โรงเรียนอัสสัมชัญอุบลราชธานี

โรงเรียนอัสสัมชัญอุบลราชธานี เดิมโรงเรียนแห่งนี้มีชื่อว่า “โรงเรียนสัพพัญญูวิทยาสงเคราะห์” เปิดทำการสอนครั้งแรกเมื่อวันที่ 31 พฤษภาคม 2500 ซึ่งขณะนั้นอยู่ภายใต้การดูแลของมิสซังคาทอลิกอุบลราชธานี มีอาคารเรียน 1 หลัง เป็นอาคารไม้สองชั้น เปิดสอนตั้งแต่ระดับประถมศึกษาถึงมัธยมศึกษา โดยมีบาทหลวงบุปผา สลับเชื้อ เป็นครูใหญ่คนแรก

ในปีการศึกษา 2508 มิสซังคาทอลิกอุบลราชธานีโดยมุขนายกในสมัยนั้นคือ พระสังฆราส เกลาดิอุส บาเย ได้เชื้อเชิญในภราดาคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทยเข้ามาบริหาร โรงเรียนสัพพัญญูวิทยาสงเคราะห์จึงได้เปลี่ยนชื่อเป็น “โรงเรียนอัสสัมชัญอุบลราชธานี” จนถึงปัจจุบัน คณะภารดาชุดแรกที่ได้ดำเนินการบริหารได้แก่

  • ภารดาเซราฟิน เป็นอธิการบดีคนแรก
  • ภารดาสมบูรณ์ มังคลานน์ เป็นผู้จัดการ
  • ภารดาอารมณ์  พูนโภคผล เป็นผู้ช่วย

ภารดาเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย มีเจตนารมณ์อย่างแรงกล้าที่จะจัดการศึกษาให้แก่เยาวชนในภูมิภาคนี้ ให้สอดคล้องกับจิตตารมณ์ของนักบุญหลุยส์ มารี กรีญอง เดอ มงฟอร์ต (ผู้สถาปณาภราดาคณะเซนต์คาเบรียล) คือ การให้การอบรมสั่งสอนเยาวชน ให้มีความรู้ที่ลึกซึ้งสามารถนำความรู้ไปประกอบอาชีพและการดำรงตนให้เป็นประโยชน์ต่อสังคม และประเทศชาติต่อไป โดยปฏิบัติตามปรัชญาที่ว่า “ความวิริยะ อุตสาหะ นำมาซึ่งความสำเร็จ”

ที่มา : โรงเรียนอัสสัมชัญอุบลราชธานี

acu (1)acu (2)acu (9)acu (7)acu (8)acu (5)acuacu (3)acu (10)acu (4)acu (6)