Warning: mysqli_query() expects parameter 1 to be mysqli, string given in D:\isanlocalwisdom\ubontravel\config.php on line 22

Warning: mysqli_query() expects parameter 1 to be mysqli, string given in D:\isanlocalwisdom\ubontravel\config.php on line 23
:: ฐ า น ข้ อ มู ล แ ห ล่ ง ท่ อ ง เ ที่ ย ว จั ง ห วั ด อุ บ ล ร า ช ธ า นี :: :: ฐ า น ข้ อ มู ล แ ห ล่ ง ท่ อ ง เ ที่ ย ว จั ง ห วั ด อุ บ ล ร า ช ธ า นี ::
:: ฐ า น ข้ อ มู ล แ ห ล่ ง ท่ อ ง เ ที่ ย ว จั ง ห วั ด อุ บ ล ร า ช ธ า นี ::

Welcome to Ubon Ratchathanee!

        อุบลราชธานี เป็นเมืองใหญ่ริมฝั่งแม่น้ำมูล ที่มีประวัติความเป็นมากว่า 200 ปี เล่ากันว่า ท้าวคำผง ท้าวทิดพรหม และท้าวคำบุตร พระวอ พระตา หนีภัยสงครามจากพระเจ้าสิริบุญสาร เจ้าแห่งนครเวียงจันทน์เจ้ามาพึ่งพระบรมโพธิสมภารของพระเจ้าตากสินมหาราชและต่อมาได้สร้างเมืองขึ้นที่บริเวณดงอู่ผึ้ง ใกล้กับแม่น้ำมูล ครั้นพ.ศ. 2323 พระเจ้าตากสินมหาราชได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯให้พระยาราชสุภาวดี เชิญตราพระราชสีห์มาพระราชทานนามเมืองว่า “อุบลราชธานี” ทรงให้ท้าวคำผงเป็นเจ้าเมืองคนแรกซึ่งต่อมาได้พระราชทานบรรดาศักดิ์เป็น “พระปทุมวงศา” เมืองอุบลราชธานีมีเจ้าเมืองสืบกันมาถึง 4 คน ตราบจนถึงปีพ.ศ. 2425 จึงได้มีการแต่งตั้งข้าหลวงและผู้ว่าราชการจังหวัดมาปกครองดูแลจนถึงทุกวันนี้
       อุบลราชธานีตั้งอยู่ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง อยู่ห่างจากกรุงเทพฯ เป็นระยะทาง 629 กิโลเมตร สภาพภูมิประเทศโดยทั่วไปเป็นที่ราบสูงและภูเขา มีแม่น้ำมูลไหลผ่านตอนกลางของพื้นที่ และมีหน้าผาหินทรายบริเวณชายฝั่งแม่น้ำโขงอันเป็นเส้นกั้นพรมแดนระหว่างประเทศไทยและลาว มีพื้นที่ประมาณ 15,744 ตารางกิโลเมตร แบ่งการปกครองออกเป็น 25 อำเภอ ได้แก่ อำเภอเมืองอุบลราชธานี วารินชำราบ เดชอุดม บุณฑริก นาจะหลวย น้ำยืน พิบูลมังสาหาร โขงเจียม ศรีเมืองใหม่ ตระการพืชผล เขมราฐ ม่วงสามสิบ เขื่องใน กุดข้าวปุ้น ตาลสุม โพธิ์ไทร สำโรง สิรินธร ดอนมดแดง ทุ่งศรีอุดม อำเภอนาเยีย อำเภอนาตาล อำเภอเหล่าเสือโก้ก อำเภอสว่างวีระวงศ์และอำเภอน้ำขุ่น

"เมืองแห่งดอกบัวงาม แม่น้ำสองสี มีปลาแซบหลาย หาดทรายแก่งหิน

ถิ่นไทยนักปราชญ์ ทวยราษฎร์ใฝ่ธรรม งามล้ำเทียนพรรษา ผาแต้มก่อนประวัติศาสตร์"

 

 

Clip@UBON

 

 
:: อุบลราชธานี...ไม่ไป..ไม่รู้ ::
ครึ่งวัน ชมเมือง “เยี่ยมยามพี่น้อง ม่วนซื่นเบิ่งเมือง” แบบที่ 1
ครึ่งวัน ชมเมือง “เยี่ยมยามพี่น้อง ม่วนซื่นเบิ่งเมือง” แบบที่ 2
ครึ่งวัน ชมเมือง “เยี่ยมยามพี่น้อง ม่วนซื่นเบิ่งเมือง” แบบที่ 3
ครึ่งวัน ชมเมือง “เยี่ยมยามพี่น้อง ม่วนซื่นเบิ่งเมือง” แบบที่ 4
ไหว้พระ 9 วัด สักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ คู่เมืองอุบล
ท่องเที่ยวอุบล-โขงเจียม :ทุ่งดอกไม้งามตามรอยเสด็จ- ไหว้หลวงปู่คำคนิง- จุดชมวิวแม่น้ำสองสี-เลือกซื้อของฝากแก่งสะพือ
ท่องเที่ยวอุบล-ช่องเม็ก : ตลาดชายแดนช่องเม็ก-เขื่อนสิรินธร-แก่งสะพือ
ท่องเที่ยวอุบล-ผาแต้ม : วัดภูเขาแก้ว- วัดถ้ำคูหาสวรรค์-เสาเฉลียง-ผาแต้ม-ภาพเขียนโบราณ- แก่งสะพือ
เยี่ยมยามเมืองอุบล : วัดสุปัฎนารามวรวิหาร - วัดศรีอุบลรัตนาราม – พิพิธภัณฑ์สถานจังหวัดอุบลราชธานี - วัดทุ่งศรีเมือง - วัดมหาวนาราม - ร้านคำปุนและพันชาติ – ร้านระหว่างทาง - ร้านตองหนึ่งและแม่ฮาย
 
        สนับสนุนข้อมูลโดย ศูนย์ฝึกปฏิบัติการท่องเที่ยว U.B.U. TRAVEL TOGETHER (UTT) สาขาการท่องเที่ยว คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี โทร. 081-976-1895 E-mail:utt_ubu@hotmail.com

 

 

 

ที่นี่...อุบลราชธานี

 

แก่งช้างหมอบ
แก่งตะนะ
โขงเจียม
ผาแต้ม
พัทยาน้อย
ผาชะนะได
ภูหินด่าง
น้ำตกห้วยหลวง
สามพันโบก
น้ำตกแสงจันทร์
เสาเฉลียง
วัดหนองป่าพง

 

:: ฐ า น ข้ อ มู ล แ ห ล่ ง ท่ อ ง เ ที่ ย ว จั ง ห วั ด อุ บ ล ร า ช ธ า นี ::