Loading

กวยจั๊บอุบล

กวยจั๊บ อาหารพื้นเมืองของชาวเวียดนามที่อพยพเข้ามาอยู่ในจังหวัดอุบลราชธานีนำมาเผยแพร่ มีการผลิตและบริโภคจนกลายเป็นอาหารพื้นถิ่นที่นิยมและเป็นของฝากที่ม

อ่านต่อ...

กัณฑ์หลอน บุญผะเหวด

กัณฑ์หลอน หรือกัณฑ์จอบในงานบุญผะเหวดหรือบุญมหาชาติตามประเพณีฮีตสิบสองของคนอีสาน การแสดงออกถึงการบริจาคทาน ความเลื่อมใสศรัทธา และความสามัคคีของคนในชุมช

อ่านต่อ...

ก่องข้าว กระติบข้าว

ภาชนะที่จักสานด้วยไม้ไผ่ ใช้สำหรับบรรจุข้าวเหนียวที่นึ่งสุกแล้ว เครื่องใช้ที่คนอีสานทุกครัวเรือนต้องมี ความเหมือนและความแตกต่างของก่องข้าวและกระติบข้า

อ่านต่อ...