ชุมชนทำเทียนพรรษาวัดผาสุการาม

ชุมชนทำเทียนพรรษาวัดผาสุการาม อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี แหล่งเรียนรู้การทำเทียนพรรษาประเภทแกะสลักแห่งเดียวของอำเภอวารินชำราบ ทางวัดและชุมชนให้การสนับสนุนประเพณีแห่เทียนพรรษาของจังหวัดอุบลราชธานี โดยส่งเทียนเข้าร่วมงานทุกปี

หุ่นองค์ประกอบเทียนพรรษาประเภทแกะสลักของวัดผาสุการาม ปี 2559
หุ่นองค์ประกอบเทียนพรรษาประเภทแกะสลักของวัดผาสุการาม ปี 2559

วัดผาสุการาม อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี

วัดผาสุการาม อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมา เมื่อวันที่ 14 ธันวาคม พ.ศ. 2510 ภายในวัดมีพระพุทธไสยาสน์ ซึ่งมีพุทธลักษณะสิริสง่างามทรงไสยาสน์อยู่บนแท่นดอกบัวที่สวยงาม ผินพระพักตร์สู่ทิศตะวันออก พระเศียรไปทางทิศใต้ พระบาทไปทางทิศเหนือ เป็นที่เคารพของพุทธศาสนิกชน และภายในวัดยังมีศูนย์อบสมุนไพรซึ่งเป็นที่นิยมของคนทั่วไปเป็นอย่างมาก

เทียนพรรษาประเภทแกะสลักของวัดผาสุการาม ปี 2559

ในปี 2559 วัดผาสุการามได้ทำต้นเทียนพรรษาขึ้น โดยการควบคุมงานของช่างสุวัฒน์ สุทธิประภา ซึ่งเคยควบคุมการทำเทียนพรรษาให้วัดผาสุการามจนได้รับรางวัลชนะเลิศมาแล้วในปี 2557

ด้านหน้าของเทียนพรรษาประเภทแกะสลักของวัดผาสุการาม ปี 2559
ด้านหน้าของเทียนพรรษาประเภทแกะสลักของวัดผาสุการาม ปี 2559

เทียนพรรษาของวัดผาสุการามในปีนี้เป็นต้นเทียนพรรษาประเภทแกะสลักขนาดใหญ่ มีความกว้าง 3 เมตร ยาว 16 เมตร สูง 5 เมตร ไม่รวมยอดสูง 90 เซนติเมตร ส่วนของลำต้นเส้นผ่านศูนย์กลาง 69 เซนติเมตร สูง 20 เซนติเมตร

องค์ประกอบและรายละเอียดของต้นเทียนพรรษา ท่านเจ้าอาวาสวัดผาสุการามได้รับแรงบันดาลใจจากนิทานชาดก เรื่องมหาเวสสันดร จึงได้กำหนดให้ช่างทำตอนอัญเชิญพระเวสสันดรเสด็จกลับเข้าเมือง โดยมีพระราชบิดาและพระราชมารดาพร้อมบริวาร ได้นำขบวนม้าขบวนช้างมากมายไปรับเสด็จกลับเมือง

ส่วนท้ายสุด ได้แกะสลักเป็นรูปกษัตริย์ทั้ง 6 ซึ่งมี พระบรมศรีสญชัย เป็นต้น กำลังอัญเชิญพระเวสสันดร พระนางมัทรี พร้อมชาลีและกัณหา เพื่อเสด็จกลับเข้าเมือง

ส่วนท้ายของเทียนพรรษาวัดผาสุการาม ปี 2559
ส่วนท้ายของเทียนพรรษาวัดผาสุการาม ปี 2559
การแกะสลักเทียนพรรษาของวัดผาสุการาม ปี 2559
การแกะสลักเทียนพรรษาของวัดผาสุการาม ปี 2559

ส่วนกลาง แกะสลักเป็นรูปพระเวสสันดร พระนางมัทรี พร้อมพระโอรส พระธิดา ประทับนั่งบนราชรถ อันงดงามวิจิตรตระการตา และได้มีพระพญาช้างเผือก หรือช้างปัจจัยยะนาเคนทร์ ซึ่งเป็นช้างมงคลคู่บารมีของพระเวสสันดร พร้อมบริวารจำนวนมากมายนำหน้าขบวน ช้างมงคลเชือกนี้เป็นช้างแสนรู้คู่บารมีของพระเวสสันดร ที่พระองค์ได้ประทานให้กับพราหมณ์ทั้ง 8 ที่มาจากเมืองกะลิงคะราชที่แห้งแล้งมาก ฝนไม่ตกมา 7 ปี 7 เดือน ผู้คนอดอยาก ล้มตายไปก็มาก พอได้รับช้างมงคลไปแล้วฟ้าฝนได้ตกถูกต้องตามฤดูกาล พืชพันธุ์ธัญญาหารอุดมสมบูรณ์ ชาวเมืองคะลิงคะราชอยู่เย็นเป็นสุขถ้วนหน้ากัน พราหมณ์ทั้ง 8 จึงได้ตกลงพร้อมใจกันนำช้างมงคลนี้กลับมาถวายคืน เพื่อให้เป็นช้างคู่บารมีของพระเวสสันดรสืบไป พระเจ้าศรีสญชัยและพระนางผุสดี จึงได้นำช้างมงคลนี้มาอัญเชิญพระเวสสันดร เสด็จกลับเข้าเมืองเพื่อจะได้สืบราชบัลลังก์แทนพระองค์ต่อไป

ในส่วนของลำต้น ตั้งอยู่ตรงกลางราชรถได้แกะสลักเป็นรูปอินทราธิราชประทานพรทิพย์ 10 ประการให้กับพระมเหสี เพื่อลงไปจุติมายังโลกมนุษย์ให้เป็นนางผุสดี พระมารดาของพระเวสสันดรและได้แกะสลักเป็นลายไทยกนก ลายไทยประยุกต์อย่างอ่อนช้อยสวยงาม

ขอบฐานลำต้นเทียน ได้แกะสลักเป็นรูปนาคสะดุ้ง ตัวมังคระ และแกะลวดลายไทยทั่วไป

และในปี 2559 นี้วัดผาสุการาม ได้รับรางวัลชนะเลิศกิจกรรมเยือนชุมชนคนทำเทียน

การร่างแบบก่อนแกะสลักเทียนพรรษาวัดผาสุการาม ปี 2559
การร่างแบบก่อนแกะสลักเทียนพรรษาวัดผาสุการาม ปี 2559
การแกะสลักองค์ประกอบเทียนพรรษาวัดผาสุการาม ปี 2559
การแกะสลักองค์ประกอบเทียนพรรษาวัดผาสุการาม ปี 2559
ลวดลายการแกะสลักเทียนพรรษาของวัดผาสุการาม ปี 2559
ลวดลายการแกะสลักเทียนพรรษาของวัดผาสุการาม ปี 2559
ลวดลายการแกะสลักเทียนพรรษาของวัดผาสุการาม ปี 2559
ลวดลายการแกะสลักเทียนพรรษาของวัดผาสุการาม ปี 2559
ลวดลายการแกะสลักเทียนพรรษาของวัดผาสุการาม ปี 2559
ลวดลายการแกะสลักเทียนพรรษาของวัดผาสุการาม ปี 2559
ลวดลายการแกะสลักเทียนพรรษาของวัดผาสุการาม ปี 2559
ลวดลายการแกะสลักเทียนพรรษาของวัดผาสุการาม ปี 2559
การทำหุ่นองค์ประกอบเทียนพรรษาวัดผาสุการาม ปี 2559
การทำหุ่นองค์ประกอบเทียนพรรษาวัดผาสุการาม ปี 2559
ส่วนยอดของต้นเทียนพรรษาวัดผาสุการาม ปี 2559
ส่วนยอดของต้นเทียนพรรษาวัดผาสุการาม ปี 2559
การปั้นหุ่นองค์ประกอบเทียนพรรษาวัดผาสุการาม ปี 2559
การปั้นหุ่นองค์ประกอบเทียนพรรษาวัดผาสุการาม ปี 2559
โครงสร้างหุ่นองค์ประกอบเทียนพรรษาวัดผาสุการาม ปี 2559
โครงสร้างหุ่นองค์ประกอบเทียนพรรษาวัดผาสุการาม ปี 2559

ที่ตั้ง ชุมชนเทียนพรรษาวัดผาสุการาม

วัดผาสุการาม เทศบาลเมืองวารินชำราบ อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี

พิกัดภูมิศาสตร์ ชุมชนเทียนพรรษาวัดผาสุการาม

15.188440, 104.865118

บรรณานุกรม

คณะกรรมการฝ่ายกิจกรรมเยือนชุมชน ชมวิถีวัฒนธรรมในการตกแต่งต้นเทียน. (2559). แผนที่เส้นทางเยือนชุมชนคนทำเทียนอุบลราชธานี “เพลินหัตถศิลป์ถิ่นคนทำเทียน” ปี 2559 [แผ่นพับ].

Tag

การทอผ้าไหม การทำต้นเทียนพรรษา การท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม การปฏิบัติธรรม การแกะสลักเทียนพรรษา ครูภูมิปัญญาไทย บุญมหาชาติ บุญเดือนแปด ชุมชนทำเทียนพรรษา บ้านชีทวน พักผ่อนหย่อนใจ พิพิธภัณฑ์พื้นบ้าน พิพิธภัณฑ์ท้องถิ่น ดนตรีพื้นบ้าน ดนตรีพื้นเมืองอีสาน ต้นเทียนพรรษาประเภทติดพิมพ์ ต้นเทียนพรรษาประเภทแกะสลัก ประวัติศาสตร์ท้องถิ่น ประเพณีท้องถิ่น ประเพณีอีสาน ประเพณีแห่เทียนพรรษา วัดหนองป่าพง วิถีชีวิตคนอีสาน วิปัสสนากรรมฐาน ศิลปกรรมญวน ศิลปกรรมท้องถิ่นอีสาน ศิลปะญวน สถาปัตยกรรมท้องถิ่น สถาปัตยกรรมท้องถิ่นอีสาน สถาปัตยกรรมในพุทธศาสนา สาขาวัดหนองป่าพง สิม หัตถกรรมการทอผ้า อำเภอพิบูลมังสาหาร อำเภอตระการพืชผล อำเภอน้ำยืน อำเภอม่วงสามสิบ อำเภอวารินชำราบ อำเภอเขมราฐ อำเภอเขื่องใน อำเภอเดชอุดม อำเภอเมืองอุบลราชธานี อุบลราชธานี อุโบสถ ฮีตสิบสอง