การสำรวจวัฒนธรรมการปลูกผักพื้นบ้านเชิงเศรษฐกิจในจังหวัดอุบลราชธานี

หัวหน้าโครงการ : บุญส่ง เอกพงษ์

การสำรวจวัฒนธรรมการปลูกผักพื้นบ้านเชิงเศรษฐกิจในจังหวัดอุบลราชธานีระหว่างเดือนตุลาคม 2550-กันยายน 2551 พบว่า มีผักพื้นบ้านที่ปลูกการค้าอยู่ 9 ชนิด ได้แก่ สลิด ขะแยง บัวบก บวบ ผักชีฝรั่ง ผักพายน้อย ผักเสี้ยน สะระแหน่ และข่าอ่อน โดยพืชแต่ละชนิดมีราคาเฉลี่ยที่เกษตรกรขายได้เท่ากับ 61.0 9.4 12.6 5.7 31.6 25.0 8.0 และ 11.6 บาทต่อกิโลกรัม ในขณะที่ข่าอ่อนขายได้ 3.7 บาทต่อมัด อย่างไรก็ตามเมื่อพิจารณาถึงผลตอบแทนแล้ว พบว่าผักขะแยงเป็นผักพื้นบ้านที่ให้ผลตอบแทนต่อพื้นที่สูงสุด โดยการปลูกผักขะแยงมีรายได้เหนือต้นทุนรวมเท่ากับ 260,520 บาทต่อไร่ต่อปี รองลงมาเป็นบัวบก (176,995 บาทต่อปี) สะระแหน่ (108,981 บาทต่อปี) ดอกสลิด (82,000 บาทต่อปี) บวบหอม (47,443 บาทต่อปี) ข่าอ่อน (39,400 บาทต่อปี) ผักชีฝรั่ง (35,108 บาทต่อปี) ผักพายน้อย (34,260 บาทต่อปี) และผักเสี้ยน (31,230 บาทต่อปี) ตามลำดับ

vegetable

vegetable2

vegetable3

vegetable4

รายละเอียดเพิ่มเติม : การสำรวจวัฒนธรรมการปลูกผักพื้นบ้านเชิงเศรษฐกิจในจังหวัดอุบลราชธานี รายงานโครงการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ปี 2552