หมู่บ้านราชธานีอโศก

หมู่บ้านราชธานีอโศก อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี ชุมชนที่รวมกลุ่มคนที่ศรัทธาในสมณะโพธิรักษ์ อันมีแนวทางการปฏิบัติที่ฝึกฝนตนเองตามแนวทางของศาสนาพุทธ มีการดำรงชีวิตตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง ทำการเกษตรกรรมปลอดสารพิษ และการบริหารจัดการที่เป็นมิตรต่อระบบนิเวศและสิ่งแวดล้อม

ราชธานีอโศก อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี
หมู่บ้านราชธานีอโศก อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี
ภาพวาดวิถีชีวิตของผู้คนในชุมชนราชธานีอโศก
ภาพวาดวิถีชีวิตของผู้คนในชุหมู่บ้านราชธานีอโศก

ประวัติความเป็นมาของหมู่บ้านราชธานีอโศก อำเภอวารินชำราบ 

หมู่บ้านราชธานีอโศก อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี ก่อตั้งเมื่อ พ.ศ. 2539  มีพื้นที่ของหมู่บ้านประมาณ 550 ไร่ อาณาเขตทิศเหนือ จดแม่น้ำมูล ทิศตะวันออก จดหมู่บ้านคำกลาง หมู่ที่ 7 และ 6 ทิศตะวันตก จดหมู่บ้านท่ากกเสียว และทิศใต้ จดหมู่บ้านกุดระงุม มีสมาชิกอาศัยอยู่จำนวน 150 หลังคาเรือน มีวัดชื่อว่า พุทธสถานราชธานีอโศก มีโรงเรียน 2 แห่ง คือ โรงเรียนสัมมาสิกขาราชธานีอโศก ซึ่งเปิดสอนตั้งแต่ระดับประถมศึกษาปีที่ 1 ถึงมัธยมศึกษาปีที่ 6 และโรงเรียนสัมมาชีวสิกขาราชธานีอโศก เปิดสอนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ สาขาช่างยนต์

ระบบสาธารณูปโภคมีระบบไฟฟ้าจากการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคและสร้างระบบประปาหมู่บ้านใช้เอง มีโรงครัวกลางที่ทำอาหารเลี้ยงทุกคนทุกมื้อ  โดยสมาชิกไม่เสียค่าใช้จ่ายใด ๆ

พุทธสถานราชธานีอโศก วัดประจำหมู่บ้านราชธานีอโศก
พุทธสถานราชธานีอโศก วัดประจำหมู่บ้านราชธานีอโศก

หมู่บ้านนี้มีสมาชิกประมาณ 500 คน ประกอบด้วย สมณะ (พระสงฆ์ผู้ถือวินัย 227 ข้อ) สิกขมาตุ (นักบวชหญิงถือศีล 10) ผู้เตรียมบวช เด็กนักเรียน  และส่วนใหญ่เป็นผู้ใหญ่วัยทำงาน มีเด็กเล็กที่ไม่ได้เข้าเรียน วัยรุ่นที่จบมัธยมแล้วและผู้สูงอายุเป็นส่วนน้อย เป็นการรวมตัวของผู้คนที่ศรัทธาในสมณะโพธิรักษ์ อันมีแนวทางการปฏิบัติที่ฝึกฝนตนเองตามแนวทางของศาสนาพุทธ

สมาชิกของหมู่บ้านทุกคนรับประทานอาหารมังสวิรัติ ถือศีล 5 เป็นอย่างต่ำ ฝึกปฏิบัติการดำรงชีวิตแบบเรียบง่าย แต่งตัวคล้ายกัน คือ สวมเสื้อแขนกระบอก ฝ่ายชายสวมกางเกงทรงไทยใหญ่ ฝ่ายหญิงสวมผ้าถุง นิยมเสื้อผ้าสีน้ำเงิน ดำ หรือน้ำตาล ส่วนใหญ่เดินเท้าเปล่า ไม่ใส่เครื่องประดับ ไม่แต่งหน้า

เรือโบราณ ในหมู่บ้านราชธานีอโศก
เรือโบราณ ในหมู่บ้านราชธานีอโศก
อาคารและที่อยู่อาศัยในหมู่บ้านราชธานีอโศก
อาคารและที่อยู่อาศัยในหมู่บ้านราชธานีอโศก

ทุกคนในหมู่บ้านราชธานีอโศกจะอาสาทำงานโดยไม่รับเงินเดือนและรับผิดชอบงานตามความสมัครใจ แผนกการทำงานเกิดขึ้นตามความจำเป็นและนโยบายของหมู่บ้าน เรียกแผนกการทำงานต่าง ๆ ว่า “ฐานงาน” เช่น ฐานงานกสิกรรมไร้สารพิษ ฐานงานการศึกษาบุญนิยม ฐานงานสื่อสารบุญนิยม ฐานงานโรงครัว ฐานงานโรงสี เป็นต้น มักเรียกผู้ที่เป็นหลักในฐานงานว่าแม่ฐานหรือพ่อฐาน เรียกผู้ที่มาช่วยงานว่าลูกฐาน รายได้และค่าใช้จ่ายของฐานงานต่าง ๆ คิดเป็นรายได้ ค่าใช้จ่ายส่วนกลางของหมู่บ้าน

สวนผักปลอดสารพิษในหมู่บ้านราชธานีอโศก
สวนผักปลอดสารพิษในหมู่บ้านราชธานีอโศก
แปลงผักปลกสารพิษในหมู่บ้านราชธานีอโศก
แปลงผักปลกสารพิษในหมู่บ้านราชธานีอโศก

ศูนย์รวมทางจิตใจของสมาชิกในหมู่บ้าน คือ สมณะและสิกขมาตุ ทำหน้าที่เป็นที่ปรึกษาของสมาชิกและฐานงานต่าง ๆ อบรม แนะแนว แก้ปัญหาด้านจิตใจให้เป็นไปตามแนวทางพุทธศาสนา

สภาพโดยทั่วไปหมู่บ้านนั้นได้แบ่งพื้นที่สำหรับทำเกษตรกรรมและมีการบริหารจัดการเพื่ออนุรักษ์และฟื้นฟูระบบนิเวศและสิ่งแวดล้อมที่ดี ผู้ที่สนใจสามารถเข้าไปเรียนรู้ ศึกษาดูงาน หรือฝึกงานกิจกรรมในแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงได้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการเรียนรู้เกี่ยวกับ กสิกรรมไร้สารพิษ อาหารมังสวิรัติและผลิตภัณฑ์ชีวภาพ บ้านดิน การบริหารจัดการชุมชนแบบสาธารณโภคี และความเป็นเศรษฐกิจพอเพียงแบบบุญนิยมในแนวคิดของสมณะโพธิรักษ์หรือสันติอโศก

สวนน้ำตกในพุทธสถานราชธานีอโศก
สวนน้ำตกในพุทธสถานราชธานีอโศก

สวนน้ำตก พุทธสถานราชธานีอโศก เป็นงานปูนปั้นเลียนแบบธรรมชาติ ผสมผสานจินตนาการได้อย่างงดงาม มีความสูงราว ๆ ตึก 5 ชั้น บริเวณน้ำตกปั้นเป็นหินรูปทรงต่าง ๆ ลดหลั่นลงมาเป็นชั้น ๆ เหมือนธรรมชาติ ภายในตกแต่งเป็นถ้ำสลับซับซ้อน มีห้องน้ำภายในสไตล์ถ้ำ บันไดขึ้นลงแต่ละชั้นก่อสร้างเป็นลวดลายเถาวัลย์เครือไม้เลื้อยลัดเลาะขึ้นไปอย่างวิจิตรพิสดาร ชั้นบนสุดเป็นดาดฟ้า มีระเบียงสำหรับชมภาพมุมสูงได้โดยรอบ 360 องศา มองเห็นทิวทัศน์ของราชธานีอโศกและธรรมชาติสองฟากฝั่งแม่น้ำมูลได้อย่างสวยงาม

ที่ตั้ง หมู่บ้านราชธานีอโศก

หมู่ที่ 10 ตำบลบุ่งไหม อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี

พิกัดภูมิศาสตร์ หมู่บ้านราชธานีอโศก

15.226272, 104.902662

บรรณานุกรม

ถึงดิน มุ่งมาจน. เกี่ยวกับหมู่บ้านราชธานีอโศก, 24 สิงหาคม 2559. https://banraj.wordpress.com/ราชธานีอโศก

Supawan. (2552). ราชธานีอโศก อุบลราชธานี, 24 สิงหาคม 2559. http://www.asoke.info/ratchathani/rat260609.htm

Tag

การทอผ้าไหม การทำต้นเทียนพรรษา การท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม การปฏิบัติธรรม การแกะสลักเทียนพรรษา ครูภูมิปัญญาไทย บุญมหาชาติ บุญเดือนแปด ชุมชนทำเทียนพรรษา บ้านชีทวน พักผ่อนหย่อนใจ พิพิธภัณฑ์พื้นบ้าน พิพิธภัณฑ์ท้องถิ่น ดนตรีพื้นบ้าน ดนตรีพื้นเมืองอีสาน ต้นเทียนพรรษาประเภทติดพิมพ์ ต้นเทียนพรรษาประเภทแกะสลัก ประวัติศาสตร์ท้องถิ่น ประเพณีท้องถิ่น ประเพณีอีสาน ประเพณีแห่เทียนพรรษา วัดหนองป่าพง วิถีชีวิตคนอีสาน วิปัสสนากรรมฐาน ศิลปกรรมญวน ศิลปกรรมท้องถิ่นอีสาน ศิลปะญวน สถาปัตยกรรมท้องถิ่น สถาปัตยกรรมท้องถิ่นอีสาน สถาปัตยกรรมในพุทธศาสนา สาขาวัดหนองป่าพง สิม หัตถกรรมการทอผ้า อำเภอพิบูลมังสาหาร อำเภอตระการพืชผล อำเภอน้ำยืน อำเภอม่วงสามสิบ อำเภอวารินชำราบ อำเภอเขมราฐ อำเภอเขื่องใน อำเภอเดชอุดม อำเภอเมืองอุบลราชธานี อุบลราชธานี อุโบสถ ฮีตสิบสอง