ศูนย์การเรียนรู้ศิลปวัฒนธรรมไทอีสาน พิพิธภัณฑ์พื้นบ้านบ้านคำผ่อง

ศูนย์การเรียนรู้ศิลปวัฒนธรรมไทอีสาน หรือ พิพิธภัณฑ์พื้นบ้าน “บ้านคำผ่อง” จังหวัดอุบลราชธานี เป็นพิพิธภัณฑ์ส่วนบุคคลของอาจารย์มนัส สุขสาย ครูภูมิปัญญาไทยผู้มีความรู้ความสามารถด้านภาษาและวรรณกรรมท้องถิ่นอีสาน ภายในพิพิธภัณฑ์ได้เก็บรวบรวมสิ่งของเครื่องใช้ในวิถีชีวิตของชาวอีสาน

ศูนย์การเรียนรู้ศิลปวัฒนธรรมไทอีสาน
ศูนย์การเรียนรู้ศิลปวัฒนธรรมไทอีสาน
อาจารย์มนัส สุขสายและแม่คำผ่อง สุขสาย
อาจารย์มนัส สุขสายและภรรยา เจ้าของพิพิธภัณฑ์

ความเป็นมาของศูนย์การเรียนรู้ศิลปวัฒนธรรมไทอีสาน

ศูนย์การเรียนรู้ศิลปวัฒนธรรมไทอีสาน เป็นพิพิธภัณฑ์ส่วนบุคคลของอาจารย์มนัส สุขสาย ครูภูมิปัญญาท้องถิ่น ผู้มีความรู้ความสามารถหลากหลายด้าน ไม่ว่าจะเป็นด้านจิตรกรรม ประติมากรรม สถาปัตยกรรม และวรรณกรรม อาจจะถือได้ว่าท่านเป็นนักปราชญ์ของเมืองอุบลราชธานีเลยก็ว่าได้

ศูนย์การเรียนรู้ศิลปวัฒนธรรมไทอีสาน ตั้งอยู่ในบริเวณบ้านของอาจารย์มนัส สุขสาย ท่านได้รวบรวมสิ่งของต่าง ๆ ไว้ จัดหมวดหมู่ และจัดแสดงไว้อย่างน่าชม สิ่งของเหล่านี้ได้จากการสะสม เสาะหา และความสนใจของท่าน สิ่งของต่าง ๆ ได้บอกเล่าถึงความเป็นมาและความภาคภูมิใจของคนอีสาน แสดงถึงวิถีความเป็นอยู่ของคนอีสานและศิลปวัฒนธรรมอันดีงามที่สืบทอดกันมาอย่างยาวนาน สิ่งของบางอย่างเป็นสิ่งที่หาดูได้ยาก หรือไม่มีให้เห็น หรือไม่มีการใช้งานแล้ว อาทิ เครื่องมือประมง เครื่องมือเครื่องใช้ในครัวเรือน เครื่องมือเครื่องใช้ในการทำมาหากิน เครื่องดนตรี ของเล่น นอกจากนั้นแล้ว ยังเป็นแหล่งรวบรวมหนังสือใบลานและอุปกรณ์สำหรับการจาร ซึ่งมีทั้งที่จารด้วยตัวธรรม ตัวอักษรไทน้อย และตัวอักษรเขมร

หากท่านต้องการเข้าเยี่ยมชมและศึกษาเรียนรู้ กรุณาติดต่อล่วงหน้าที่อาจารย์มนัส สุขสาย

สิ่งของที่จัดแสดงภายในศูนย์การเรียนรู้ศิลปวัฒนธรรมไทอีสาน
สิ่งของที่จัดแสดงภายในศูนย์การเรียนรู้ศิลปวัฒนธรรมไทอีสาน
สิ่งของที่จัดแสดงภายในศูนย์การเรียนรู้ศิลปวัฒนธรรมไทอีสาน
สิ่งของที่จัดแสดงภายในศูนย์การเรียนรู้ศิลปวัฒนธรรมไทอีสาน
สิ่งของที่จัดแสดงภายในศูนย์การเรียนรู้ศิลปวัฒนธรรมไทอีสาน
สิ่งของที่จัดแสดงภายในศูนย์การเรียนรู้ศิลปวัฒนธรรมไทอีสาน
สิ่งของที่จัดแสดงภายในศูนย์การเรียนรู้ศิลปวัฒนธรรมไทอีสาน
สิ่งของที่จัดแสดงภายในศูนย์การเรียนรู้ศิลปวัฒนธรรมไทอีสาน
สิ่งของที่จัดแสดงภายในศูนย์การเรียนรู้ศิลปวัฒนธรรมไทอีสาน
สิ่งของที่จัดแสดงภายในศูนย์การเรียนรู้ศิลปวัฒนธรรมไทอีสาน
สิ่งของที่จัดแสดงภายในศูนย์การเรียนรู้ศิลปวัฒนธรรมไทอีสาน
สิ่งของที่จัดแสดงภายในศูนย์การเรียนรู้ศิลปวัฒนธรรมไทอีสาน
สิ่งของที่จัดแสดงภายในศูนย์การเรียนรู้ศิลปวัฒนธรรมไทอีสาน
สิ่งของที่จัดแสดงภายในศูนย์การเรียนรู้ศิลปวัฒนธรรมไทอีสาน
สิ่งของที่จัดแสดงภายในศูนย์การเรียนรู้ศิลปวัฒนธรรมไทอีสาน
สิ่งของที่จัดแสดงภายในศูนย์การเรียนรู้ศิลปวัฒนธรรมไทอีสาน
สิ่งของที่จัดแสดงภายในศูนย์การเรียนรู้ศิลปวัฒนธรรมไทอีสาน
สิ่งของที่จัดแสดงภายในศูนย์การเรียนรู้ศิลปวัฒนธรรมไทอีสาน
สิ่งของที่จัดแสดงภายในศูนย์การเรียนรู้ศิลปวัฒนธรรมไทอีสาน
สิ่งของที่จัดแสดงภายในศูนย์การเรียนรู้ศิลปวัฒนธรรมไทอีสาน
สิ่งของที่จัดแสดงภายในศูนย์การเรียนรู้ศิลปวัฒนธรรมไทอีสาน
สิ่งของที่จัดแสดงภายในศูนย์การเรียนรู้ศิลปวัฒนธรรมไทอีสาน
สิ่งของที่จัดแสดงภายในศูนย์การเรียนรู้ศิลปวัฒนธรรมไทอีสาน
สิ่งของที่จัดแสดงภายในศูนย์การเรียนรู้ศิลปวัฒนธรรมไทอีสาน
สิ่งของที่จัดแสดงภายในศูนย์การเรียนรู้ศิลปวัฒนธรรมไทอีสาน
สิ่งของที่จัดแสดงภายในศูนย์การเรียนรู้ศิลปวัฒนธรรมไทอีสาน
สิ่งของที่จัดแสดงภายในศูนย์การเรียนรู้ศิลปวัฒนธรรมไทอีสาน
สิ่งของที่จัดแสดงภายในศูนย์การเรียนรู้ศิลปวัฒนธรรมไทอีสาน
สิ่งของที่จัดแสดงภายในศูนย์การเรียนรู้ศิลปวัฒนธรรมไทอีสาน
สิ่งของที่จัดแสดงภายในศูนย์การเรียนรู้ศิลปวัฒนธรรมไทอีสาน
สิ่งของที่จัดแสดงภายในศูนย์การเรียนรู้ศิลปวัฒนธรรมไทอีสาน
สิ่งของที่จัดแสดงภายในศูนย์การเรียนรู้ศิลปวัฒนธรรมไทอีสาน
สิ่งของที่จัดแสดงภายในศูนย์การเรียนรู้ศิลปวัฒนธรรมไทอีสาน
สิ่งของที่จัดแสดงภายในศูนย์การเรียนรู้ศิลปวัฒนธรรมไทอีสาน
สิ่งของที่จัดแสดงภายในศูนย์การเรียนรู้ศิลปวัฒนธรรมไทอีสาน
สิ่งของที่จัดแสดงภายในศูนย์การเรียนรู้ศิลปวัฒนธรรมไทอีสาน

ที่ตั้ง ศูนย์การเรียนรู้ศิลปวัฒนธรรมไทอีสาน

บ้านคำผ่อง เลขที่ 299 หมู่ 11 บ้านพุทธนิคม ตำบลไร่น้อย อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี

พิกัดภูมิศาสตร์ ศูนย์การเรียนรู้ศิลปวัฒนธรรมไทอีสาน

15.255834, 104.891620

บรรณานุกรม

มนัส สุขสาย. สัมภาษณ์ 21 กรกฎาคม 2559.

Tag

การทอผ้าไหม การทำต้นเทียนพรรษา การท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม การปฏิบัติธรรม การแกะสลักเทียนพรรษา ครูภูมิปัญญาไทย บุญมหาชาติ บุญเดือนแปด ชุมชนทำเทียนพรรษา บ้านชีทวน พักผ่อนหย่อนใจ พิพิธภัณฑ์พื้นบ้าน พิพิธภัณฑ์ท้องถิ่น ดนตรีพื้นบ้าน ดนตรีพื้นเมืองอีสาน ต้นเทียนพรรษาประเภทติดพิมพ์ ต้นเทียนพรรษาประเภทแกะสลัก ประวัติศาสตร์ท้องถิ่น ประเพณีท้องถิ่น ประเพณีอีสาน ประเพณีแห่เทียนพรรษา วัดหนองป่าพง วิถีชีวิตคนอีสาน วิปัสสนากรรมฐาน ศิลปกรรมญวน ศิลปกรรมท้องถิ่นอีสาน ศิลปะญวน สถาปัตยกรรมท้องถิ่น สถาปัตยกรรมท้องถิ่นอีสาน สถาปัตยกรรมในพุทธศาสนา สาขาวัดหนองป่าพง สิม หัตถกรรมการทอผ้า อำเภอพิบูลมังสาหาร อำเภอตระการพืชผล อำเภอน้ำยืน อำเภอม่วงสามสิบ อำเภอวารินชำราบ อำเภอเขมราฐ อำเภอเขื่องใน อำเภอเดชอุดม อำเภอเมืองอุบลราชธานี อุบลราชธานี อุโบสถ ฮีตสิบสอง