ชุมชนทำเทียนพรรษาวัดมหาวนาราม

ชุมชนทำเทียนพรรษาวัดมหาวนาราม อุบลราชธานี แหล่งเรียนรู้การทำเทียนพรรษาประเภทติดพิมพ์ขนาดใหญ่ เป็นอีกหนึ่งชุมชนที่สนับสนุนประเพณีแห่เทียนพรรษาที่ยิ่งใหญ่ของจังหวัดอุบลราชธานีมาโดยตลอด โดยก่อนปี 2551 นั้นได้ทำเทียนพรรษาประเภทแกะสลักเข้าร่วมงาน แต่หลังจากปี 2551 เป็นต้นมา ได้ปรับเปลี่ยนมาเป็นการทำต้นเทียนพรรษาประเภทติดพิมพ์แทน

เทียนพรรษาประเภทติดพิมพ์ขนาดใหญ่ของวัดมหาวนาราม ปี 2559
เทียนพรรษาประเภทติดพิมพ์ขนาดใหญ่ของวัดมหาวนาราม ปี 2559

วัดมหาวนาราม

วัดมหาวนาราม อุบลราชธานี เป็นวัดพระอารามหลวง ชั้นตรี ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ.2322 เดิมเป็นสำนักสงฆ์ ฝ่ายวิปัสสนากัมมัฎฐาน ต่อมายกฐานะขึ้นเป็นวัดชื่อว่า “วัดป่าหลวงมณีโชติสวัสสดี” และภายหลังได้เปลี่ยนชื่อเป็นวัดป่าใหญ่ หรือวัดมหาวนาราม เป็นวัดเก่าแก่คู่บ้านคู่เมืองอุบลราชธานี ปูชนียวัตถุที่สำคัญของวัดนี้ คือ พระเจ้าใหญ่อินทร์แปง เป็นพระพุทธรูปปางมารวิชัย ลักษณะศิลปะแบบลาวเป็นที่เคารพบูชาของชาวเมืองอุบลราชธานี ทางวัดได้ร่วมทำต้นเทียนในเทศกาลแห่เทียนพรรษาเมืองอุบลราชธานีมาโดยตลอด เคยได้รับรางวัลชนะเลิศและรองชนะเลิศมาแล้ว ต้นเทียนวัดมหาวนารามนั้น ในระยะแรกทำต้นเทียนประเภทแกะสลัก จนปี 2551 ได้ปรับเปลี่ยนมาเป็นต้นเทียนประเภทติดพิมพ์ และได้รับรางวัลชนะเลิศ 3 ปีซ้อน ในปี 2555 2556 และ 2557

รางวัลที่เทียนพรรษาของวัดมหาวนารามได้รับ
รางวัลที่เทียนพรรษาของวัดมหาวนารามได้รับ

เทียนพรรษาประเภทติดพิมพ์ขนาดใหญ่ของวัดมหาวนาราม ปี 2559

ในปี 2559 วัดมหาวนาราม ได้จัดทำต้นเทียนพรรษาประเภทติดพิมพ์ ขนาดใหญ่ เข้าร่วมในงานประเพณีแห่เทียนพรรษาของจังหวัดอุบลราชธานี โดยมีพระครูสารกิจโกศล เจ้าอาวาสวัดมหาวนาราม เป็นผู้ควบคุมดูแล มีช่างมากประสบการณ์ นายแก้ว อาจหาญ เป็นหัวหน้าช่างทำต้นเทียน รายละเอียดและองค์ประกอบของต้นเทียนพรรษา ประกอบด้วย

ขนาดของต้นเทียน มีเส้นผ่าศูนย์กลาง 89 เซนติเมตร ความสูงจากล้อรถถึงยอดเทียน 5.25 เมตร ความกว้างของรถต้นเทียน 2.50 เมตร ความยาวของรถ 17 เมตร

การติดลายต้นเทียนและฐานของต้นเทียน ประกอบด้วย กระจังตั้ง กระจังรวน ฟันปลา เกลียวกนก ก้านแย่ง กนกเปลว รักร้อย เทพพนม ประจำยาม ประจำยามก้านแย่ง นาคคาบ ช่อต่อเปลว กรวยเชิง กาบบัวเล็ก กาบบัวใหญ่ ลูกแก้ว กามปู ปูเรยา

ลายเทียนพรรษาประเภทติดพิมพ์ของวัดมหาวนาราม ปี 2559
ลายเทียนพรรษาประเภทติดพิมพ์ของวัดมหาวนาราม ปี 2559
ขบวนเทียนพรรษาประเภทติดพิมพ์ของวัดมหาวนาราม ปี 2559 ผลงานการสร้างสรรค์ที่นำโดยช่างแก้ว อาจหาญ
ขบวนเทียนพรรษาประเภทติดพิมพ์ของวัดมหาวนาราม ปี 2559 ผลงานการสร้างสรรค์ที่นำโดยช่างแก้ว อาจหาญ

องค์ประกอบต้นเทียนพรรษาประเภทติดพิมพ์ของวัดมหาวนาราม ปี 2559 นั้น ส่วนหน้าจัดทำเป็นรูปพญาหงส์ พระพรหมประทับบนหลังช้าง ส่วนฐานจัดทำเป็นพุทธประวัติปางปรินิพพาน และส่วนท้ายจัดทำเป็นพุทธประวัติตอนพระพุทธเจ้าชนะมาร ผลงานการสร้างสรรค์นำโดยช่างแก้ว อาจหาญ

ช่างแก้ว อาจหาญนั้น เป็นช่างฝีมือที่มีส่วนร่วมในการสร้างสรรค์ขบวนเทียนพรรษาที่ได้รับรางวัลต่าง ๆ มากมาย ได้แก่ พ.ศ. 2541 – 2552 ได้รับรางวัลชนะเลิศ ต้นเทียนติดพิมพ์ขนาดใหญ่ 9 ครั้ง ในนามวัดบูรพารามและในนามอำเภอนาจะหลวย รางวัลรองชนะเลิศต้นเทียนติดพิมพ์ขนาดใหญ่ในนามของวัดสุปัฏนารามวรวิหาร 2 ครั้ง และในปี พ.ศ. 2545-2549 ได้รับรางวัลชนะเลิศ ต้นเทียนประเภทติดพิมพ์ขนาดเล็ก ห้าปีซ้อน ในนามอำเภอศรีเชียงใหม่ และอำเภอสิรินธร 2 ครั้ง และวัดเลียบ 1 ครั้ง จุดเด่นในการติดพิมพ์ของช่างแก้ว คือ การติดแผ่นผึ้งหลาย ๆ ชั้น เพื่อความพริ้วไหวอ่อนช้อยและสวยงาม

เทียนพรรษาประเภทติดพิมพ์ขนาดใหญ่ของวัดมหาวนาราม ปี 2559
เทียนพรรษาประเภทติดพิมพ์ขนาดใหญ่ของวัดมหาวนาราม ปี 2559
เทียนพรรษาประเภทติดพิมพ์ขนาดใหญ่ของวัดมหาวนาราม ปี 2559
เทียนพรรษาประเภทติดพิมพ์ขนาดใหญ่ของวัดมหาวนาราม ปี 2559
เทียนพรรษาประเภทติดพิมพ์ขนาดใหญ่ของวัดมหาวนาราม ปี 2559
เทียนพรรษาประเภทติดพิมพ์ขนาดใหญ่ของวัดมหาวนาราม ปี 2559

ในช่วงประเพณีแห่เทียนพรรษาของจังหวัดอุบลราชธานี นอกจากผู้ที่สนใจหรือนักท่องเที่ยวจะได้มีโอกาสไปกราบขอพรพระเจ้าใหญ่อินทร์แปงที่วัดมหาวนารามแล้ว ยังสามารถเข้าชมและเรียนรู้การทำเทียนพรรษาได้อีกด้วย

ที่ตั้ง ชุมชนทำเทียนพรรษาวัดมหาวนาราม

วัดมหาวนาราม ถนนสรรพสิทธิ์ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี

พิกัดภูมิศาสตร์ ชุมชนทำเทียนพรรษาวัดมหาวนาราม

15.234973, 104.863373

บรรณานุกรม

คณะกรรมการฝ่ายกิจกรรมเยือนชุมชน ชมวิถีวัฒนธรรมในการตกแต่งต้นเทียน. (2559). แผนที่เส้นทางเยือนชุมชนคนทำเทียนอุบลราชธานี “เพลินหัตถศิลป์ถิ่นคนทำเทียน” ปี 2559 [แผ่นพับ].

มะลิวัลย์ สินน้อย, ผู้รวบรวม. (2553). ช่างทำต้นเทียนประเภทติดพิมพ์: นายแก้ว อาจหาญ, 22 สิงหาคม 2559. http://www.esanpedia.oar.ubu.ac.th/candlehandicraft.

Tag

การทอผ้าไหม การทำต้นเทียนพรรษา การท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม การปฏิบัติธรรม การแกะสลักเทียนพรรษา ครูภูมิปัญญาไทย บุญมหาชาติ บุญเดือนแปด ชุมชนทำเทียนพรรษา บ้านชีทวน พักผ่อนหย่อนใจ พิพิธภัณฑ์พื้นบ้าน พิพิธภัณฑ์ท้องถิ่น ดนตรีพื้นบ้าน ดนตรีพื้นเมืองอีสาน ต้นเทียนพรรษาประเภทติดพิมพ์ ต้นเทียนพรรษาประเภทแกะสลัก ประวัติศาสตร์ท้องถิ่น ประเพณีท้องถิ่น ประเพณีอีสาน ประเพณีแห่เทียนพรรษา วัดหนองป่าพง วิถีชีวิตคนอีสาน วิปัสสนากรรมฐาน ศิลปกรรมญวน ศิลปกรรมท้องถิ่นอีสาน ศิลปะญวน สถาปัตยกรรมท้องถิ่น สถาปัตยกรรมท้องถิ่นอีสาน สถาปัตยกรรมในพุทธศาสนา สาขาวัดหนองป่าพง สิม หัตถกรรมการทอผ้า อำเภอพิบูลมังสาหาร อำเภอตระการพืชผล อำเภอน้ำยืน อำเภอม่วงสามสิบ อำเภอวารินชำราบ อำเภอเขมราฐ อำเภอเขื่องใน อำเภอเดชอุดม อำเภอเมืองอุบลราชธานี อุบลราชธานี อุโบสถ ฮีตสิบสอง