วัดพิชโสภาราม สำนักปฏิบัติธรรมแห่งที่ 3 ของเมืองอุบลราชธานี

วัดพิชโสภาราม อำเภอเขมราฐ จังหวัดอุบลราชธานี เป็นสำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัดอุบลราชธานีแห่งที่ 3 ที่เปิดสอนกรรมฐานทั้งสมถะและวิปัสสนา ทั้งภายในและภายนอกสถานที่ รวมทั้งมีโรงเรียนปริยัติธรรมที่ดำเนินการจัดการศึกษาทางวิชาการพระพุทธศาสนา แผนกนักธรรม-ภาษาบาลี และหลักสูตรการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ ให้แก่พระภิกษุสามเณร

อุโบสถวัดพิชโสภาราม อำเภอเขมราฐ จังหวัดอุบลราชธานี
อุโบสถวัดพิชโสภาราม อำเภอเขมราฐ จังหวัดอุบลราชธานี

ประวัติวัดพิชโสภาราม อำเภอเขมราฐ จังหวัดอุบลราชธานี

ประวัติวัดพิชโสภาราม อำเภอเขมราฐ จังหวัดอุบลราชธานีตามที่มีการบันทึกไว้ เป็นวัดในสังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย ที่ดินตั้งวัดมีเนื้อที่ 53 ไร่ 7 ตารางวา อาคารเสนาสนะ ประกอบด้วย อุโบสถ กว้าง 9 เมตร ยาว 17 เมตร สร้างเมื่อ พ.ศ. 2511 ศาลาการเปรียญ กว้าง 14 เมตร ยาว 30 เมตร สร้างเมื่อ พ.ศ. 2508 กุฏิสงฆ์ และโรงเรียนปริยัติธรรม

อุโบสถวัดพิชโสภาราม
อุโบสถวัดพิชโสภาราม

ปูชนียวัตถุมีพระประธาน จํานวน 4 องค์ประดิษฐานในอุโบสถ ศาลาการเปรียญ โรงเรียนพระปริยัติธรรมและกุฏิร่วมใจ และพระเบญจมงคลมณีรัตน์ สร้างเมื่อ พ.ศ. 2528

พระพุทธรูปภายในวัดพิชโสภาราม
พระพุทธรูปภายในวัดพิชโสภาราม

วัดพิชโสภาราม ตั้งเมื่อ พ.ศ. 2428 ได้รับพระราชทานวิงสุงคามสีมา เมื่อ พ.ศ. 2482 เขตวิสุงคามสีมา กว้าง 40 เมตร ยาว 40 เมตร การบริหารและการปกครอง มีเจ้าอาวาสเท่าที่ทราบนาม คือ รูปที่ 1 พระจันทร์ พ.ศ.2459-2463 รูปที่ 2 พระเข็ม รูปที่ 3 พระสี รูปที่ 4 พระพรม รูปที่ 5 พระแดง รูปที่ 6 พระคูณ รูปที่ 7 พระบุญมี รูปที่ 8 พระเคน รูปที่ 9 พระโสม รูปที่ 10 พระอ่อน รูปที่ 11 พระมา รูปที่ 12 พระคําพันธ์ รูปที่ 13 พระคําเวิน พ.ศ. 2494-2502 รูปที่ 14. พระครูวิศาลเขมคุณ ตั้งแต่ พ.ศ. 2502-

wat_pitchsoparam_4

ปัจจุบันวัดพิชโสภาราม มีพระภาวนาสุตาภิรัต เป็นเจ้าอาวาส ทางวัดได้เปิดสอนกรรมฐานทั้งสมถะและวิปัสสนามาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2515 ปัจจุบันได้รับการยกฐานะขึ้นเป็น สำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัดอุบลราชธานี แห่งที่ 3 มีการสอนกรรมฐานทั้งภายในสำนักและนอกสำนัก โดยเฉพาะในเทศกาลเข้าพรรษาและภาคฤดูหนาว

แนวทางของการปฏิบัติ คือ วิปัสสนากรรมฐาน ตามนัยแห่งสติปัฏฐาน 4 ได้แก่กำหนดพิจารณากาย เวทนา จิต ธรรม ใช้คำบริกรรม พองหนอ-ยุบหนอ และการเดินจงกรม 6 ระยะ มีการสอบอารมณ์ผู้ปฏิบัติ โดยวิปัสสนาจารย์

สำนักปฏิบัติธรรมวัดพิชโสภาราม มีหลักสูตรในการปฏิบัติธรรม คือ มหาสติปัฏฐาน 4 มีพระวิปัสสนาจารย์ จำนวน 5 รูป วิทยากรพิเศษ จำนวน 7 รูป/คน สามารถรับผู้ปฏิบัติธรรมได้ ครั้งละจำนวน 300 คน แห่งนี้ประกอบด้วย 1. ศาลาการเปรียญ 2. ศาลาอเนกประสงค์ 3. ลานปฏิบัติธรรม 4. ห้องกรรมฐาน 5. สถานที่พักค้างคืนสำหรับปฏิบัติธรรม: กุฏิกรรมฐาน จำนวน 55 หลัง ห้องรวมใหญ่ จำนวน 3 ห้อง และ 6.ห้องสุขา/ห้องน้ำ จำนวน 50 ห้อง

ช่วงเวลาที่วัด/สำนักจัดปฏิบัติธรรมประจำปี คือ เดือนกรกฎาคม เดือนสิงหาคม และเดือนกันยายน การดูแลเรื่องสุขอนามัย และความปลอดภัย มีเวชภัณฑ์ประจำ และเจ้าหน้าที่ดูแลความปลอดภัย ตลอดระยะเวลาการปฏิบัติธรรม อาหาร วันละ 2 มื้อ เช้า-เพล ตอนเย็น มีน้ำปานะ

ระเบียบข้อปฏิบัติสำหรับผู้ปฏิบัติธรรมวัดพิชโสภาราม

 1. ไม่พึงรับแขก เยี่ยม พูดคุยกับผู้ปฏิบัติด้วยกัน ถ้าจำเป็นต้องสำรวม
 2. ไม่พึงอ่านหนังสือ ดูหนังสือ เขียนหนังสือ เว้นไว้แต่จำเป็น
 3. ห้ามสูบบุหรี่ และกินหมาก หรือยาเสพติด ทุกประเภท
 4. ไม่พึงนอนมาก ทำความเพียรน้อย โยคีไม่ควรนอนเกินกว่าวันละ 4 ชั่วโมง
 5. พึงรักษาระเบียบข้อปฏิบัติ พระธรรมวินัยให้เคร่งครัด
 6. เวลาออกไปนอกสถานที่ปฏิบัติ ต้องแต่งกายให้สุภาพเรียบร้อย แม้แต่อยู่ในที่พักก็ต้องพยายามแต่งกาย และนั่งนอนให้เรียบร้อย
 7. ถ้าเป็นวันอุโบสถ ผู้ปฏิบัติที่เป็นสามเณร อุบาสก – อุบาสิกา พึงสมาทานศีลอุโบสถ
 8. พึงรักษาความสะอาดที่พัก บริเวณสถานที่ปฏิบัติ และห้องน้ำ ห้องสุขาให้สะอาดเรียบร้อยอยู่เสมอ
 9. ห้ามทิ้งขยะ เศษอาหาร สิ่งโสโครกออกนอกกำแพงวัด หรือภายในบริเวณสถานที่ปฏิบัติ ให้ทิ้งในที่ควรทิ้ง และที่จัดไว้ให้
 10. เมื่อมีกิจธุระจำเป็นจะต้องออกไปนอกสถานที่ปฏิบัติ ให้บอกลาพระอาจารย์ผู้ดูแลการปฏิบัติ หรือพระเจ้าหน้าที่เสียก่อน
 11. ห้ามนำบุคคลภายนอกเข้ามาพักอยู่ค้างคืน ภายในสถานที่ปฏิบัติก่อนได้รับอนุญาต
 12. เวลาจะออกจากสำนัก กลับคืนที่อยู่ของตน ต้องบอกลาท่านเจ้าอาวาสพระอาจารย์ หรือพระเจ้าหน้าที่ แล้วแจ้งมอบสิ่งของเครื่องใช้ให้เป็นที่เรียบร้อยแล้วจึงไป
 13. เมื่อเจ็บป่วยด้วยเหตุอย่างใดอย่างหนึ่ง ต้องรีบแจ้งให้พระอาจารย์ หรือพระเจ้าหน้าที่ทราบโดยเร็ว และ
 14. ถ้าสิ่งใดที่จะเป็นเหตุนำมา ซึ่งความเสื่อมเสียแก่หมู่คณะ สำนัก และแก่พระศาสนา จงเรียนต่อพระอาจารย์ หรือพระเจ้าหน้าที่ให้ทราบโดยเร็ว

wat_pitchsoparam_3

ที่ตั้ง วัดพิชโสภาราม

เลขที่ 43 บ้านเรืองอุดม หมู่ที่ 2 ตําบลแก้งเหนือ อําเภอเขมราฐ จังหวัดอุบลราชธานี โทร.045-218019

เว็บไซต์ : http://www.watpitch.com

พิกัดภูมิศาสตร์ วัดพิชโสภาราม

15.930351, 105.136113098

บรรณานุกรม

คมชัดลึก. (2554). วัดพิชโสภารามสำนักปฏิบัติธรรมประจำ จ.อุบลฯ, 1 มีนาคม 2560. http://www.komchadluek.net/news/lifestyle/117226

มะลิวัลย์ สินน้อย, ผู้รวบรวม. (2551). ฐานข้อมูลวัดในจังหวัดอุบลราชธานี, 1 มีนาคม  2560. http://www.esanpedia.oar.ubu.ac.th/ubon_temple

Tag

การทอผ้าไหม การทำต้นเทียนพรรษา การท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม การปฏิบัติธรรม การแกะสลักเทียนพรรษา ครูภูมิปัญญาไทย บุญมหาชาติ บุญเดือนแปด ชุมชนทำเทียนพรรษา บ้านชีทวน พักผ่อนหย่อนใจ พิพิธภัณฑ์พื้นบ้าน พิพิธภัณฑ์ท้องถิ่น ดนตรีพื้นบ้าน ดนตรีพื้นเมืองอีสาน ต้นเทียนพรรษาประเภทติดพิมพ์ ต้นเทียนพรรษาประเภทแกะสลัก ประวัติศาสตร์ท้องถิ่น ประเพณีท้องถิ่น ประเพณีอีสาน ประเพณีแห่เทียนพรรษา วัดหนองป่าพง วิถีชีวิตคนอีสาน วิปัสสนากรรมฐาน ศิลปกรรมญวน ศิลปกรรมท้องถิ่นอีสาน ศิลปะญวน สถาปัตยกรรมท้องถิ่น สถาปัตยกรรมท้องถิ่นอีสาน สถาปัตยกรรมในพุทธศาสนา สาขาวัดหนองป่าพง สิม หัตถกรรมการทอผ้า อำเภอพิบูลมังสาหาร อำเภอตระการพืชผล อำเภอน้ำยืน อำเภอม่วงสามสิบ อำเภอวารินชำราบ อำเภอเขมราฐ อำเภอเขื่องใน อำเภอเดชอุดม อำเภอเมืองอุบลราชธานี อุบลราชธานี อุโบสถ ฮีตสิบสอง