Loading
ศึกษาดูงานข้อมูลท้องถิ่น มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

นักศึกษาใหม่เตรียมความพร้อมทางวิชาการและการใช้ชีวิตในมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ได้จัดโครงการ “เตรียมความพร้อมทางวิชาการและการใช้ชีวิตในมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี สำหรับนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2560" ขึ้น โดยนักศึกษาใหม่ที่เข้าร่วมโครงการ จะได้เพิ่มทักษะทางคณิตศาสตร์ ภาษาอังกฤษ และเพิ่มทักษะด้านการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ตลอดจนการให้คำแนะนำ การขอใช้บริการต่างๆ การใช้แหล่งการเรียนรู้ต่าง ๆ และการใช้ชีวิตในมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี โดยมีนักศึกษาใหม่ให้ความสนใจและแจ้งความประสงค์เข้าร่วมโครงการดังกล่าวมากกว่า 1,000 คน

ในระหว่างวันที่ 27-28 มิถุนายน  2560 น้องนักศึกษาใหม่กว่า 200 คน ได้มาเยี่ยมชมงานข้อมูลท้องถิ่นและสำนักวิทยบริการ ซึ่งเป็นแหล่งให้บริการสารสนเทศในการเรียนการศึกษาและค้นคว้าสำหรับน้อง ๆ โดยมีพี่ ๆ เจ้าหน้าที่ของสำนักวิทยบริการได้ให้การต้อนรับและแนะนำบริการต่าง ๆ 

ศึกษาดูงานข้อมูลท้องถิ่น มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีศึกษาดูงานข้อมูลท้องถิ่น มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ศึกษาดูงานข้อมูลท้องถิ่น มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ศึกษาดูงานข้อมูลท้องถิ่น มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีศึกษาดูงานข้อมูลท้องถิ่น มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ศึกษาดูงานข้อมูลท้องถิ่น มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีศึกษาดูงานข้อมูลท้องถิ่น มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ศึกษาดูงานข้อมูลท้องถิ่น มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ศึกษาดูงานข้อมูลท้องถิ่น มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ศึกษาดูงานข้อมูลท้องถิ่น มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ศึกษาดูงานข้อมูลท้องถิ่น มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ศึกษาดูงานข้อมูลท้องถิ่น มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีศึกษาดูงานข้อมูลท้องถิ่น มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ศึกษาดูงานข้อมูลท้องถิ่น มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ศึกษาดูงานข้อมูลท้องถิ่น มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี