วัดศรีโพธิ์ชัย พิพิธภัณฑ์พื้นบ้านท่าไห

วัดศรีโพธิ์ชัย บ้านท่าไห อำเภอเขื่องใน จังหวัดอุบลราชธานี วัดที่ตั้งอยู่ในชุมชนเก่าแก่ที่ประกอบอาชีพการทำเครื่องปั้นดินเผาหรือแหล่งปั้นไหมาก่อน ภายในมีพิพิธภัณฑ์พื้นบ้านบ้านท่าไห ที่รวบรวมสิ่งของเครื่องใช้ในวิถีชีวิตคนอีสานและเป็นแหล่งเรียนรู้ของชุมชน

วัดศรีโพธิ์ชัย บ้านท่าไห
วัดศรีโพธิ์ชัย บ้านท่าไห

ประวัติวัดศรีโพธิ์ชัย บ้านท่าไห

วัดศรีโพธิ์ชัย หรือวัดบ้านท่าไห ตามประวัติที่มีการบันทึกไว้ เป็นวัดในสังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย ที่ดินตั้งวัดมีเนื้อที่ 11 ไร่ 3 งาน 35 ตารางวา อาณาเขตจดทางสาธารณะทั้ง 4 ทิศ อาคารเสนาสนะที่สำคัญ ประกอบด้วย อุโบสถกว้าง 7.30 เมตร ยาว 17.20 เมตร สร้างเมื่อ พ.ศ.2497 หอสวดมนต์ กว้าง 14.50 เมตร ยาว 27.50 เมตร สร้างเมื่อ พ.ศ.2519 ศาลาอเนกประสงค์ กว้าง 11.13 เมตร ยาว 25.10 เมตร เป็นอาคารไม้ พิพิธภัณฑ์พื้นบ้าน บ้านท่าไห สร้างเมื่อปี 2543 เป็นอาคารคอนกรีต 2 ชั้น

กุฏิไม้วัดศรีโพธิ์ชัย
กุฏิไม้วัดศรีโพธิ์ชัย
ศาลาการเเปรียญ วัดศรีโพธิ์ชัย
ศาลาการเเปรียญ วัดศรีโพธิ์ชัย
กุฏิทรงไทย วัดศรีโพธิ์ชัย
กุฏิทรงไทย วัดศรีโพธิ์ชัย
อาคารพิพิธภัณฑ์พื้นบ้าน บ้านท่าไห วัดศรีโพธิ์ชัย
อาคารพิพิธภัณฑ์พื้นบ้าน บ้านท่าไห วัดศรีโพธิ์ชัย

ปูชนียวัตถุที่สำคัญ ได้แก่ พระประธานในอุโบสถ ขนาดหน้าตักกว้าง 70 นิ้ว และพระพุทธรูปปูนปั้น ขนาดหน้าตักกว้าง 80 นิ้ว และพระพุทธรูปหล่อสำริด 1 องค์

วัดศรีโพธิ์ชัย ตั้งเมื่อ พ.ศ. 2347 โดยชาวบ้านได้ร่วมกันสร้างวัดขึ้นและตั้งชื่อวัดตามชื่อหมู่บ้าน ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมา เมื่อ พ.ศ. 2498 เขตวิสุงคามสีมากว้าง 40 เมตร ยาว 62.49 เมตร

การบริหารและการปกครองวัดนั้น มีเจ้าอาวาสเท่าที่ทราบนาม คือ รูปที่ 1 พระหยี่ รูปที่ 2 พระจำปา รูปที่ 3 พระสุ่ย รูปที่ 4 พระทุย ธมฺมทินโน รูปที่ 5 พระสิงห์ รูปที่ 6 พระมั่น รูปที่ 7 พระรอด พ.ศ. 2472-2480 รูปที่ 8 พระปาน ปุณโณ รูปที่ 9 พระครูสุวรรณกิจโกศล พ.ศ. 2515-2533 รูปที่ 10 พระมหาจำนง อนุจารี พ.ศ. 2536-

ในปี พ.ศ. 2558 วัดศรีโพธิ์ชัยได้รับการคัดเลือกให้เป็นวัดส่งเสริมสุขภาพขั้นดีเด่น

เกียรติบัตรวัดส่งเสริมสุขภาพดีเด่นของวัดศรีโพธิ์ชัย
เกียรติบัตรวัดส่งเสริมสุขภาพดีเด่นของวัดศรีโพธิ์ชัย
รูปปั้นสิงห์หน้าอุโบสถวัดศรีโพธิ์ชัย
รูปปั้นสิงห์หน้าอุโบสถวัดศรีโพธิ์ชัย
จิตรกรรมฝาผนังด้านหน้าอุโบสถวัดศรีโพธิ์ชัย
จิตรกรรมฝาผนังด้านหน้าอุโบสถวัดศรีโพธิ์ชัย
อุโบสถวัดศรีโพธิ์ชัย
อุโบสถวัดศรีโพธิ์ชัย

ที่ตั้ง วัดศรีโพธิ์ชัย

บ้านท่าไห หมู่ที่ 1 ตำบลท่าไห อำเภอเขื่องใน จังหวัดอุบลราชธานี

พิกัดภูมิศาสตร์ วัดศรีโพธิ์ชัย 

15.299051, 104.600958

บรรณานุกรม

พระสุวัฒน์ วิสารโท. (2560). สัมภาษณ์ 30 มิถุนายน 2560.

ศักดิ์ชาย สิกขา. (2554). พิพิธภัณฑ์พื้นบ้านบ้านท่าไห, 12 กรกฎาคม 2560. http://www.esanpedia.oar.ubu.ac.th/artdesign

สำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี, ผู้รวบรวม. (2551). ฐานข้อมูลวัดในจังหวัดอุบลราชธานี, 13 กรกฎาคม  2560. http://www.esanpedia.oar.ubu.ac.th/ubon_temple

Tag

การทอผ้าไหม การทำต้นเทียนพรรษา การท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม การปฏิบัติธรรม การแกะสลักเทียนพรรษา ครูภูมิปัญญาไทย บุญมหาชาติ บุญเดือนแปด ชุมชนทำเทียนพรรษา บ้านชีทวน พักผ่อนหย่อนใจ พิพิธภัณฑ์พื้นบ้าน พิพิธภัณฑ์ท้องถิ่น ดนตรีพื้นบ้าน ดนตรีพื้นเมืองอีสาน ต้นเทียนพรรษาประเภทติดพิมพ์ ต้นเทียนพรรษาประเภทแกะสลัก ประวัติศาสตร์ท้องถิ่น ประเพณีท้องถิ่น ประเพณีอีสาน ประเพณีแห่เทียนพรรษา วัดหนองป่าพง วิถีชีวิตคนอีสาน วิปัสสนากรรมฐาน ศิลปกรรมญวน ศิลปกรรมท้องถิ่นอีสาน ศิลปะญวน สถาปัตยกรรมท้องถิ่น สถาปัตยกรรมท้องถิ่นอีสาน สถาปัตยกรรมในพุทธศาสนา สาขาวัดหนองป่าพง สิม หัตถกรรมการทอผ้า อำเภอพิบูลมังสาหาร อำเภอตระการพืชผล อำเภอน้ำยืน อำเภอม่วงสามสิบ อำเภอวารินชำราบ อำเภอเขมราฐ อำเภอเขื่องใน อำเภอเดชอุดม อำเภอเมืองอุบลราชธานี อุบลราชธานี อุโบสถ ฮีตสิบสอง