ผลงานทางวัฒนธรรมของบุญจันทร์ เพชรเมืองเลย

ศูนย์ศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ได้จัดทำเว็บไซต์เพื่อเผยแพร่ผลงานทางวิชาการเกี่ยวกับวัฒนธรรมของภาคอีสานและประเทศเพื่อนบ้าน ซึ่งส่วนใหญ่เป็นผลงานของ บุญจันทร์ เพชรเมืองเลย เลขานุการของศูนย์ศิลปวัฒนธรรม โดยสารสนเทศที่โดดเด่นนั้นจะเกี่ยวกับ ภาษาและวรรณกรรมท้องถิ่นอีสาน และหมอลำ

สารสนเทศงานวิชาการที่เผยแพร่นั้น ได้แบ่งหมวดหมู่เนื้อหาออกเป็น บทความวัฒนธรมลุ่มน้ำโขง บทความวิจัยศิลปะและวัฒนธรรม วัฒนธรรม และผลงานการประพันธ์กลอนลำ เข้าไปศึกษาข้อมูลได้ที่ http://culture.neu.ac.th/phl-ngan-wrrnkrrm

ศูนย์ศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ