นิทรรศการภาพ 3D สำนักวิทยบริการ

วันที่ 20 พฤศจิกายน พุทธศักราช 2534 ทบวงมหาวิทยาลัยได้ประกาศให้มีการแบ่งส่วนราชการในมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี งานห้องสมุดได้ยกฐานะเป็นสำนักวิทยบริการ มีการบริหารจัดการเทียบเท่าคณะโดยแบ่งส่วนราชการออกเป็น 4 ฝ่าย คือ สำนักงานเลขานุการ ฝ่ายเทคโนโลยีทางการศึกษา ฝ่ายผลิตและบริการเอกสาร และฝ่ายหอสมุด