Loading
ตู้พระธรรม-ลายรดน้ำ-ศิลปะ-อุบลราชธานี-ยโสธร

ตู้พระธรรมในจังหวัดอุบลราชธานี

หนังสือรวบรวมตู้พระธรรมที่อยู่ตามสถานที่ต่าง ๆ ในจังหวัดอุบลราชธานีและยโสธร จำนวน 30 ตู้ การรวบรวมนี้เพื่ออนุรักษ์ศิลปะเทคนิคการเขียนลายรดน้ำ การปิดทองลายฉลุ การปิดทองลายขูด การกระแหนะปั้นลายปิดทอง ซึ่งลวดลายที่อยู่บนตู้พระธรรมจะเกี่ยวกับพุทธศาสนา พุทธประวัติ และวรรณกรรมท้องถิ่น จัดทำโดย นายสุรชัย ศรีใส นักวิชาการโสตทัศนศึกษาชำนาญการพิเศษ ฝ่ายเทคโนโลยีทางการศึกษา สำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

ตู้พระธรรม อุบลราชธานี
Download Fulltext