คณะทำงาน

chaiwat

ชัยวัฒน์ น่าชม

ประธานคณะทำงาน

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
pulinet-2016-02-17-157 วรารักษ์ พัฒนเกียรติพงศ์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
เชียงใหม่ ธันย์ชนก อากรปรุ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
benjarat เบญจรัตน์ ศุภอุดมฤกษ์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้
sittichai สิทธิชัย วิมาลา มหาวิทยาลัยแม่โจ้
แม่ฟ้าหลวง1 พิชญา สาจันทร์ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
แม่ฟ้าหลวง2 ไผททิพย์ ทับทอง มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
suporn สุพร ทิพย์จักร์ มหาวิทยาลัยพะเยา
totsaporn ทศพล จันทร์พวง มหาวิทยาลัยนเรศวร
krittika กฤติกา สุนทร มหาวิทยาลัยขอนแก่น
msu2 พรพิมล มโนชัย มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
msu ณัฐพร เดชชัย มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
pimpika พิมพิกา วะสาร มหาวิทยาลัยนครพนม
สุรนารี พุทธชาติ เรืองศิริ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
kanittha ขนิษฐา ทุมมากรณ์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
สุโขทัย ชลลดา หงษ์งาม มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
somying สมหญิง เจียสารัมย์ มหาวิทยาลัยบูรพา
เกษตรศรีราชา กาญจนา แดนรักษ์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ศรีราชา
narumol นฤมล บุญญานิตย์ มหาวิทยาลัยศิลปากร พระราชวังสนามจันทร์
koi พัชรินทร์ ช้างทอง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กำแพงแสน
nussara นัสราห์ จำปากลาย มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
หาดใหญ่3 พรทิพย์ ถนอมกุลบุตร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ หาดใหญ่
kanueng คนึง บัวพูล มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ หาดใหญ่
ปัตตานี จุฑารัตน์ ปานผดุง มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ปัตตานี
team ศรินญา สังข์ศิริ มหาวิทยาลัยทักษิณ
kolsamut กลสมรรถ พจนาวาณิชย์ มหาวิทยาลัยนราธิวาสราช นครินทร์