วัดป่าน้ำคำเกิ่ง วัดสาขาที่ 25 ของวัดหนองป่าพง

วัดป่าน้ำคําเกิ่ง อำเภอม่วงสามสิบ จังหวัดอุบลราชธานี  เป็นวัดสาขาที่ 25 ของวัดหนองป่าพง ภายในวัดมีอาคารสถานที่รองรับสำหรับผู้มาปฏิบัติธรรม ตั้งเมื่อ พ.ศ. 2532 โดยชาวบ้านน้ำคําแดงและบ้านคําเกิ่งเลื่อมใสในการปฏิบัติธรรมและคําสอนของพระโพธิญาณเถร (ชา สุภทโท) แห่งวัดหนองป่าพง ได้พากันไปปฏิบัติธรรมเป็นประจําแต่เห็นว่าไม่สะดวกในการเดินทางเท่าใดนัก จึงได้สร้างวัดนี้ขึ้น

ทางเข้าวัดป่าน้ำคำเกิ่ง
ทางเข้าวัดป่าน้ำคำเกิ่ง

ประวัติวัดป่าน้ำคำเกิ่ง อำเภอม่วงสามสิบ จังหวัดอุบลราชธานี 

ประวัติวัดป่าน้ำคำเกิ่ง  อำเภอม่วงสามสิบ จังหวัดอุบลราชธานี ตามที่มีการบันทึกไว้ เป็นวัดในสังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย ที่ดินตั้งวัดมีเนื้อที่ 15 ไร่ อยู่ในเขตป่าสงวนที่ได้ดำเนินการขออนุญาตตั้งวัดแล้ว มีอาคารเสนาสนะประกอบด้วย ศาลาการเปรียญ กว้าง 20 เมตร ยาว 50 เมตร เป็นอาคารชั้นเดียวคอนกรีตเสริมเหล็กผนังก่ออิฐถือปูน สร้างเมื่อ พ.ศ. 2520 กุฏิสงฆ์ จํานวน 13 หลัง เป็นอาคารไม้ 11 หลัง ครึ่งตึกครึ่งไม้ 2 หลัง ปูชนียวัตถุมีพระประธานปางมารวิชัย หน้าตักกว้าง 50 นิ้ว พร้อมพระอัครสาวก 2 องค์ สร้างเมื่อ พ.ศ. 2526 เจดีย์พระธาตุพนมจําลอง ฐานกว้างด้านละ 20 เมตร สูง 25 เมตร สร้างเมื่อ พ.ศ. 2530

ศาลาการเปรียญวัดป่าน้ำคำเกิ่ง
ศาลาการเปรียญวัดป่าน้ำคำเกิ่ง
ภายในศาลาการเปรียญวัดป่าน้ำคำเกิ่ง
ภายในศาลาการเปรียญวัดป่าน้ำคำเกิ่ง
เรือนพักของผู้มาปฏิบัติธรรมวัดป่าน้ำคำเกิ่ง
เรือนพักของผู้มาปฏิบัติธรรมวัดป่าน้ำคำเกิ่ง
เจดีย์พระธาตุพนมจำลอง วัดป่าน้ำคำเกิ่ง
เจดีย์พระธาตุพนมจำลอง วัดป่าน้ำคำเกิ่ง

วัดป่าน้ำคําเกิ่ง ตั้งเมื่อ พ.ศ. 2532 โดยชาวบ้านน้ำคําแดงและบ้านคําเกิ่ง เลื่อมใสในการปฏิบัติธรรมและคําสอนของพระโพธิญาณเถร (ชา สุภทโท) แห่งวัดหนองป่าพง ได้พากันไปปฏิบัติธรรมเป็นประจํา แต่เห็นว่าไม่สะดวกในการเดินทางเท่าใดนัก จึงได้สร้างวัดนี้ขึ้นโดยในระยะแรกยังเป็นที่พักสงฆ์และได้นำเรียนให้พระโพธิญาณเถรทราบ ท่านจึงได้ส่งพระภิกษุสามเณร จํานวน 5 รูป มาจําพรรษาที่สำนักสงฆ์นี้ในปีแรกและต่อมาไดมีการก่อสร้างเสนาสนะเพิ่มขึ้นเรื่อย ๆ จึงได้ขออนุญาตสร้างวัดและได้ตั้งเป็นวัดขึ้น เป็นวัดสาขาที่ 25 ของวัดหนองป่าพง มีพระครูภัทรธรรมสิริ (ดำรง สิริภทฺโท) เป็นเจ้าอาวาส ตั้งแต่ปี พ.ศ.2532 จนปัจจุบัน

พระครูภัทรธรรมสิริ (ดำรง สิริภทฺโท) เจ้าอาวาสวัดป่าน้ำคำเกิ่ง
พระครูภัทรธรรมสิริ (ดำรง สิริภทฺโท) เจ้าอาวาสวัดป่าน้ำคำเกิ่ง

ประวัติพระครูภัทรธรรมสิริ (ดำรง สิริภทฺโท) เจ้าอาวาสวัดป่าน้ำคำเกิ่ง

พระครูภัทรธรรมสิริ (ดำรง สิริภทฺโท) เจ้าอาวาสวัดป่าน้ำคำเกิ่ง

 • พ.ศ.2512 อุปสมบทเป็นพระภิกษุ โดยมีพระครูพิพิจสาธุคุณ เป็นพระอุปัชฌาย์ มุ่งหวังในการปฏิบัติ
 • พ.ศ.2513 แสวงหาอาจารย์โดยได้ไปฝากตัวเป็นลูกศิษย์พระมงคลกิตติธาดา (อมร เขมจิตโต) ณ วัดป่าวิเวกธรรมชาน์และจำพรรษาที่นั่น
 • พ.ศ.2514 กราบลาพระมงคลกิตติธาดา (อมร เขมจิตโต) ไปอยู่กับพระโพธิญาณเถร (ชา สุภทโท) ณ วัดหนองป่าพง อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี แต่ช่วงเข้าพรรษาพระโพธิญาณเถร (ชา สุภทโท) ท่านให้ไปจำพรรษาที่วัดป่าโพธิญาณ อำเภอพิบูลมังสาหาร จังหวัดอุบลราชธานี
 • พ.ศ.2515 พระโพธิญาณเถร (ชา สุภทโท) ท่านให้ไปจำพรรษาที่วัดป่าโนนสำเริง (ภูดินแดง) อำเภอกันทรลักษณ์ จังหวัดศรีสะเกษ จนเสร็จกิจงานกฐินของวัดจึงกลับวัดหนองป่าพง
 • พ.ศ.2516 พระโพธิญาณเถร (ชา สุภทโท) ท่านให้ไปจำพรรษาที่วัดป่าไทรงาม อำเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานีกับหลวงพ่ออเนก ยสฺทินโน ช่วงหน้าแล้งท่านก็ได้ออกธุดงค์  (รุกขมูล) ไปตามสถานที่ต่าง ๆ เช่น  ระยอง, จันทบุรี, ตราด เป็นต้น
 • พ.ศ.2517 กลับจากเดินธุดงค์แล้ว พระโพธิญาณเถร (ชา สุภทโท) ท่านให้ไปจำพรรษาที่วัดป่าโพธิญาณ อำเภอพิบูลมังสาหาร อีกครั้งกับหลวงพ่อเรืองฤทธิ์ จนฺทสโร ซึ่งเป็นประธานสงฆ์อยู่ในขณะนั้น
 • พ.ศ.2518 พระโพธิญาณเถร (ชา สุภทโท) ท่านให้ไปจำพรรษาที่วัดป่าหนองแก้ว อำเภอกันทรารมย์ จังหวัดศรีสะเกษ
 • พ.ศ.2519 พระโพธิญาณเถร (ชา สุภทโท) ท่านให้ไปเป็นประธานสงฆ์ที่วัดป่าน้ำคำเกิ่ง ตำบลเตย  อำเภอม่วงสามสิบ จังหวัดอุบลราชธานี และท่านได้จำพรรษาอยู่ที่นี่จนถึงปัจจุบัน
 • พ.ศ.2532 ได้รับแต่งตั้งเป็นเจ้าอาวาสวัดป่าน้ำคำเกิ่ง สาขาที่ 25 ของวัดหนองป่าพง
 • พ.ศ.2540 ได้รับแต่งตั้งเป็นเจ้าคณะตำบลเตย เขต 2
 • พ.ศ.2543 ได้รับแต่งตั้งเป็นพระอุปัชฌาย์
 • พ.ศ.2545 ได้รับแต่งตั้งเป็นพระครูสัญญาบัตรชั้นโท ที่ “พระครูภัทรธรรมสิริ”
ธรรมะจากต้นไม้ วัดป่าน้ำคำเกิ่ง
ธรรมะจากต้นไม้ วัดป่าน้ำคำเกิ่ง
บรรยากาศภายในวัดป่าน้ำคำเกิ่ง
บรรยากาศภายในวัดป่าน้ำคำเกิ่ง
บรรยากาศภายในวัดป่าน้ำคำเกิ่ง
บรรยากาศภายในวัดป่าน้ำคำเกิ่ง

ที่ตั้ง วัดป่าน้ำคำเกิ่ง

บ้านคําเกิ่ง หมู่ที่ 9 ตําบลเตย อําเภอม่วงสามสิบ จังหวัดอุบลราชธานี

พิกัดภูมิศาสตร์ วัดป่าน้ำคำเกิ่ง

15.510440, 104.835596498

บรรณานุกรม

พงษ์ศักดิ์ พรชัย. (2555). ประวัติพระครูภัทรธรรมสิริ (หลวงพ่อดำรง สุภทฺโท), 15 มีนาคม 2560. http://pongkhub.blogspot.com/2012/11/blog-post_2743.html

มะลิวัลย์ สินน้อย, ผู้รวบรวม. (2551). ฐานข้อมูลวัดในจังหวัดอุบลราชธานี, 2 มีนาคม  2560. http://www.esanpedia.oar.ubu.ac.th/ubon_temple

Tag

การทอผ้าไหม การทำต้นเทียนพรรษา การท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม การปฏิบัติธรรม การแกะสลักเทียนพรรษา ครูภูมิปัญญาไทย บุญมหาชาติ บุญเดือนแปด ชุมชนทำเทียนพรรษา บ้านชีทวน พักผ่อนหย่อนใจ พิพิธภัณฑ์พื้นบ้าน พิพิธภัณฑ์ท้องถิ่น ดนตรีพื้นบ้าน ดนตรีพื้นเมืองอีสาน ต้นเทียนพรรษาประเภทติดพิมพ์ ต้นเทียนพรรษาประเภทแกะสลัก ประวัติศาสตร์ท้องถิ่น ประเพณีท้องถิ่น ประเพณีอีสาน ประเพณีแห่เทียนพรรษา วัดหนองป่าพง วิถีชีวิตคนอีสาน วิปัสสนากรรมฐาน ศิลปกรรมญวน ศิลปกรรมท้องถิ่นอีสาน ศิลปะญวน สถาปัตยกรรมท้องถิ่น สถาปัตยกรรมท้องถิ่นอีสาน สถาปัตยกรรมในพุทธศาสนา สาขาวัดหนองป่าพง สิม หัตถกรรมการทอผ้า อำเภอพิบูลมังสาหาร อำเภอตระการพืชผล อำเภอน้ำยืน อำเภอม่วงสามสิบ อำเภอวารินชำราบ อำเภอเขมราฐ อำเภอเขื่องใน อำเภอเดชอุดม อำเภอเมืองอุบลราชธานี อุบลราชธานี อุโบสถ ฮีตสิบสอง