พิพิธภัณฑ์พื้นบ้านท่าไห วัดศรีโพธิ์ชัย แหล่งเรียนรู้วิถีชีวิตท้องถิ่น

พิพิธภัณฑ์พื้นบ้าน บ้านท่าไห  ตำบลท่าไห อำเภอเขื่องใน จังหวัดอุบลราชธานี เดิมบ้านท่าไหเป็นหมู่บ้านเก่าแก่ของจังหวัดอุบลราชธานี ตั้งอยู่ทางทิศใต้ของอำเภอเขื่องในเป็นพื้นที่ริมแม่น้ำชี เดิมชาวบ้านท่าไหเป็นชุมชนที่อพยพมาจากจังหวัดร้อยเอ็ดและจังหวัดยโสธร ตั้งบ้านเรือนอยู่อาศัยตามที่ราบลุ่มริมแม่น้ำชี มีทักษะการทำเครื่องปั้นดินเผาเป็นอาชีพที่สืบทอดกันมาตั้งแต่บรรพบุรุษ บริเวณท่าน้ำมีต้นไม้ใหญ่เรียกว่า ต้นไฮ ต่อมามีคนมาปั้นไหที่ใต้ต้นไฮ จึงเรียกว่า “ท่าไห” สภาพดินโดยทั่วไปของตำบลท่าไหเป็นดินร่วนปนทราย ประชาชนประกอบอาชีพทำนาเป็นอาชีพหลัก เมื่อมีราษฎรและหมู่บ้านเพิ่มขึ้นจึงขอแยกเป็นตำบลท่าไห และยกฐานะเป็นองค์การบริหารส่วนตำบลเมื่อ 16 ตุลาคม 2539

อาคารพิพิธภัณฑ์พื้นบ้าน บ้านท่าไห วัดศรีโพธิ์ชัย
อาคารพิพิธภัณฑ์พื้นบ้าน บ้านท่าไห วัดศรีโพธิ์ชัย

ความเป็นมาของพิพิธภัณฑ์พื้นบ้าน บ้านท่าไห วัดศรีโพธิ์ชัย

พิพิธภัณฑ์พื้นบ้าน บ้านท่าไห วัดศรีโพธิ์ชัย เป็นอาคาร 2 ชั้นที่สร้างขึ้นกลางสระน้ำตัวอาคารทำด้วยไม้พยุงทั้งหลัง เริ่มก่อสร้างเมื่อวันที่ 6 มิถุนายน 2543 โดยเจ้าอาวาสวัดคือ พระครูปริยัติธรรมจารี ได้สะสมของเก่าจากชาวบ้านท่าไหที่มีจิตศรัทธานำมาถวายให้แก่วัด และมีจำนวนสิ่งของเพิ่มมากขึ้นเรื่อย ๆ พระครูจึงมีการจัดประชุมปรึกษาหารือกับชาวบ้านเพื่อสร้างพิพิธภัณฑ์ขึ้นมา และเก็บรักษาของเก่าที่มีอยู่ให้เป็นที่ศึกษาและเป็นแหล่งเรียนรู้ของชุมชนพร้อมทั้งให้สืบทอดแก่ลูกหลานสืบต่อไป

สิ่งของที่จัดแสดงในพิพิธภัณฑ์พื้นบ้านท่าไห
สิ่งของที่จัดแสดงในพิพิธภัณฑ์พื้นบ้านท่าไห
โฮงฮด ที่จัดแสดงในพิพิธภัณฑ์พื้นบ้านท่าไห
โฮงฮด ที่จัดแสดงในพิพิธภัณฑ์พื้นบ้านท่าไห
เครื่องจักสานที่จัดแสดงในพิพิธภัณฑ์พื้นบ้านท่าไห
เครื่องจักสานที่จัดแสดงในพิพิธภัณฑ์พื้นบ้านท่าไห

สิ่งจัดแสดงภายในพิพิธภัณฑ์พื้นบ้านบ้านท่าไห มีการจัดแสดงเครื่องมือเครื่องใช้ ได้แก่ เครื่องมือจับปลา ภาชนะต่าง ๆ เครื่องปั้นดินเผา ขันหมาก อุปกรณ์กินหมาก กระต่ายขูดมะพร้าว ไห แสดงชิ้นส่วนของสัตว์ ได้แก่ เปลือกหอย กระดองเต่า สิ่งของมีค่าต่าง ๆ เช่น เงินตราในสมัยโบราณ เงินตราต่างประเทศ (เหรียญเงินและธนบัตรสกุลต่าง ๆ ที่จัดแสดงส่วนใหญ่ได้มาจากการบริจาคของชาวบ้านที่เดินทางไปประกอบอาชีพขับรถรับจ้าง) งานพุทธศิลป์ เช่น พระพุทธรูป โฮงฮด และของใช้ในพุทธศาสนาต่าง ๆ

ด้านหน้าพิพิธภัณฑ์ศาลากลางน้ำ จัดแสดงเกวียนและหุ่นจำลองไว้ตามซุ้มศาลา การขอเข้าชมในพิพิธภัณฑ์แห่งนี้ ต้องขออนุญาตและมีผู้คอยดูแลทุกครั้งเพราะที่ผ่านมาพบการลักขโมยสิ่งของในพิพิธภัณฑ์

พระสุวัฒน์ วิสารโท ผู้ดูแลพิพิธภัณฑ์พื้นบ้านท่าไห
พระสุวัฒน์ วิสารโท ผู้ดูแลพิพิธภัณฑ์พื้นบ้านท่าไห

ที่ตั้ง พิพิธภัณฑ์พื้นบ้านท่าไห

วัดศรีโพธิ์ชัย บ้านท่าไห หมู่ที่ 1 ตำบลท่าไห อำเภอเขื่องใน จังหวัดอุบลราชธานี

พิกัดภูมิศาสตร์ พิพิธภัณฑ์พื้นบ้านท่าไห

15.299051, 104.600958

บรรณานุกรม

พระสุวัฒน์ วิสารโท. (2560). สัมภาษณ์ 30 มิถุนายน 2560.

ศักดิ์ชาย สิกขา. (2554). พิพิธภัณฑ์พื้นบ้านบ้านท่าไห, 12 กรกฎาคม 2560. http://www.esanpedia.oar.ubu.ac.th/artdesign

Tag

การทอผ้าไหม การทำต้นเทียนพรรษา การท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม การปฏิบัติธรรม การแกะสลักเทียนพรรษา ครูภูมิปัญญาไทย บุญมหาชาติ บุญเดือนแปด ชุมชนทำเทียนพรรษา บ้านชีทวน พักผ่อนหย่อนใจ พิพิธภัณฑ์พื้นบ้าน พิพิธภัณฑ์ท้องถิ่น ดนตรีพื้นบ้าน ดนตรีพื้นเมืองอีสาน ต้นเทียนพรรษาประเภทติดพิมพ์ ต้นเทียนพรรษาประเภทแกะสลัก ประวัติศาสตร์ท้องถิ่น ประเพณีท้องถิ่น ประเพณีอีสาน ประเพณีแห่เทียนพรรษา วัดหนองป่าพง วิถีชีวิตคนอีสาน วิปัสสนากรรมฐาน ศิลปกรรมญวน ศิลปกรรมท้องถิ่นอีสาน ศิลปะญวน สถาปัตยกรรมท้องถิ่น สถาปัตยกรรมท้องถิ่นอีสาน สถาปัตยกรรมในพุทธศาสนา สาขาวัดหนองป่าพง สิม หัตถกรรมการทอผ้า อำเภอพิบูลมังสาหาร อำเภอตระการพืชผล อำเภอน้ำยืน อำเภอม่วงสามสิบ อำเภอวารินชำราบ อำเภอเขมราฐ อำเภอเขื่องใน อำเภอเดชอุดม อำเภอเมืองอุบลราชธานี อุบลราชธานี อุโบสถ ฮีตสิบสอง