ศูนย์การเรียนรู้เทียนพรรษาศรีประดู่

candle_08

พิกัดภูมิศาสตร์ :

15.236269, 104.873629

ที่ตั้ง :

เลขที่ 6 ถนนสรรพสิทธิ์ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี โทร.081–0695191

ประวัติความเป็นมา

ศูนย์การเรียนเทียนพรรษาศรีประดู่ ตั้งอยู่ใกล้กับวัดศรีประดู่ ก่อตั้งขึ้นโดยอาจารย์สมคิด  สอนอาจ ซึ่งเป็นช่างทำเทียนพรรษาของวัดศรีประดู่ ที่มีประสบการณ์และความเชี่ยวชาญมากกว่า 40 ปี โดยเฉพาะอย่างยิ่งการทำเทียนพรรษาประเภทติดพิมพ์ จนได้รับรางวัลชนะเลิศทำต้นเทียนพรรษาของจังหวัดอุบลราชธานีมามากมาย นอกจากนั้นอาจารย์สมคิดยังได้รับการยกย่องเกียรติคุณให้เป็นครูภูมิปัญญาไทย รุ่นที่ 3 ด้านศิลปกรรม เป็นศิลปินดีเด่นของจังหวัด และในปี 2559 ท่านก็ได้รับการเชิดชูเกียรติ รางวัลครูศิลป์ของแผ่นดิน ประเภทเทียนพรรษา(ประเภทติดพิมพ์) จังหวัดอุบลราชธานี 

candle_06candle_07

จากประสบการณ์ในการจัดทำต้นเทียนพรรษาทำให้อาจารย์สมคิดเป็นผู้องค์ความรู้และภูมิปัญญา จึงได้ถ่ายทอดความรู้และประสบการณ์การทำต้นเทียนพรรษาทั้งประเภทแกะสลักและติดพิมพ์ให้บุคคลอื่น ๆ โดยเริ่มจากบุตรของท่าน เด็กนักเรียน เยาวชน คนในชุมชน นักท่องเที่ยว และผู้ที่สนใจทั่วไป ด้วยวิธีการสอน การสาธิต การผลิตสื่อสิ่งพิมพ์และสื่อประสม และผ่านสื่อมวลชนประเภทต่าง ๆ

การตั้งศูนย์การเรียนรู้นี้เริ่มจากความคิดของอาจารย์สมคิดที่ว่า “อุบลราชธานีมีงานประเพณีแห่เทียนพรรษาที่ยิ่งใหญ่ที่จัดขึ้นทุกปี แต่ขั้นตอนการทำต้นเทียนพรรษานั้นยังไม่เป็นที่รู้จักอย่างแพร่หลาย” ท่านจึงคิดที่จะปลูกฝังให้คนรุ่นใหม่อนุรักษ์ สืบสานประเพณีอันดีงามและศิลปวัฒนธรรมดั้งเดิมของบรรพบุรุษที่สืบทอดกันมาไว้ โดยนำเยาวชนเข้าอบรมให้รู้จักวิธีการจัดทำต้นเทียนพรรษาประเภทติดพิมพ์ เพื่อให้เกิดจิตสำนึกในการอนุรักษ์ภูมิปัญญาท้องถิ่น และสามารถที่จะเป็นช่างทำต้นเทียนพรรษาได้ต่อไปในอนาคต โดยตั้งเป็นศูนย์อบรมเยาวชนแกะสลักติดพิมพ์เทียนพรรษาจังหวัดอุบลราชธานีขึ้นที่บริเวณบ้านพักของท่านให้เป็นแหล่งเรียนรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่นในชุมชนที่ถ่ายทอดองค์ความรู้ให้กับเด็กและเยาวชนที่สนใจ ในปี 2543 ซึ่งมีผู้เข้าการร่วมอบรมในรุ่นที่ 1 นี้จำนวน 20 คน อาจารย์สมคิด พร้อมทั้งคุณแม่สมพิศ สอนอาจ ผู้เป็นภรรยา ได้บริหารและจัดการศูนย์การเรียนรู้แห่งนี้เรื่อยมา จนได้รับการสนับสนุนจากสภาการศึกษา องค์การบริหารส่วนจังหวัดและการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยให้เป็นแหล่งเรียนรู้การทำเทียนพรรษาของจังหวัดอุบลราชธานี

candle_11candle_12

ศูนย์การเรียนรู้เทียนพรรษาศรีประดู่ ได้เปิดให้นักเรียน นักศึกษา นักท่องเที่ยว และผู้ที่สนใจเข้าชมการทำต้นเทียนพรรษาได้ตลอดทั้งปี โดยเฉพาะอย่างยิ่งช่วงเทศกาลประเพณีแห่เทียนพรรษาของจังหวัดอุบลราชธานีจะได้รับความสนใจมีผู้เข้าเยี่ยมชมมากมาย ซึ่งนอกจากจะได้ชมการสาธิตขั้นตอนการทำเทียนพรรษาแล้วยังจะได้ชมและสัมผัสกับวิถีชีวิตของคนในชุมชนในการร่วมมือกันทำต้นเทียนถวายในวันเข้าพรรษาเพื่อเป็นพุทธบูชา ซึ่งหากท่านหรือหน่วยงานใดที่สนใจจะเข้าชมกิจกรรมการทำต้นเทียน สามารถติดต่อได้ที่ อาจารย์สมคิด สอนอาจ ได้ที่เบอร์โทรศัพท์ 081–0695191

candle_14 candle_15

บรรณานุกรม

ศูนย์การเรียนรู้เทียนพรรษาศรีประดู่. (2559). ศูนย์การเรียนรู้เทียนพรรษาศรีประดู่ วันที่ 23 สิงหาคม 2559. https://www.facebook.com/SripradooUbonratchathani/

Tag

การทอผ้าไหม การทำต้นเทียนพรรษา การท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม การปฏิบัติธรรม การแกะสลักเทียนพรรษา ครูภูมิปัญญาไทย บุญมหาชาติ ชุมชนทำเทียนพรรษา บ้านชีทวน พิพิธภัณฑ์พื้นบ้าน พิพิธภัณฑ์ท้องถิ่น ดนตรีพื้นบ้าน ดนตรีพื้นเมืองอีสาน ต้นเทียนพรรษาประเภทติดพิมพ์ ต้นเทียนพรรษาประเภทแกะสลัก ประวัติศาสตร์ท้องถิ่น ประเพณีท้องถิ่น ประเพณีอีสาน ประเพณีแห่เทียนพรรษา วัดหนองป่าพง วิถีชีวิตคนอีสาน วิปัสสนากรรมฐาน ศิลปกรรมท้องถิ่นอีสาน ศิลปะญวน สถาปัตยกรรมท้องถิ่น สถาปัตยกรรมท้องถิ่นอีสาน สิม หัตถกรรมการทอผ้า หัตถกรรมท้องถิ่น อำเภอพิบูลมังสาหาร อำเภอตระการพืชผล อำเภอน้ำยืน อำเภอม่วงสามสิบ อำเภอวารินชำราบ อำเภอสว่างวีระวงศ์ อำเภอสิรินธร อำเภอเขมราฐ อำเภอเขื่องใน อำเภอเดชอุดม อำเภอเมืองอุบลราชธานี อำเภอโขงเจียม อุบลราชธานี อุโบสถ ฮีตสิบสอง ภูมิปัญญาท้องถิ่น