พระบารมีปกเกล้าชาวอุบลราชธานี พ.ศ.2518

วันที่ 19 พฤศจิกายน พ.ศ.2518 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชฯ เสด็จพระราชดำเนินพร้อมด้วยสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิรินธรเทพรัตนสุดา กิติวัฒนาดุลโสภาคย์) และสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี ทรงเยี่ยมราษฎร ณ โรงเรียนบ้านาแวงและวัดโขงเจียมปุราณวาส อำเภอเขมราฐ จังหวัดอุบลราชธานี

king_18_07king_18_05 king_18_08 king_18_04 king_18_02king_2518_01 king_18_06 king_18_03king_18_10 king_18_09