วัดป่าบุญล้อม

วัดป่าบุญล้อม อำเภอสว่างวีระวงศ์ จังหวัดอุบลราชธานี เป็นวัดสายวิปัสสนากรรมฐานตามแนวทางปฏิปทาของวัดหนองป่าพง ในช่วงฤดูร้อนจะมีกิจกรรมการบวชสามเณรภาคฤดูร้อน เพื่อปลูกฝังความศรัทธาและความเข้าใจในพระพุทธศาสนา มีธรรมเป็นเข็มทิศในการใช้ชีวิตประจำวันให้กับเด็กและเยาวชน

วัดป่าบุญล้อม-การปฏิบัติธรรม-วิปัสนากรรมฐาน-การบวชภาคฤดูร้อน

วัดป่าบุญล้อม ตั้งอยู่ริมแม่น้ำมูล มีเนื้อที่วัดประมาณ 60 ไร่ พื้นที่ส่วนใหญ่เป็นป่าที่มีไม่ยืนต้นหลายชนิด มีข้อวัตรปฏิบัติตามแนวปฏิปทาของพระโพธิญาณเถร (ชา สุภทฺโท) แห่งวัดหนองป่าพง ที่เน้นความพร้อมเพรียงของหมู่คณะ วิถีชีวิตที่สงบ เรียบง่าย และมีสติในชีวิตประจำวัน ปัจจุบันมีพระอาจารย์อภิสิทธิ์ โชติมันโต(ท่านปุ้ม) เป็นเจ้าอาวาส และ พระมหากีรติ ธีรปัญโญ (ท่านต้น) เป็นรองเจ้าอาวาส ในช่วงปิดเทอมภาคฤดูร้อนของทุกปี จะมีการบวชสามเณรภาคฤดูร้อน เพื่อปลูกฝังความศรัทธาและความเข้าใจในพระพุทธศาสนา มีธรรมเป็นเข็มทิศในการใช้ชีวิตประจำวัน สามเณรที่บวชส่วนใหญ่เป็นเด็กในชุมชนใกล้เคียงและผู้ที่สนใจ บ้างก็เป็นเด็กที่ผู้ปกครองต้องการให้ทางวัดช่วยฝึกอบรมบ่มนิสัย และใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ระหว่างปิดภาคเรียน

วัดป่าบุญล้อม-การปฏิบัติธรรม-วิปัสนากรรมฐาน-การบวชภาคฤดูร้อน วัดป่าบุญล้อม-การปฏิบัติธรรม-วิปัสนากรรมฐาน-การบวชภาคฤดูร้อน

กิจวัตรประจำวันที่เกิดขึ้นในวัดจะมีการรวมสวดมนต์ ทำวัตรเช้า -เย็น นั่งสมาธิ พระภิกษุออกรับบิณฑบาต ฉันอาหารมื้อเดียวและฉันในบาตร ญาติโยมที่ถือศีลอยู่ในวัดก็จะรับอาหารมื้อเดียวด้วยเช่นกัน เจ้าอาวาสหากไม่ได้ติดกิจนิมนต์อื่น  จะรับแขกและสนทนาธรรมกับญาติโยมช่วงเวลา 09.00-11.00 น วันพระจะมีญาติโยมมาถือศีล 8  และปฏิบัติธรรมที่วัดเป็นประจำ

ปัจจุบันทางวัดมีเรือนพักรับรองสำหรับผู้ปฏิบัติธรรม จำนวน 7 หลัง รองรับผู้มาปฏิบัติธรรมได้ประมาณ 40 คน

วัดป่าบุญล้อม-การปฏิบัติธรรม-วิปัสนากรรมฐาน-การบวชภาคฤดูร้อน วัดป่าบุญล้อม-การปฏิบัติธรรม-วิปัสนากรรมฐาน-การบวชภาคฤดูร้อน

ที่ตั้ง วัดป่าบุญล้อม

บ้านสว่าง หมู่ที่ 8 ตำบลสว่าง อำเภอสว่างวีระวงศ์ จังหวัดอุบลราชธานี

พิกัดภูมิศาสตร์ วัดป่าบุญล้อม

15.301551, 105.129654

Tag

การทอผ้าไหม การทำต้นเทียนพรรษา การท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม การปฏิบัติธรรม การแกะสลักเทียนพรรษา ครูภูมิปัญญาไทย บุญมหาชาติ บุญเดือนแปด ชุมชนทำเทียนพรรษา บ้านชีทวน พักผ่อนหย่อนใจ พิพิธภัณฑ์พื้นบ้าน พิพิธภัณฑ์ท้องถิ่น ดนตรีพื้นบ้าน ดนตรีพื้นเมืองอีสาน ต้นเทียนพรรษาประเภทติดพิมพ์ ต้นเทียนพรรษาประเภทแกะสลัก ประวัติศาสตร์ท้องถิ่น ประเพณีท้องถิ่น ประเพณีอีสาน ประเพณีแห่เทียนพรรษา วัดหนองป่าพง วิถีชีวิตคนอีสาน วิปัสสนากรรมฐาน ศิลปกรรมญวน ศิลปกรรมท้องถิ่นอีสาน ศิลปะญวน สถาปัตยกรรมท้องถิ่น สถาปัตยกรรมท้องถิ่นอีสาน สถาปัตยกรรมในพุทธศาสนา สาขาวัดหนองป่าพง สิม หัตถกรรมการทอผ้า อำเภอพิบูลมังสาหาร อำเภอตระการพืชผล อำเภอน้ำยืน อำเภอม่วงสามสิบ อำเภอวารินชำราบ อำเภอเขมราฐ อำเภอเขื่องใน อำเภอเดชอุดม อำเภอเมืองอุบลราชธานี อุบลราชธานี อุโบสถ ฮีตสิบสอง