พระอธิการฉลอง ธัมมิโก ผู้สร้างพิพิธภัณฑ์พื้นบ้านวัดศรีสุพนอาราม

พระอธิการฉลอง ธัมมิโก พระผู้สะสมและรวบรวมโบราณวัตถุ สิ่งของเครื่องใช้ต่าง ๆ ที่ใช้ในวิถีชีวิตคนอีสาน สร้างเป็นพิพิธภัณฑ์พื้นบ้านที่วัดศรีสุพนอาราม เพื่อให้เป็นแหล่งเรียนรู้ของชุมชน

พระอธิการฉลอง ธัมมิโก
พระอธิการฉลอง ธัมมิโก

ประวัติพระอธิการฉลอง ธัมมิโก

พระอธิการฉลอง ธัมมิโก นามเดิม ฉลอง ภูมิภาค เกิดเมื่อ พ.ศ. 2500 ภูมิลำเนา บ้านหนองช้างน้อย ตำบลหนองช้าง อำเภอม่วงสามสิบ จังหวัดอุบลราชธานี อุปสมบท เมื่อ พ.ศ. 2525  ได้รับฉายาว่า ฉลอง ธัมมิโก ที่วัดตำแย ตำบลไร่น้อย อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี ปัจจุบันจำพรรษาอยู่ที่วัดศรีสุพนอาราม

พระอธิการฉลอง ธัมมิโก ท่านมีความสนใจและสะสมของเก่าเป็นทุนเดิม เมื่อท่านออกบวชได้ไปจำพรรษาวัดบ้านก้านเหลือง ตำบลขามใหญ่ อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี เป็นช่วงเวลาที่ชาวบ้านได้ขุดพบหม้อ ไห ขวานสำริด ชาวบ้านก็ได้มามอบให้ท่านเพื่อสะสมและดูแลรักษาซึ่งขณะนั้นท่านยังไม่ได้สนใจว่ามีความเก่าแก่มากน้อยขนาดไหน แต่ก็ได้สะสมเรื่อยมา จนกระทั่งปี พ.ศ. 2532 ทางพิพิธภัณฑ์จึงได้ขอให้รวบรวมวัตถุสิ่งของเหล่านี้ไปเก็บรักษาและจัดแสดงที่พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ อุบลราชธานี ท่านจึงยกให้ไปซึ่งวัตถุสิ่งของนั้นให้ไปบางส่วน

monk_chalong_4

ในปี พ.ศ. 2533 ท่านได้ย้ายมาจำพรรษาที่วัดศรีสุพนอาราม ตำบลหนองช้างใหญ่ อำเภอม่วงสามสิบ จังหวัดอุบลราชธานี ท่านได้นำวัตถุสิ่งของโบราณเหลืออยู่กลับมาด้วย ซึ่งสามารถจัดแสดงได้ประมาณ 1 ตู้ เมื่อผู้คนชาวบ้านผู้ศรัทธาเลื่อมใสผ่านมาพบเห็น ทราบว่าท่านสะสมวัตถุสิ่งของโบราณก็ได้นำสิ่งของมามอบให้ท่านบ้าง และด้วยความรู้ความสามารถ ความรัก และความอุตสาหะรวบรวมวัตถุโบราณต่าง ๆ ในปี พ.ศ. 2550 ท่านจึงได้สร้างพิพิธภัณฑ์พื้นบ้านขึ้นภายในวัดศรีสุพนอาราม โดยท่านมีแนวคิดว่าพิพิธภัณฑ์พื้นบ้านแห่งนี้จะเป็นแหล่งเรียนรู้ในชุมชนและขยายผลเป็นแบบอย่างในการสร้างเครือข่ายสืบสานภูมิปัญญาท้องถิ่นต่อไป

monk_chalong_2

ด้วยความรู้ความสามารถ และความรักในงานพิพิธภัณฑ์ทำให้ได้รับการยกย่องเป็นผู้อนุรักษ์มรดกไทยดีเด่น ปี 2554 และได้รับพระราชทานเข็มเกียรติคุณ จากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ณ พระที่นั่งพุทไธสวรรค์ พิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติ กรุงเทพมหานคร เมื่อวันที่ 17 สิงหาคม พ.ศ. 2554

ที่อยู่ พระอธิการฉลอง ธัมมิโก

วัดศรีสุพนอาราม บ้านหนองช้างน้อย หมู่ 1 ตำบลหนองช้าง อำเภอม่วงสามสิบ จังหวัดอุบลราชธานี

พิกัดภูมิศาสตร์ พระอธิการฉลอง ธัมมิโก

15.5777364, 104.807188908

บรรณานุกรม

พระอธิการฉลอง ธัมมิโก. สัมภาษณ์ 19 มกราคม 2560

พิพิธภัณฑ์สถาบันวิจัยศิลปะและวัฒนธรรมอีสาน มหาวิทยาลัยมหาสารคาม. (2558). พระอธิการฉลอง ธัมมิโก, 14 มีนาคม 2560.  https://th-th.facebook.com/rinac.msu/

Tag

การทอผ้าไหม การทำต้นเทียนพรรษา การท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม การปฏิบัติธรรม การแกะสลักเทียนพรรษา ครูภูมิปัญญาไทย บุญมหาชาติ บุญเดือนแปด ชุมชนทำเทียนพรรษา บ้านชีทวน พักผ่อนหย่อนใจ พิพิธภัณฑ์พื้นบ้าน พิพิธภัณฑ์ท้องถิ่น ดนตรีพื้นบ้าน ดนตรีพื้นเมืองอีสาน ต้นเทียนพรรษาประเภทติดพิมพ์ ต้นเทียนพรรษาประเภทแกะสลัก ประวัติศาสตร์ท้องถิ่น ประเพณีท้องถิ่น ประเพณีอีสาน ประเพณีแห่เทียนพรรษา วัดหนองป่าพง วิถีชีวิตคนอีสาน วิปัสสนากรรมฐาน ศิลปกรรมญวน ศิลปกรรมท้องถิ่นอีสาน ศิลปะญวน สถาปัตยกรรมท้องถิ่น สถาปัตยกรรมท้องถิ่นอีสาน สถาปัตยกรรมในพุทธศาสนา สาขาวัดหนองป่าพง สิม หัตถกรรมการทอผ้า อำเภอพิบูลมังสาหาร อำเภอตระการพืชผล อำเภอน้ำยืน อำเภอม่วงสามสิบ อำเภอวารินชำราบ อำเภอเขมราฐ อำเภอเขื่องใน อำเภอเดชอุดม อำเภอเมืองอุบลราชธานี อุบลราชธานี อุโบสถ ฮีตสิบสอง