พระบารมีปกเกล้าชาวอุบลราชธานี พ.ศ.2512

วันที่ 30 กรกฎาคม พ.ศ. 2512 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชฯ และสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามกุฎราชกุมาร (สมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอ เจ้าฟ้าวชิราลงกรณ) เสด็จพระราชดำเนินเป็นการส่วนพระองค์ที่วัดศรีอุบลรัตนาราม ทรงพระราชทานพระพุทธวราราชบพิตรแก่จังหวัดอุบลราชธานี แล้วเสด็จฯประกอบพิธีเปิดโรงพยาบาลประจำจังหวัดสรรพสิทธิประสงค์

king_2512_01 king_2512_02 king_2512_03