ความหลากหลายและการใช้ประโยชน์ของพืชวงศ์กกในมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

หัวหน้าโครงการ: ช่อทิพย์ กัณฑโชติ

การสำรวจพืชวงศ์กกในมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ระหว่างเดือนตุลาคม 2555 ถึง กันยายน 2556 พบจำนวนทั้งสิ้น 9 สกุล 19 ชนิด และในจำนวนทั้งหมดนี้มี 3 ชนิด ที่สามารถระบุชื่อวิทยาศาสตร์ได้เพียงระดับสกุลเท่านั้น

รายชื่อพืชวงศ์กกในมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

kok-ubu

รายละเอียดเพิ่มเติม : ความหลากหลายและการใช้ประโยชน์ของพืชวงศ์กกในมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี รายงานโครงการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ปี 2556