วัดศรีธาตุเจริญสุข ประวัติศาสตร์ท้องถิ่นบ้านชีทวน

วัดศรีธาตุเจริญสุข ตำบลชีทวน อำเภอเขื่องใน จังหวัดอุบลราชธานี เคยเป็นชุมชนของทาสบริวารที่มาคอยรับใช้เจ้านายในบ้านชีทวนหรือเมืองซีซ้วน เมื่อถึงคราวที่มีประกาศเลิกทาสในสมัยรัชกาลที่ 5 ทาสบริวารจึงได้สร้างวัดนี้ขึ้น หากได้เดินทางไปเยี่ยมชมวัฒนธรรมบ้านชีทวน จะมีขัวน้อยเชื่อมระหว่างบ้านชีทวนกับบ้านหนองแคน ภายในวัดเป็นที่ประดิษฐานของพระพุทธมงคลเนรมิต พระพุทธรูปเก่าแก่ที่เป็นที่เคารพศรัทธาของชาวบ้าน

ซุ้มประตูวัดศรีธาตุเจริญสุข
จากซุ้มประตูวัดศรีธาตุเจริญสุข มองเห็นขัวน้อย ที่เชื่อมไปยังบ้านชีทวน

ประวัติวัดศรีธาตุเจริญสุข อำเภอเขื่องใน จังหวัดอุบลราชธานี

วัดศรีธาตุเจริญสุข ตามที่บันทึกไว้เป็นวัดในสังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย ที่ดินตั้งวัดมีเนื้อที่ 7 ไร่ 1 งาน 30 ตารางวา โฉนดที่ดินเลขที่ 66 อาคารเสนาสนะประกอบด้วย อุโบสถ กว้าง 6 เมตร ยาว 8 เมตร เป็นอาคารคอนกรีต สร้างเมื่อ พ.ศ. 2524 ศาลาการเปรียญ กว้าง 14 เมตร ยาว 16 เมตร เป็นอาคารคอนกรีต สร้างเมื่อ พ.ศ. 2532 และกุฏิสงฆ์จํานวน 2 หลัง เป็นอาคารไม้

ศาลาการเปรียญและอุโบสถวัดศรีธาตุเจริญสุข
ศาลาการเปรียญและอุโบสถวัดศรีธาตุเจริญสุข
อุโบสถวัดศรีธาตุเจริญสุข
อุโบสถวัดศรีธาตุเจริญสุข

วัดศรีธาตุ ตั้งเมื่อ พ.ศ. 2210 ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมาเมื่อ พ.ศ. 2512 เขต วิสุงคามสีมา กว้าง 9 เมตร ยาว 13 เมตร การบริหารและการปกครอง มีเจ้าอาวาสเท่าที่ทราบนาม คือรูปที่ 1 พระหนู รูปที่ 2 พระอ่อน รูปที่ 3 พระอธิการบุตรดีพรหฺมสโร พ.ศ. 2523-2537 รูปที่ 4 พระสุเทพ ธมฺมทินฺโน ตั้งแต่ พ.ศ. 2537-

คำว่า “เจริญสุข” ได้นำมาต่อท้ายชื่อวัดเนื่องจากว่าสมัยก่อนนั้นหมู่บ้านหนองแคนนั้น เป็นชุมชนของข้าทาสที่มาคอยรับใช้เจ้านายในบ้านชีทวนหรือเมืองซีซ้วน เมื่อถึงคราวที่มีประกาศเลิกทาสในสมัยรัชกาลที่ 5 ทาสเหล่านั้นจึงได้สร้างวัดนี้ขึ้นมาจึงนำคำว่า “เจริญสุข” มาต่อท้ายเพื่อเป็นศิริมงคล เป็นความสุขความเจริญจากการเลิกทาส

หากได้เดินทางไปเยี่ยมชมวัฒนธรรมบ้านชีทวน จะมีขัวน้อยเชื่อมระหว่างบ้านชีทวนกับบ้านหนองแคน ภายในวัดเป็นที่ประดิษฐานของพระพุทธมงคลเนรมิต พระพุทธรูปเก่าแก่ที่เป็นที่เคนรพศรัทธาของชาวบ้าน

พระพุทธศรีธาตุมงคลเนรมิต วัดศรีธาตุเจริญสุข
ที่ประดิษฐานพระพุทธศรีธาตุมงคลเนรมิต วัดศรีธาตุเจริญสุข
พระพุทธศรีธาตุมงคลเนรมิต วัดศรีธาตุเจริญสุข
พระพุทธศรีธาตุมงคลเนรมิต วัดศรีธาตุเจริญสุข
พิพิธภัณฑ์โบราณอีสาน (พ่อใหญ่ตา เต่าทอง)
พิพิธภัณฑ์โบราณอีสาน (พ่อใหญ่ตา เต่าทอง) เป็นพิพิธภัณฑ์ขนาดเล็กที่รวบรวมข้าวของเครื่องใช้ต่าง ๆ ที่ใช้ในวิถีชีวิตของคนอีสาน ตั้งอยู่ภายในวัดศรีธาตุเจริญสุข
สิ่งของที่จัดเก็บรวบรวมไว้ในพิพิธภัณฑ์โบราณอีสาน (พ่อใหญ่ตา เต่าทอง)
สิ่งของที่จัดเก็บรวบรวมไว้ในพิพิธภัณฑ์โบราณอีสาน (พ่อใหญ่ตา เต่าทอง)
สิ่งของที่จัดเก็บรวบรวมไว้ในพิพิธภัณฑ์โบราณอีสาน (พ่อใหญ่ตา เต่าทอง)
สิ่งของที่จัดเก็บรวบรวมไว้ในพิพิธภัณฑ์โบราณอีสาน (พ่อใหญ่ตา เต่าทอง)
ธาตุหลวงปู่ใหญ่ วัดศรีธาตุเจริญสุข
ธาตุหลวงปู่ใหญ่ วัดศรีธาตุเจริญสุข

ที่ตั้ง วัดศรีธาตุเจริญสุข

บ้านหนองแคน หมู่ 7 ตำบลชีทวน อำเภอเขื่องใน จังหวัดอุบลราชธานี

พิกัดภูมิศาสตร์ วัดศรีธาตุเจริญสุข

15.290575, 104.656881000

บรรณานุกรม

มะลิวัลย์ สินน้อย, ผู้รวบรวม. (2551). ฐานข้อมูลวัดในจังหวัดอุบลราชธานี, 2 มีนาคม  2560. http://www.esanpedia.oar.ubu.ac.th/ubon_temple

Tag

การทอผ้าไหม การทำต้นเทียนพรรษา การท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม การปฏิบัติธรรม การแกะสลักเทียนพรรษา ครูภูมิปัญญาไทย บุญมหาชาติ บุญเดือนแปด ชุมชนทำเทียนพรรษา บ้านชีทวน พักผ่อนหย่อนใจ พิพิธภัณฑ์พื้นบ้าน พิพิธภัณฑ์ท้องถิ่น ดนตรีพื้นบ้าน ดนตรีพื้นเมืองอีสาน ต้นเทียนพรรษาประเภทติดพิมพ์ ต้นเทียนพรรษาประเภทแกะสลัก ประวัติศาสตร์ท้องถิ่น ประเพณีท้องถิ่น ประเพณีอีสาน ประเพณีแห่เทียนพรรษา วัดหนองป่าพง วิถีชีวิตคนอีสาน วิปัสสนากรรมฐาน ศิลปกรรมญวน ศิลปกรรมท้องถิ่นอีสาน ศิลปะญวน สถาปัตยกรรมท้องถิ่น สถาปัตยกรรมท้องถิ่นอีสาน สถาปัตยกรรมในพุทธศาสนา สาขาวัดหนองป่าพง สิม หัตถกรรมการทอผ้า อำเภอพิบูลมังสาหาร อำเภอตระการพืชผล อำเภอน้ำยืน อำเภอม่วงสามสิบ อำเภอวารินชำราบ อำเภอเขมราฐ อำเภอเขื่องใน อำเภอเดชอุดม อำเภอเมืองอุบลราชธานี อุบลราชธานี อุโบสถ ฮีตสิบสอง