วิริยะ วัฒนดิลก

นายวิริยะ วัฒนดิลก หรือครูก้อ ผู้มีผลงานการตั้งวงดนตรีโปงลางหรือวงดนตรีพื้นบ้านในสถาบันการศึกษา และเป็นผู้เชี่ยวชาญในการเล่นเครื่องดนตรีหลายประเภทโดยเฉพาะดนตรีไทยและดนตรีพื้นเมืองอีสาน ปัจจุบันถึงแก่กรรมแล้ว

นายวิริยะ วัฒนดิลก
นายวิริยะ วัฒนดิลก

wiriya_4

ประวัตินายวิริยะ วัฒนดิลก

นายวิริยะ วัฒนดิลก เป็นผู้มีความรู้และความเชี่ยวชาญในการเล่นเครื่องดนตรีประเภทต่าง ๆ โดยเฉพาะดนตรีไทยและดนตรีพื้นเมืองอีสาน นอกจากนั้นแล้วยังมีความเชี่ยวชาญในการถ่ายทอดเทคนิคและวิธีการเล่นเครื่องดนตรีให้กับเด็กและเยาวชน ตลอดจนผู้ที่สนใจทั่วไป ได้รับเชิญให้เป็นวิทยากรสอนวิชาดนตรีพื้นเมืองให้กับสถาบันการศึกษาต่าง ๆ ตลอดจนการร่วมกิจกรรมเพื่อสืบสานศิลปวัฒนธรรมอีสานของภาคส่วนต่าง ๆ อย่างต่อเนื่อง และได้รับรางวัลจากสร้างวงดนตรีพื้นเมืองให้กับโรงเรียนบ้านเด็กวารินชำราบหลากหลายรางวัล นับเป็นผู้หนึ่งที่มีบทบาทและเป็นกำลังสำคัญในการอนุรักษ์และสืบสานศิลปการแสดงดนตรีพื้นเมืองอีสานให้คงอยู่สืบไป

นายวิริยะ วัฒนดิลก วิทยากรการเล่นเครื่องดนตรีพื้นบ้านอีสาน
นายวิริยะ วัฒนดิลก กับบทบาทการเป็นวิทยากรถ่ายทอดเทคนิคและวิธีการเล่นเครื่องดนตรีพื้นบ้านอีสานให้กับเด็กและเยาวชน

ผลงานที่ภาคภูมิของนายวิริยะ วัฒนดิลก

 • ปี 2547 ผู้ฝึกสอนโปงลาง ระดับเหรียญทอง  งานมหกรรมดนตรี กีฬา วิชาการ สพท.อบ. เขต 4 ณ โรงเรียนวิจิตราพิทยา
 • ปี 2551 เป็นวิทยากรอบรมเชิงปฏิบัติการครูผู้สอนดนตรี – นาฎศิลป์ ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาอุบลราชธานี เขต 4
 • ปี 2548 เข้าร่วมกิจกรรมการประกวด วงโปงลาง งานกาชาดและงานปีใหม่ จังหวัดอุบลราชธานีประจำปี  2548   ณ  ศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี
 • ปี 2548 เข้าร่วมกิจกรรมการประกวดกลองยาว งานประเพณีแห่เทียนพรรษา ประจำปี 2548 ณ ทุ่งศรีเมืองอุบลราชธานี
 • ปี 2549 ผู้ควบคุมวงโปงลาง  ระดับช่วงชั้นที่ 1-2  ในงานมหกรรมวิชาการ “เบ็ญจะมะมหาราชสู่ความเป็นเลิศ  เทิดไท้องค์ราชัน” ณ โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช
 • ปี 2549 นำการแสดงวงโปงลางเข้าร่วมกิจกรรม ในงาน “อนุรักษ์มรดกไทย เฉลิมหล้ามหาราชันพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวกับมรดกของแผ่นดิน” ณ ศูนย์บริการการศึกษานอกโรงเรียนอำเภอวารินชำราบ
 • ปี 2549 นำการแสดงวงโปงลางเข้าร่วมในงานมหกรรมศิลปวัฒนธรรมเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชมหาราชา ทรงครองสิริราชสมบัติครบ 60 ปี
 • ปี 2551 เป็นคณะกรรมการส่งเสริมการประกวดดนตรี – นาฎศิลป์พื้นเมืองนักเรียน ประจำปี 2551 ณ เวทีลานเพลิน  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาอุบลราชธานี เขต 4
 • ปี 2551  ได้ร่วมในการแสดงโปงลางถวาย  เนื่องในวโรกาสที่สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ  สยามมกุฎราชกุมาร  พร้อมด้วยพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าศรีรัตน์ พระวรชายาฯ ทรงเป็นประธานในพิธีเปิดอาคารมหาวชิราลงกรณ์  50  พรรษา  ณ  โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเดชอุดม  จังหวัดอุบลราชธานี   ณ  โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเดชอุดม
 • ปี 2554, 2556 เป็นวิทยากรอบรมเชิงปฏิบัติการ “เทคนิคและวิธีการเล่นดนตรีพื้นเมืองอีสาน” จัดโดย งานข้อมูลท้องถิ่น สำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ปี
นายวิริยะ วัฒนดิลก วิทยากรการเล่นเครื่องดนตรี
นายวิริยะ วัฒนดิลก กับบทบาทการเป็นวิทยากรถ่ายทอดเทคนิคและวิธีการเล่นเครื่องดนตรีพื้นบ้านอีสานให้กับเด็กและเยาวชน

ผลงานเด่นด้านดนตรีพื้นเมืองของนายวิริยะ วัฒนดิลก

 • ปี 2547 รางวัลชนะเลิศระดับเหรียญทอง การประกวดดนตรีพื้นเมืองโปงลาง  โดย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาอุบลราชธานี เขต 4
 • ปี 2548 รางวัลชนะเลิศการประกวดดนตรีพื้นเมืองโปงลาง (ระดับประถมศึกษา) โดย สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดอุบลราชธานี
 • ปี 2548 รางวัลชนะเลิศการประกวดวงดนตรีพื้นเมืองวงโปงลางและศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น (ระดับประถมศึกษา) โดย สำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
 • ปี 2549 รางวัลชนะเลิศดนตรีพื้นเมืองงานวิชาการ (ระดับประถมศึกษา) โดย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา อุบลราชธานี เขต 4
 • ปี 2549 รางวัลชนะเลิศ งานวิชาการ(ระดับประถมศึกษา) โดย โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช
 • ปี 2551 รางวัลเกียรติยศคณะโปงลางโรงเรียนบ้านเด็กฯ เข้าเฝ้าพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร พร้อมด้วยพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าศรีรัตน์ พระวรชายาฯ โดย โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเดชอุดม
 • ปี 2551 รางวัลชนะเลิศระดับเหรียญทอง งานศิลปหัตถกรรม (สพท.อบ. 4) และเป็นตัวแทนเข้าแข่งขันในระดับภูมิภาคที่ จังหวัดนครราชสีมา โดย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาอุบลราชธานี เขต 4

wiriya_1

บรรณานุกรม

งานข้อมูลท้องถิ่น.  (2556). เอกสารประกอบการอบรม “เทคนิคและวิธีการเล่นเครื่องดนตรีพื้นเมืองอีสาน ปีที่ 2” ระหว่างวันที่ 7-10 พฤษภาคม 2556. อุบลราชธานี : งานข้อมูลท้องถิ่น สำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี.

Tag

การทอผ้าไหม การทำต้นเทียนพรรษา การท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม การปฏิบัติธรรม การแกะสลักเทียนพรรษา ครูภูมิปัญญาไทย บุญมหาชาติ บุญเดือนแปด ชุมชนทำเทียนพรรษา บ้านชีทวน พักผ่อนหย่อนใจ พิพิธภัณฑ์พื้นบ้าน พิพิธภัณฑ์ท้องถิ่น ดนตรีพื้นบ้าน ดนตรีพื้นเมืองอีสาน ต้นเทียนพรรษาประเภทติดพิมพ์ ต้นเทียนพรรษาประเภทแกะสลัก ประวัติศาสตร์ท้องถิ่น ประเพณีท้องถิ่น ประเพณีอีสาน ประเพณีแห่เทียนพรรษา วัดหนองป่าพง วิถีชีวิตคนอีสาน วิปัสสนากรรมฐาน ศิลปกรรมญวน ศิลปกรรมท้องถิ่นอีสาน ศิลปะญวน สถาปัตยกรรมท้องถิ่น สถาปัตยกรรมท้องถิ่นอีสาน สถาปัตยกรรมในพุทธศาสนา สาขาวัดหนองป่าพง สิม หัตถกรรมการทอผ้า อำเภอพิบูลมังสาหาร อำเภอตระการพืชผล อำเภอน้ำยืน อำเภอม่วงสามสิบ อำเภอวารินชำราบ อำเภอเขมราฐ อำเภอเขื่องใน อำเภอเดชอุดม อำเภอเมืองอุบลราชธานี อุบลราชธานี อุโบสถ ฮีตสิบสอง