วัดป่ามณีรัตน์ แก้วแห่งครูบาจารย์เฒ่าทองรัตน์

วัดป่ามณีรัตน์ วัดป่าสายวิปัสสนากรรมฐาน เป็นวัดสาขาของวัดหนองป่าพง สร้างโดยหลวงปู่ทองรัตน์ กันตสีโล ซึ่งเป็นพระอาจารย์ของพระโพธิญาณเถร (ชา สุภทโท) บรรยากาศภายในวัดสงบร่มรื่นเหมาะสำหรับการฝึกฝนการปฏิบัติธรรม ตั้งอยู่ในอำเภอสำโรง จังหวัดอุบลราชธานี

วัดป่ามณีรัตน์-สาขาวัดหนองป่าพง-การปฏิบัติธรรม-วิปัสนากรรมฐาน

ประวัติวัดป่ามณีรัตน์

วัดป่ามณีรัตน์ เป็นวัดในสังกัดมหานิกาย สายวิปัสสนากรรมฐาน มีพื้นที่วัดประมาณ 6 ไร่ ผู้ก่อตั้งคือหลวงปู่ทองรัตน์ กันตสีโล พระวิปัสสนาจารย์สายอีสาน และเป็นอาจารย์ของพระโพธิญาณเถร (ชา สุภทฺโท) แห่งวัดหนองป่าพง ผู้ซึ่งได้รับความเลื่อมใสศรัทธาจากสาธุชนเป็นอย่างมาก ครั้งหนึ่งหลวงปู่ทองรัตน์ กันตสีโล ท่านได้ธุดงค์ไปถึงบ้านคุ้ม ตำบลหนองไฮ อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี (ปัจจุบันขึ้นอยู่กับ ตำบลโคกสว่าง อำเภอสำโรง) ซึ่งเป็นหมู่บ้านชนบท คืนแรกที่มาถึงท่านได้ไปบำเพ็ญภาวนาและปักกลดที่กลางป่ารกทึบท้ายหมู่บ้าน ซึ่งบริเวณนั้นมีเนินดินกว้างประมาณ 6 ไร่ หลวงปู่ทองรัตน์ได้ไปอาศัยโคนไม้ในดงนี้เป็นที่บำเพ็ญภาวนา ต่อมาหลวงปู่ทองรัตน์ได้ตัดสินใจสร้างเป็นวัดขึ้น และเรียกวัดแห่งนี้ว่า “วัดป่าบ้านคุ้ม” ในการสร้างวัดระยะแรกนั้น ดำเนินการแค่ถางป่าให้โล่งพอได้อาศัย แม้จะสร้างเป็นวัดหลายปีและมีผู้เลื่อมใสศรัทธามาเป็นศิษย์มากขึ้น ท่านก็ไม่ได้สร้างเสนาสนะใหญ่โต แต่สร้างเพียงเพื่อพอให้พระภิกษุ-สามเณรได้อาศัยเท่านั้น เช่น ศาลาปฏิบัติธรรม กุฏิขนาดเล็ก หลวงปู่ทองรัตน์ได้ละสังขารอย่างสงบเมื่อวันที่ 21 กันยายน พ.ศ. 2499 ณ วัดป่าบ้านคุ้มนี้ สิริอายุ 68 ปี พรรษา 42 ภายหลังงานฌาปนกิจศพท่าน ชาวบ้านได้นำอัฐิของท่านส่วนหนึ่งบรรจุไว้ในเจดีย์ที่สร้างไว้กลางเนินวัดป่าบ้านคุ้มเพื่อไว้สักการะมาจนถึงบัดนี้

วัดป่ามณีรัตน์-สาขาวัดหนองป่าพง-การปฏิบัติธรรม-วิปัสนากรรมฐาน
พระอธิการอุเทน กลฺยาโณ เจ้าอาวาสวัดป่ามณีรัตน์

วัดป่ามณีรัตน์-สาขาวัดหนองป่าพง-การปฏิบัติธรรม-วิปัสนากรรมฐาน

ต่อมาได้เปลี่ยนชื่อวัดใหม่เป็น “วัดป่ามณีรัตน์” เพื่อเป็นการระลึกถึงครูบาอาจารย์เฒ่าทองรัตน์ กนตฺสีโล ผู้ก่อตั้งวัด ปัจจุบันนี้ มีพระอธิการอุเทน กลฺยาโณ เป็นเจ้าอาวาส มีผู้เลื่อมใสศรัทธาในหลวงปู่ทองรัตน์ ได้บริจาคทรัพย์เพื่อสร้างหอแจก และศาลาการเปรียญขึ้นใหม่ เพื่อรองรับการปฏิบัติธรรมของพุทธศาสนิกชนเนื่องในวันสำคัญต่าง ๆ และได้แกะสลักพระพุทธรูปจากไม้แคน (ตะเคียน) ขึ้นเพื่อให้เป็นพระประธานในศาลาการเปรียญหลังใหม่นี้ด้วย

  • วันที่ 6 พฤศจิกายน พ.ศ.2553 สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถโปรดเกล้าฯ ให้นำผ้าพระกฐินพระราชทานแก่วัดป่ามณีรัตน์
  • วันที่ 7 พฤษภาคม พ.ศ. 2557 มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าพระราชทานวิสุงคามสีมาให้วัดป่ามณีรัตน์ ตามประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี
  • วันที่  21 กันยายน พ.ศ. 2557 ทำพิธีปักเขตวิสุงคามสีมาและสวดถอนสีมา

วัดป่ามณีรัตน์-สาขาวัดหนองป่าพง-การปฏิบัติธรรม-วิปัสนากรรมฐาน วัดป่ามณีรัตน์-สาขาวัดหนองป่าพง-การปฏิบัติธรรม-วิปัสนากรรมฐาน วัดป่ามณีรัตน์-สาขาวัดหนองป่าพง-การปฏิบัติธรรม-วิปัสนากรรมฐาน

“ครูบาจารย์เฒ่าทองรัตน์” เป็นสรรพนามที่พระโพธิญาณเถร (ชา สุภทฺโท) ได้ถ่ายทอดความรู้สึกที่มีความเคารพศรัทธาในจริยวัตรปฏิปทาหลวงปู่ทองรัตน์ กนฺตสีโล  แก่ลูกศิษย์ผู้ซึ่งไม่เคยปฏิบัติร่วมกับหลวงปู่ แต่คำสอนแต่ละคำที่เอ่ยถึงครูบาจารย์เฒ่า วนเป็นธรรมปฏิปทาที่มีความหมายน่าติดตามศึกษา ด้วยกาลเวลาที่จำกัดเพียงสองปีที่หลวงปู่ชาสร้างวัดหนองป่าพง หลวงปู่ทองรัตน์ก็ได้ละสังขารไป บรรดาลูกศิษย์รุ่นหลังจึงพลาดโอกาสที่จะติดตามศึกษาปฏิบัติปฏิปทาจากองค์หลวงปู่

วัดป่ามณีรัตน์-สาขาวัดหนองป่าพง-การปฏิบัติธรรม-วิปัสนากรรมฐาน วัดป่ามณีรัตน์-สาขาวัดหนองป่าพง-การปฏิบัติธรรม-วิปัสนากรรมฐาน

ที่ตั้ง วัดป่ามณีรัตน์

บ้านคุ้ม ตำบลโคกสว่าง อำเภอสำโรง จังหวัดอุบลราชธานี

พิกัดภูมิศาสตร์ วัดป่ามณีรัตน์

14.914228, 104.884096

บรรณานุกรม

ศูนย์ข้อมูลกลางทางวัฒนธรรม. (2555). วัดป่ามณีรัตน์, 3 สิงหาคม 2560. http://www.m-culture.in.th/album/172487/js/

Tag

การทอผ้าไหม การทำต้นเทียนพรรษา การท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม การปฏิบัติธรรม การแกะสลักเทียนพรรษา ครูภูมิปัญญาไทย บุญมหาชาติ บุญเดือนแปด ชุมชนทำเทียนพรรษา บ้านชีทวน พักผ่อนหย่อนใจ พิพิธภัณฑ์พื้นบ้าน พิพิธภัณฑ์ท้องถิ่น ดนตรีพื้นบ้าน ดนตรีพื้นเมืองอีสาน ต้นเทียนพรรษาประเภทติดพิมพ์ ต้นเทียนพรรษาประเภทแกะสลัก ประวัติศาสตร์ท้องถิ่น ประเพณีท้องถิ่น ประเพณีอีสาน ประเพณีแห่เทียนพรรษา วัดหนองป่าพง วิถีชีวิตคนอีสาน วิปัสสนากรรมฐาน ศิลปกรรมญวน ศิลปกรรมท้องถิ่นอีสาน ศิลปะญวน สถาปัตยกรรมท้องถิ่น สถาปัตยกรรมท้องถิ่นอีสาน สถาปัตยกรรมในพุทธศาสนา สาขาวัดหนองป่าพง สิม หัตถกรรมการทอผ้า อำเภอพิบูลมังสาหาร อำเภอตระการพืชผล อำเภอน้ำยืน อำเภอม่วงสามสิบ อำเภอวารินชำราบ อำเภอเขมราฐ อำเภอเขื่องใน อำเภอเดชอุดม อำเภอเมืองอุบลราชธานี อุบลราชธานี อุโบสถ ฮีตสิบสอง