Loading
ปรับปรุงพื้นที่-สำนักวิทยบริการ

ประชุมวางแผนการปรับปรุงพื้นที่ให้บริการ

วันที่ 29 มกราคม 2561 นางฉวีวรรณ ชัยวัฒนา ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและทีมงาน ได้ร่วมประชุมหารือกับ ผศ.ดร.กฤษณ์ ศรีวรมาศ อาจารย์ประจำภาควิชาวิศวกรรมโยธา และรักษาราชการแทนผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายบริหารกายภาพและสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เพื่อหาแนวทางการปรับปรุงพื้นที่ให้บริการของสำนักวิทยบริการ ในการนี้สำนักวิทยบริการได้รับคำแนะนำและแนวทางในการปรับปรุงพื้นที่ส่วนต่าง ๆ ทั้งอาคารสารสนเทศ สมจิตต์ ยอดเศรณีและอาคารข้อมูลท้องถิ่น การปรับปรุง ซ่อมแซม พื้นที่นี้จะทำให้พื้นที่ต่าง ๆ สามารถใช้งานได้เต็มประสิทธิภาพมากขึ้น ไม่ว่าจะเป็น การรื้อถอนบอร์ดนิทรรศการที่โดนทำลายจากปลวก การเชื่อมพื้นที่ทั้งสองอาคาร การกั้นพื้นที่เพื่อการประหยัดพลังงานและเพื่อความปลอดภัย การปรับปรุงช่องกระจกเพื่อให้อากาศถ่ายเทได้สะดวก การปรับปรุงหลังคาและที่จอดรถ เป็นต้น 

หลังจากนี้ สำนักวิทยบริการจะได้ดำเนินการจัดทำแผนการและดำเนินการปรับปรุงพื้นที่ต่าง ๆ ซึ่งคาดว่าจะแล้วเสร็จภายในปีงบประมาณ 2561 นี้

ปรับปรุงพื้นที่-สำนักวิทยบริการ ปรับปรุงพื้นที่-สำนักวิทยบริการ ปรับปรุงพื้นที่-สำนักวิทยบริการ ปรับปรุงพื้นที่-สำนักวิทยบริการ ปรับปรุงพื้นที่-สำนักวิทยบริการ ปรับปรุงพื้นที่-สำนักวิทยบริการ ปรับปรุงพื้นที่-สำนักวิทยบริการ

ภาพถ่ายโดย : บุณพจน์ บุญไพโรจน์