พระบารมีปกเกล้าชาวอุบลราชธานี พ.ศ.2498

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชฯ พร้อมด้วยสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ทรงพระมหากรุณาธิคุณเสด็จพระราชดำเนินทรงเยี่ยมราษฎรจังหวัดอุบลราชธานีเป็นครั้งแรกเมื่อ เดือนพฤศจิกายน พ.ศ.2498 โดยมีกำหนดการเสด็จพระราชดำเนิน ดังนี้

วันพุธที่ 16 พฤศจิกายน 2498

เวลา 08.30 น. เสด็จฯ โดยรถยนต์พระที่นั่งจากที่ประทับจังหวัดร้อยเอ็ดไปหยุดประทับหน้าที่ว่าการอำเภอธวัชบุรี จังหวัดร้อยเอ็ดเพื่อราษฎรได้เฝ้ารับเสด็จ

เวลา 09.00 น. เสด็จฯ อำเภอธวัชบุรี ไปหยุดประทับหน้าที่ว่าการอำเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด เพื่อราษฎรได้เฝ้ารับเสด็จ

เวลา 09.50 น. เสด็จฯ จากอำเภอเสลภูมิไปหยุดประทับ ณ ที่ว่าการอกเภอยโสธร ปลัดกระทรวงมหาดไทยกราบบังคมทูลพระกรุณาเบิกนายเกียรติ ธนกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท เพื่อนำราษฎรเฝ้ารับเสด็จ

เวลา 10.50 น. เสด็จฯ โดยรถยนต์พระที่นั่งจากอำเภอยโสธร ไปหยุดประทับ ณ ที่ว่าการอำเภออำนาจเจริญ เพื่อราษฎรได้เฝ้าฯ แล้วเสวยพระกระยาหารกลางวัน

เวลา 14.30 น. เสด็จฯ จากอำเภออำนาจเจริญไปหยุดประทับที่หน้าที่ว่าการม่วงสามสิบ เพื่อราษฎรได้เฝ้ารับเสด็จ

เวลา 15.45 น. เสด็จฯ จากอำเภอม่วงสามสิบ ถึงจังหวัดอุบลราชธานี เวลาประมาณ 16.55 น. เสด็จสู่ที่ประทับค่ายทหารกองพลที่ 6 เสวยพระสุธารส ประทับแรม ณ ค่ายกองพลที่ 6 ซึ่งจัดถวายเป็นที่ประทับแรม

 king_2498_40king_2498_39 king_2498_26king_2498_17 king_2498_02king_2498_24


วันพฤหัสบดีที่ 17 พฤศจิกายน 2498

เวลา 09.00 น. เสด็จฯ โดยรถยนต์พระที่นั่งจากที่ประทับค่ายกองทหารพลที่ 6 ไปทรงวางพวงมาลา ณ อนุสาวรีย์ทหารเสียชีวิตในสงคราม แล้วเสด็จฯ ไปวัดสุปัฏนารามวรวิหาร ประทับในพระอุโบสถ ทรงจุดธูปเทียนสักการะพระพุทธปฏิมา เสด็จฯ ออกประทับชานหน้าพระอุโบสถ เพื่อราษฎรประกอบพิธีบายศรีทูลเกล้าฯ ถวายตามประเพณีพื้นเมือง โดยมีนายโพธิ์ ส่งศรี ทำหน้าที่พราหมณ์  แล้วเสด็จฯ ไปประทับปรำหน้าศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี กราบบังคมทูลพระกรุณานำราษฎรเฝ้าฯ ชาวจังหวัดอุบลราชธานีร่วมกันน้อมเกล้าฯ ถวายช้างชื่อ พลายบุญเลิศ  เสร็จแล้วเสด็จฯ ไปอำเภอพิบูลมังสาหาร เพื่อราษฎรได้เฝ้า แล้วเสด็จทอดพระเนตรแก่งสะพือ เสวย พระกระยาหารกลางวันที่แก่งสะพือ

เวลา 14.30 น. เสด็จฯ จากแก่งสะพือ อำเภอพิบูลมังสาหาร กลับสู่ที่ประทับกองพลที่ 6 เสวยสุธารส ประทับแรมที่กองพลที่ 6

king_2498_30king_2498_36

king_2498_13king_2498_

king_2498_31king_2498_33

king_2498_41king_2498_37

elephantking_2498_38

king_2498_08king_2498_35

king_2498_34king_2498_25


วันศุกร์ที่ 18 พฤศจิกายน 2498

กองทัพอากาศจัดเครื่องบินดาโกต้า และเฮลิคอปเตอร์ถวายเพื่อเสด็จฯ ทอดพระเนตรภูมิประเทศตามพระราชอัธยาศัย และเสด็จฯ แก่งสะพืออีกครั้ง

king_2498_07

เวลา 14.30 น. เสด็จฯ ไปทอดพระเนตรศูนย์การอบรมการศึกษาผู้ใหญ่ (ศ.อ.ศ.อ.) จากนั้นกลับสู่ที่ประทับเสวยพระสุธารส และประทับแรมกองพลที่ 6

king_2498_29king_2498_12

king_2498_05king_2498_11

king_2498_03king_2498_22

king_2498_19king_2498_20


วันเสาร์ที่ 19 พฤศจิกายน 2498

เวลา 08.30 น. เสด็จฯ โดยรถยนต์พระที่นั่งจากที่ประทับค่ายทหารกองพลที่ 6 ไปยังสถานีรถไฟอุบลราชธานี ขึ้นประทับรถไฟพระที่นั่ง เสด็จฯ ออกจากจังหวัดอุบลราชธานี ต่อไปยังจังหวัดศรีสะเกษ

king_2498_01king_2498_09king_2498_18king_2498_15

king_2498_10king_2498_14

ที่มา : มหาวิทยาลัยขอนแก่น. (2540). รอยเสด็จ เสด็จพระราชดำเนินเยี่ยมราษฎรภาคตะวันออกเฉียงเหนือ พุทธศักราช 2498. กรุงเทพฯ : หอรัตนชัยการพิมพ์.