย ๆ ไปหาเพลงที่ยากขึ้น พร้อมทั้งสอดแทรกเทคนิควิธีการเล่นเข้าไปด้วย ครูภู่จะดูแลเอาใจใส่ ติดตามความก้าวหน้าและพัฒนาการการเล่นของเด็กอย่างสม่ำเสมอ ทำให้เด็กที่ได้รับการถ่ายทอดนั้นประสบความสำเร็จและมีพัฒนาการในการเล่นจนได้รับการยอมรับและรางวัลต่าง ๆ มากมาย นอกจากนั้นยังให้โอกาสและสร้างประสบการณ์ให้เด็กได้แสดงออกโดยการทำกิจกรรมต่าง ๆ  เช่น การเข้าประกวดวงดนตรีพื้นเมือง จัดการแสดงดนตรีพื้นเมืองอีสานในงานบุญประเพณีต่าง ๆ ของชุมชน ทำให้เด็กและผู้ปกครอง ตลอดจนคนในชุมชนได้รับความสนุกสนานและความภาคภูมิใจ

tanitchart (4)

ประสบการณ์ เกียรติคุณ ของครูธนิตชาติ ทองมงคล

 • พ.ศ.2549 ผู้ควบคุมและฝึกสอนวงโปงลางโรงเรียนบ้านโนนสูง รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 การประกวดวงโปงลางชิงแชมป์แห่งประเทศไทย รุ่นอายุไม่เกิน 15 ปี
 • พ.ศ.2549 ผู้ฝึกสอนวงโปงลางโรงเรียนปทุมพิทยาคม รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1การประกวดวงโปงลางชิงแชมป์แห่งประเทศไทย รุ่นอายุไม่เกิน 25 ปี
 • พ.ศ.2551 ผู้ควบคุมและฝึกสอนวงโปงลางโรงเรียนบ้านสระดอกเกษ  รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 การประกวดวงโปงลางระดับมัธยมศึกษา จัดโดยวิทยาลัยโปลีเทคนิค  ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
 • พ.ศ.2551 ผู้ควบคุมและฝึกสอน ด.ช.มานพ  ป้องชนะ รางวัลเหรียญทอง กิจกรรมสู่ความเป็นเลิศศิลปะการแสดงช่วงชั้นที่ 3 ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
 • พ.ศ.2551 ผู้ควบคุมและฝึกสอน วงโปงลางโรงเรียนบ้านสระดอกเกษ  รางวัลเหรียญทอง การประกวดวงดนตรีพื้นเมืองโปงลาง ช่วงชั้นที่ 3-4 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 58  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาอุบลราชธานี เขต 4
 • พ.ศ.2552 ควบคุมและฝึกสอนวงโปงลางโรงเรียนบ้านสระดอกเกษ รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 การประกวดวงพิณ แคน โปงลางชิงโล่พระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี  (รุ่นอายุไม่เกิน 15 ปี)  ของกระทรวงวัฒนธรรม ณ จังหวัดหนองคาย
 • พ.ศ.2552 ผู้ควบคุมและฝึกสอน วงโปงลางโรงเรียนบ้านสระดอกเกษ รางวัลชมเชย การประกวดวงโปงลาง(รุ่นอายุไม่เกิน 15 ปี)   จัดโดยกระทรวงกีฬาและนันทนาการ ณ กรุงเทพมหานคร
 • พ.ศ.2552 ผู้ควบคุมและฝึกสอน ด.ช.มานพ  ป้องชนะ รางวัลผู้บรรเลงโหวตยอดเยี่ยม การประกวดวงโปงลาง (รุ่นอายุไม่เกิน 15 ปี)   จัดโดยกระทรวงกีฬาและนันทนาการ ณ กรุงเทพมหานคร
 • พ.ศ.2552 ผู้ควบคุมและฝึกสอน วงโปงลางโรงเรียนบ้านสระดอกเกษ  รางวัลเหรียญทอง การประกวดวงดนตรีพื้นเมืองโปงลาง  ช่วงชั้นที่ 3-4  งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 59  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาอุบลราชธานี เขต 4
 • พ.ศ.2552 ผู้ควบคุมและฝึกสอน ด.ช.ปรีชา นาคำมูล  รางวัลเหรียญทอง กิจกรรมเดี่ยวโหวต ช่วงชั้นที่ 3 ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
 • พ.ศ.2552 ผู้ควบคุมและฝึกสอน ด.ช.เจตพล  ลาธุลี รางวัลเหรียญทอง กิจกรรมเดี่ยวโปงลาง ช่วงชั้นที่ 3 ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
 • พ.ศ.2553 ผู้ควบคุมและฝึกสอน วงโปงลางโรงเรียนบ้านสระดอกเกษ  รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 การประกวดวงดนตรีพื้นเมืองโปงลาง งานกาชาดประจำปี 2553  จังหวัดอุบลราชธานี    จัดโดยสภาวัฒนธรรมจังหวัดอุบลราชธานี
 • พ.ศ. 2553 ผู้ควบคุมและฝึกสอน วงโปงลางโรงเรียนบ้านสระดอกเกษ  รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 การประกวดวงดนตรีพื้นเมืองโปงลาง ศูนย์ดนตรีประจำตำบล สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาอุบลราชธานี เขต 4
 • พ.ศ. 2553 รางวัลครูดีเด่น  สาขาดนตรีและนาฏศิลป์  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาอุบลราชธานี เขต 4
 • พ.ศ. 2554 ครูดีในดวงใจ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ธนิตชาติ ทองมงคล
ธนิตชาติ ทองมงคล
ธนิตชาติ ทองมงคล
ธนิตชาติ ทองมงคล

บรรณานุกรม

งานข้อมูลท้องถิ่น.  (2556). เอกสารประกอบการอบรม “เทคนิคและวิธีการเล่นเครื่องดนตรีพื้นเมืองอีสาน ปีที่ 2” ระหว่างวันที่ 7-10 พฤษภาคม 2556. อุบลราชธานี : งานข้อมูลท้องถิ่น สำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี.

Tag

การทอผ้าไหม การทำต้นเทียนพรรษา การท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม การปฏิบัติธรรม การแกะสลักเทียนพรรษา ครูภูมิปัญญาไทย บุญมหาชาติ บุญเดือนแปด ชุมชนทำเทียนพรรษา บ้านชีทวน พักผ่อนหย่อนใจ พิพิธภัณฑ์พื้นบ้าน พิพิธภัณฑ์ท้องถิ่น ดนตรีพื้นบ้าน ดนตรีพื้นเมืองอีสาน ต้นเทียนพรรษาประเภทติดพิมพ์ ต้นเทียนพรรษาประเภทแกะสลัก ประวัติศาสตร์ท้องถิ่น ประเพณีท้องถิ่น ประเพณีอีสาน ประเพณีแห่เทียนพรรษา วัดหนองป่าพง วิถีชีวิตคนอีสาน วิปัสสนากรรมฐาน ศิลปกรรมญวน ศิลปกรรมท้องถิ่นอีสาน ศิลปะญวน สถาปัตยกรรมท้องถิ่น สถาปัตยกรรมท้องถิ่นอีสาน สถาปัตยกรรมในพุทธศาสนา สาขาวัดหนองป่าพง สิม หัตถกรรมการทอผ้า อำเภอพิบูลมังสาหาร อำเภอตระการพืชผล อำเภอน้ำยืน อำเภอม่วงสามสิบ อำเภอวารินชำราบ อำเภอเขมราฐ อำเภอเขื่องใน อำเภอเดชอุดม อำเภอเมืองอุบลราชธานี อุบลราชธานี อุโบสถ ฮีตสิบสอง