พัทยาน้อย ริมอ่างเก็บน้ำเขื่อนสิรินธร

พัทยาน้อย อำเภอสิรินธร จังหวัดอุบลราชธานี เป็นแหล่งท่องเที่ยวและพักผ่อนหย่อนใจของชาวจังหวัดอุบลราชธานี ตั้งอยู่ริมอ่างเก็บน้ำเขื่อนสิรินธร มีแพที่นั่งและร้านอาหารอีสานไว้สำหรับให้บริการนักท่องเที่ยว

พัทยาน้อย-อ่างเก็บน้ำ-เขื่อนสิรินธร-แพอาหาร

พัทยาน้อย ริมอ่างเก็บน้ำเขื่อนสิรินธร

บริเวณพื้นที่โดยรอบเขื่อนสิรินธรเป็นพื้นที่ราบบางส่วนเป็นทุ่งหญ้าขนาดใหญ่ที่เหมาะแก่การเลี้ยงสัตว์ของประชาชนที่อาศัยอยู่ในบริเวณนั้น เช่น วัว ควาย นอกจากนี้ยังมีการปรับพื้นที่บริเวณที่ราบริมเขื่อนในเขตตำบลคันไร่เป็นที่พักผ่อนหย่อนใจริมน้ำ ซึ่งสามารถเห็นเวิ้งน้ำอันกว้างไกลของเขื่อนสิรินธรและพื้นที่โดยรอบได้ อันเป็นที่มาของคำกล่าวขานว่า “พัทยาอีสาน” มีผู้คนเดินทางมาเที่ยวแทบทุกช่วงเวลา โดยเฉพาะช่วงเทศกาลสงกรานต์ ทำให้เกิดรายได้แก่ชาวบ้านที่เข้ามาประกอบธุรกิจร้านค้าในบริเวณดังกล่าว และตลอดเส้นทางจนไปถึงช่องเม็ก จุดเด่นที่ทำให้พัทยาน้อยได้รับความนิยม คือ

  1. เป็นจุดแวะระหว่างทางสำหรับผู้ที่เดินทางไปเที่ยวบนเส้นทางจังหวัดอุบลราชธานี-อำเภอพิบูลมังสาหาร-อำเภอสิรินธร-ช่องเม็ก หรือจังหวัดอุบลราชธานี-อำเภอพิบูลมังสาหาร-อำเภอโขงเจียม-ช่องเม็ก เป็นต้น
  2. ใกล้แหล่งท่องเที่ยวอื่น ๆ เช่น เขื่อนสิรินธร วัดสิรินธรวรารามภูพร้าว ช่องเม็ก และแหล่งท่องเที่ยวในอำเภอโขงเจียม

พัทยาน้อย-อ่างเก็บน้ำ-เขื่อนสิรินธร-แพอาหาร

หาดพัทยาน้อยบริเวณพื้นที่อ่างเก็บน้ำสิรินธรมีลักษณะเป็นพื้นที่ตลิ่งริมน้ำที่ยื่นลงไปในน้ำ ซึ่งเกิดจากการที่น้ำพัดเอาตะกอนดินมารวมกันเป็นเวลานานจนเกิดเป็นลักษณะคล้ายกับหาดทรายริมทะเล และเป็นเช่นนี้มาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2532 จึงได้มีการเรียกชื่อว่าเป็น “หาดพัทยาน้อย” ซึ่งเป็นชื่อที่ใช้สื่อให้เห็นว่ามีความใกล้เคียงกับหาดพัทยา ในจังหวัดชลบุรี ซึ่งมีชื่อเสียงและเป็นที่รู้จักของคนทั่วไปเป็นอย่างดี พื้นที่หาดพัทยาน้อยตั้งอยู่ในเขตพื้นที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลคันไร่ อำเภอสิรินธร

พื้นที่หาดพัทยาน้อยแบ่งออกเป็น 2 ส่วน คือ ส่วนที่เป็นหาดเก่าที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติ และส่วนที่เป็นหาดใหม่ที่มีการปรับปรุงระบบสาธารณูปโภคและภูมิทัศน์ใหม่ ก่อสร้างเป็นทะเลอีสานเมื่อวันที่ 13 มีนาคม 2549 ในการดำเนินการได้รับการจัดสรรงบประมาณในปี 2548 จากองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี จำนวน 18 ล้านบาท เพื่อใช้ในการก่อสร้าง โดยเริ่มดำเนินการนำทรายมาถมบริเวณชายหาดให้หนาขึ้นจากพื้นเดิม 1 ฟุต กินพื้นที่จากชายฝั่งถึงริมน้ำประมาณ 15 เมตร พื้นที่ที่ปรับปรุงมีความยาว 15 เมตร และใช้ทรายทั้งหมด 50,000 คิวบิกเมตร

พัทยาน้อย-อ่างเก็บน้ำ-เขื่อนสิรินธร-แพอาหาร

การปรับปรุงภูมิทัศน์ชายหาดพัทยาน้อย ประกอบด้วย การทำถนนบริเวณชายหาด การทำทางเดิน การทำสวนหย่อม การทำต้นมะพร้าวมาปลูกในบริเวณโดยรอบ จำนวนทั้งสิ้น 360 ต้น  ดำเนินการโดย องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี ซึ่งมีความคาดหวังที่จะให้พัทยาน้อยกลายเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่ดึงดูดนักท่องเที่ยวได้อีกแห่งหนึ่ง โดยเฉพาะในช่วงสงกรานต์ซึ่งมีนักท่องเที่ยวมาเที่ยวชมจำนวนหลายหมื่นคน ต้องการยกระดับมาตรฐานชายหาดให้เทียบเท่าชายหาดบางแสน จังหวัดชลบุรี และเพื่อสร้างรายได้ให้กับประชาชนในพื้นที่ได้ตลอดทั้งปี

ผู้คนที่เดินทางมาท่องเที่ยวที่พัทยาน้อย ส่วนใหญ่จะมาเป็นกลุ่มหรือเป็นครอบครัวเพื่อพักผ่อนหย่อนใจและรับประทานอาหาร บริการต่าง ๆ ที่หาดพัทยาน้อย ได้แก่ แพนั่งริมน้ำ อาหาร ซึ่งส่วนใหญ่เป็นอาหารประเภทปลา กุ้ง ย่าง เผา นึ่ง ลวก ลาบ อาหารอีสาน บริการห่วงยางสำหรับเล่นน้ำ และเครื่องเล่นทางน้ำต่าง ๆ

พัทยาน้อย-อ่างเก็บน้ำ-เขื่อนสิรินธร-แพอาหาร

ที่ตั้ง พัทยาน้อย

บ้านใหม่ภูทอง ตำบลคันไร่ อำเภอสิรินธร จังหวัดอุบลราชธานี

พิกัดภูมิศาสตร์ พัทยาน้อย

15.177373, 105.357550

บรรณานุกรม

สืบพงศ์ หงส์ภักดี และนภาพร หงส์ภักดี. (2553). รายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์ กระบวนการมีส่วนร่วมของชุมชนในการจัดทำแผนการจัดการสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนของแหล่งท่องเที่ยวริมแม่น้ำมูล และแม่น้ำสาขาในจังหวัดอุบลราชธานี : ศึกษากรณี หาดพัทยาน้อย อำเภอสิรินธร จังหวัดอุบลราชธานี. อุบลราชธานี : คณะบริหารศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี.

Tag

การทอผ้าไหม การทำต้นเทียนพรรษา การท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม การปฏิบัติธรรม การแกะสลักเทียนพรรษา ครูภูมิปัญญาไทย บุญมหาชาติ บุญเดือนแปด ชุมชนทำเทียนพรรษา บ้านชีทวน พักผ่อนหย่อนใจ พิพิธภัณฑ์พื้นบ้าน พิพิธภัณฑ์ท้องถิ่น ดนตรีพื้นบ้าน ดนตรีพื้นเมืองอีสาน ต้นเทียนพรรษาประเภทติดพิมพ์ ต้นเทียนพรรษาประเภทแกะสลัก ประวัติศาสตร์ท้องถิ่น ประเพณีท้องถิ่น ประเพณีอีสาน ประเพณีแห่เทียนพรรษา วัดหนองป่าพง วิถีชีวิตคนอีสาน วิปัสสนากรรมฐาน ศิลปกรรมญวน ศิลปกรรมท้องถิ่นอีสาน ศิลปะญวน สถาปัตยกรรมท้องถิ่น สถาปัตยกรรมท้องถิ่นอีสาน สถาปัตยกรรมในพุทธศาสนา สาขาวัดหนองป่าพง สิม หัตถกรรมการทอผ้า อำเภอพิบูลมังสาหาร อำเภอตระการพืชผล อำเภอน้ำยืน อำเภอม่วงสามสิบ อำเภอวารินชำราบ อำเภอเขมราฐ อำเภอเขื่องใน อำเภอเดชอุดม อำเภอเมืองอุบลราชธานี อุบลราชธานี อุโบสถ ฮีตสิบสอง