ประกวดเทียนพรรษาอุบลฯ

การประกวดต้นเทียนพรรษาเป็นหนึ่งในกิจกรรมที่จัดขึ้นมาอย่างยาวนานเพื่อสร้างคุณค่า สร้างขวัญและกำลังใจให้กับช่างทำเทียนพรรษาและคุ้มวัดที่นำเทียนพรรษาเข้าร่วมงานประเพณีแห่เทียนพรรษาของจังหวัดอุบลราชธานี

การประกวดต้นเทียนพรรษาของอุบลราชธานีที่ผ่านมา

ในงานประเพณีแห่เทียนพรรษาของจังหวัดอุบลราชธานี การประกวดต้นเทียนพรรษาจะเป็นกิจกรรมหนึ่งที่ถูกจัดขึ้นมาอย่างยาวนานเกือบทุกปี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างคุณค่า สร้างขวัญและกำลังใจให้กับช่างทำเทียนพรรษาของคุ้มวัดหรือชุมชนต่าง ๆ และในทางอ้อมก็เป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดทำขบวนเทียนพรรษาเพื่อเข้าร่วมในงานประเพณีสำคัญประจำจังหวัดอุบลราชธานี

จากการบอกเล่าของนายประดับ ก้อนแก้ว ครูภูมิปัญญาไทย ศิลปินช่างทำเทียนผู้สั่งสมองค์ความรู้และความเชี่ยวชาญในการทำเทียนพรรษาของจังหวัดอุบลราชธานี (ปัจจุบันเสียชีวิตแล้ว) ได้กล่าวไว้ว่า จังหวัดอุบลราชธานี ได้ปรากฏว่ามีการทำต้นเทียนพรรษาเพื่อการประกวดครั้งแรก ในปี พ.ศ.2480 ซึ่งมีต้นเทียนเข้าร่วมการประกวดเพียง 4 ต้นเท่านั้น เป็นต้นเทียนที่มีรูปแบบเรียบง่ายคล้ายเทียนติดพิมพ์ ต่อมาจึงมีการพัฒนาและการสร้างสรรค์มากขึ้นจนเป็นรูปแบบของเทียนพรรษาประเภทติดพิมพ์ในปัจจุบัน รวมทั้งมีการสร้างองค์ประกอบต่าง ๆ เพื่อประดับต้นเทียนพรรษาให้โดดเด่นขึ้น

ประกวดต้นเทียนพรรษาอุบลราชธานี
ต้นเทียนพรรษามัดรวมแบบโบราณ

จนกระทั่งปี พ.ศ.2502 จึงมีต้นเทียนพรรษาประเภทแกะสลักเข้าร่วมการประกวด โดยการสร้างสรรค์ของช่างคำหมา แสงงาม และในปี พ.ศ.2503 จังหวัดอุบลราชธานีก็ได้มีการแบ่งประเภทการประกวดต้นเทียนพรรษาออกเป็น 3 ประเภท คือ ประเภทแกะสลัก ติดพิมพ์ และเทียนโบราณแบบมัดรวม 

ในปี พ.ศ.2520 องค์การส่งเสริมการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (อสท.) ได้เข้ามามีบทบาทในการสนับสนุนให้การจัดงานแห่เทียนพรรษาจังหวัดอุบลราชธานีให้เป็นงานระดับชาติ จึงเริ่มมีชุมชนและวัดต่าง ๆ ส่งต้นเทียนพรรษาเข้าร่วมประกวดมากขึ้น ทำให้งานประเพณีแห่เทียนพรรษาของจังหวัดอุบลราชธานีได้รับคำชื่นชมว่าสวยงามและยิ่งใหญ่

ประกวดต้นเทียนพรรษาอุบลราชธานี
ขบวนแห่ต้นเทียนพรรษาแห่งเมืองอุบลราชธานีอวดโฉมโชว์ความงาม

ในปี พ.ศ. 2542 การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) ได้เข้ามาประชาสัมพันธ์และส่งเสริมการจัดงานแห่เทียนพรรษาของจังหวัดอุบลราชธานีให้เป็นประเพณีประจำจังหวัดอุบลราชธานี ทำให้ประเพณีนี้มีความยิ่งใหญ่และมีชื่อเสียงโด่งดังไปอย่างกว้างขวาง จึงมีแนวคิดในการตั้งชื่องานให้สอดคล้องกับรูปแบบการจัดงานในแต่ละปี เพื่อใช้ในการประชาสัมพันธ์แก่นักท่องเที่ยว และหนึ่งในกิจกรรมสำคัญที่ต้องจัดทุกครั้งมาโดยตลอด คือ การประกวดต้นเทียนพรรษา หลังจากนั้นก็มีการจัดการประกวดเรื่อยมา น้อยนักที่จะมีข้อจำกัดจนทำให้ต้องยกเลิกหรือไม่จัดกิจกรรมนี้ขึ้น

เกณฑ์การประกวดต้นเทียนพรรษาจังหวัดอุบลราชธานี

เกณฑ์การประกวดต้นเทียนพรรษาในงานประเพณีแห่เทียนพรรษาของจังหวัดอุบลราชธานีนั้น จะมีการแบ่งประเภทต้นเทียนที่ส่งเข้าประกวดออกเป็น 3 ประเภท คือ ประเภทแกะสลัก ประเภทติดพิมพ์ และประเภทเทียนโบราณแบบดั้งเดิม (เทียนฟั่นหรือนำมามัดรวมกัน) และในแต่ละประเภทจะแบ่งขนาดต้นเทียนออกเป็น 3 ขนาด คือ ขนาดใหญ่ ขนาดกลาง ขนาดเล็ก

ในปี 2565 จังหวัดอุบลราชธานีได้กำหนดขนาดของต้นเทียนพรรษาประเภทต่าง ๆ ไว้ดังนี้

ขนาดเทียนพรรษาประเภทแกะสลักและประเภทติดพิมพ์

  • ขนาดใหญ่ (สูง 2.5-3 เมตร) เส้นผ่าศูนย์กลางไม่น้อยกว่า 30 เซนติเมตร วัดจากพื้นดินถึงยอดเทียนไม่เกิน 5 เมตร ฐานรองรับต้นเทียนส่วนที่แคบที่สุดต้องไม่น้อยกว่า 1 เมตร และมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 20 ตารางเมตร
ประกวดต้นเทียนพรรษาอุบลราชธานี
ต้นเทียนพรรษาประเภทแกะสลักขนาดใหญ่
ประกวดต้นเทียนพรรษาอุบลราชธานี
ต้นเทียนพรรษาประเภทติดพิมพ์ขนาดใหญ่
  • ขนาดกลาง (สูง 1-2.5 เมตร) เส้นผ่าศูนย์กลางไม่น้อยกว่า 20 เซนติเมตร วัดจากพื้นดินถึงยอดเทียนไม่เกิน 5 เมตร ฐานรองรับต้นเทียนส่วนที่แตบสุดต้องไม่น้อยกว่า 70 เมตร และมีพื้นที่ตั้งแต่ 14 ตารางเมตรขึ้นไป แต่ไม่เกิน 20 ตารางเมตร
ประกวดต้นเทียนพรรษาอุบลราชธานี
ต้นเทียนพรรษาประเภทแกะสลักขนาดกลาง
ประกวดต้นเทียนพรรษาอุบลราชธานี
ต้นเทียนพรรษาประเภทติดพิมพ์ขนาดกลาง
  • ขนาดเล็ก (สูง 1-2.5 เมตร) เส้นผ่าศูนย์กลางไม่น้อยกว่า 20 เซนติเมตร วัดจากพื้นดินถึงยอดเทียนไม่เกิด 5 เมตร ฐานรองรับต้นเทียนส่วนที่แคบที่สุดต้องไม่น้อยกว่า 70 เมตร และมีพื้นที่ไม่ถึง 14 ตารางเมตร
ประกวดต้นเทียนพรรษาอุบลราชธานี
ต้นเทียนพรรษาประเภทแกะสลักขนาดเล็ก
ประกวดต้นเทียนอุบลราชธานี
ต้นเทียนพรรษาประเภทติดพิมพ์ขนาดเล็ก

ขนาดเทียนโบราณแบบดั้งเดิมฯ (เทียนฟั่นหรือนำมามัดรวมกัน)

  • ขนาดใหญ่ (สูง 1.5-2.5 เมตร) ฐานของต้นเทียนมีขนาดไม่น้อยกว่า 1 ตารางเมตร ความสูงของฐานไม่น้อยกว่า 50 เซนติเมตร ขนาดของลำต้นเส้นผ่าศูนย์กลางขนาดใหญ่ไม่น้อยกว่า 30 เซนติเมตร ฐานรองรับต้นเทียนไม่น้อยกว่า 5 ตารางเมตร วัดจากพืันดินถึงยอดเทียนไม่เกิน 5 เมตร
ประกวดต้นเทียนพรรษาอุบลราชธานี
ต้นเทียนพรรษาโบราณขนาดใหญ่
  • ขนาดเล็ก (สูง 1.5-2.5 เมตร) ฐานของต้นเทียนมีขนาดไม่น้อยกว่า 1 ตารางเมตร ความสูงของฐานไม่น้อยกว่า 50 เซนติเมตร ขนาดของลำต้นเส้นผ่าศูนยกลางขนาดใหญ่ไม่น้อยกว่า 20 เซนติเมตร ฐานรองรับต้นเทียนฐานไม่ถึง 5 ตารางเมตร วัดจากพื้นดินถึงยอดเทียนไม่เกิน 5 เมตร
ประกวดต้นเทียนพรรษาอุบลราชธานี
ต้นเทียนพรรษาโบราณขนาดเล็ก

เกณฑ์การให้คะแนน จะพิจารณาจาก 2 ส่วนหลัก คือ ต้นเทียนและฐาน และองค์ประกอบของเทียนพรรษา

  • ต้นเทียนและฐาน จะให้คะแนนจากการออกแบบรูปทรงและสัดส่วน การสื่อความหมายและความคิดสร้างสรรค์ลวดลาย และความประณีตงดงาม
  • องค์ประกอบของต้นเทียนพรรษา จะให้คะแนนจากการตกแต่งประดับรถต้นเทียน ความเหมาะสมกลมกลืนขององค์ประกอบ การสื่อความหมายเกี่ยวเนื่องกับพุทธศาสนาวัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่น และเอกลักษณ์อัตลักษณ์ของท้องถิ่น และความประณีตงดงาม

ผลการประกวดต้นเทียนพรรษาอุบลราชธานี

ผลการประกวดต้นเทียนพรรษาในงานประเพณีแห่เทียนพรรษาจังหวัดอุบลราชธานี ตั้งแต่ปี 2553 เป็นต้นมา

รางวัลการประกวดต้นเทียนพรรษาอุบลราชธานี

รางวัลในการประกวดต้นเทียนพรรษาของจังหวัดอุบลราชธานี คุ้มวัดหรือชุมชนที่ส่งเทียนพรรษาเข้าร่วมประกวดและตัดสินให้ได้รับรางวัลชนะเลิศ รองชนะเลิศอันดับที่ 1 และรองชนะเลิศอันดับที่ 2 รางวัลที่จะได้รับ คือ ถ้วยรางวัลและเงินสด ส่วนรางวัลชมเชยจะได้รับรางวัลเป็น ประกาศนียบัตรและเงินสด

ประกวดต้นเทียนพรรษาอุบลราชธานี

นายประดับ ก้อนแก้ว ได้เล่าว่า ในปี พ.ศ. 2498 เคยได้รับรางวัลเทียนพรรษาชนะเลิศ รางวัลที่ได้รับในขณะนั้น คือ ข้าวสาร 1 กระสอบ น้ำมันก๊าด 1 ปี๊บ และเงิน 100 บาท

ประกวดต้นเทียนพรรษาอุบลราชธานี
ถ้วยรางวัลจากการประกวดต้นเทียนพรรษาของชุมชนวัดพระธาตุหนองบัว

ต้นเทียนพรรษาที่ได้รับรางวัลชนะเลิศ และรางวัลรองชนะเลิศ ประเภทต่าง ๆ คุ้มวัดจะนำกลับมาตั้งโชว์ให้นักท่องเที่ยวชมอีกครั้งหลังเข้าร่วมขบวนแห่เทียนพรรษาในวันเข้าพรรษา ณ บริเวณรอบสวนสาธารณะทุ่งศรีเมือง ก่อนนำกลับไปตั้งโชว์ให้ชมตามคุ้มวัดต่าง ๆ ต่อไป

บรรณานุกรม

ไกด์อุบล. (2563). งานประเพณีแห่เทียนพรรษา. เข้าถึงเมื่อวันที่ 26 มิถุนายน 2563, https://www.guideubon.com/2.0/candlefestival/

ประดับ ก้อนแก้ว. (2531). เทียนพรรษาจังหวัดอุบลราชธานี : ประวัติการจัดทำและการประกวด. อุบลราชธานี: โรงเรียนอุบลวิทยาคม.

สำนักประชาสัมพันธ์ เขต 2 อุบลราชธานี. (2565). ผลการประกวดต้นเทียนพรรษาจังหวัดอุบลราชธานี. เข้าถึงเมื่อ 7 กรกฎาคม 2566, https://region2.prd.go.th/th/content/page/index/id/107802

 

Tag

การทอผ้าไหม การทำต้นเทียนพรรษา การท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม การปฏิบัติธรรม การแกะสลักเทียนพรรษา ครูภูมิปัญญาไทย บุญมหาชาติ บุญเดือนแปด ชุมชนทำเทียนพรรษา บ้านชีทวน พักผ่อนหย่อนใจ พิพิธภัณฑ์พื้นบ้าน พิพิธภัณฑ์ท้องถิ่น ดนตรีพื้นบ้าน ดนตรีพื้นเมืองอีสาน ต้นเทียนพรรษาประเภทติดพิมพ์ ต้นเทียนพรรษาประเภทแกะสลัก ประวัติศาสตร์ท้องถิ่น ประเพณีท้องถิ่น ประเพณีอีสาน ประเพณีแห่เทียนพรรษา วัดหนองป่าพง วิถีชีวิตคนอีสาน วิปัสสนากรรมฐาน ศิลปกรรมญวน ศิลปกรรมท้องถิ่นอีสาน ศิลปะญวน สถาปัตยกรรมท้องถิ่น สถาปัตยกรรมท้องถิ่นอีสาน สถาปัตยกรรมในพุทธศาสนา สาขาวัดหนองป่าพง สิม หัตถกรรมการทอผ้า อำเภอพิบูลมังสาหาร อำเภอตระการพืชผล อำเภอน้ำยืน อำเภอม่วงสามสิบ อำเภอวารินชำราบ อำเภอเขมราฐ อำเภอเขื่องใน อำเภอเดชอุดม อำเภอเมืองอุบลราชธานี อุบลราชธานี อุโบสถ ฮีตสิบสอง