Loading

สถาปัตย์ธรรมยุติในอุบลฯ

พุทธศาสนาฝ่ายธรรมยุติกนิกายเผยแผ่เข้ามาสู่อีสานครั้งแรกที่จังหวัดอุบลราชธานี ณ​ วัดสุปัฏนารามวรวิหาร นอกจากการนำแนวปฏิบัติมาสู่คณะสงฆ์แล้ว งานสถาปัตยก

อ่านต่อ...

เวียดนามในอุบลราชธานี

หมูยอ กวยจั๊บ เป็นอาหารที่ได้รับความนิยมและขึ้นชื่อของจังหวัดอุบลราชธานี โดยชาวเวียดนามที่อพยพเข้ามาตั้งถิ่นฐานในจังหวัดอุบลราชธานีเป็นผู้นำวัฒนธรรมกา

อ่านต่อ...

ดินอุบลฯ ปลูกพืชอะไรดี??

พื้นที่ของจังหวัดอุบลราชธานี พบชุดดินคงที่มีลักษณะเนื้อดินเป็นดินร่วนปนทรายมากที่สุด พืชเศรษฐกิจที่เหมาะสมในการปลูกได้แก่ ข้าว ยางพารา มันสำปะหลัง และ

อ่านต่อ...

วัดเก่าอายุกว่า 100 ปี ที่อุบลราชธานี

ผลงานการวิจัยของอาจารย์ลลิดา บุญมี ที่ได้สืบประวัติของวัดเก่าอายุกว่า 120 ปี ในจังหวัดอุบลราชธานี พบว่ามูลเหตุของการสร้างวัดนั้นมาจากการตั้งถิ่นฐานและ

อ่านต่อ...

อีสานร้อยแปด

อีสานร้อยแปด เป็นเว็บไซต์ที่รวบรวมเรื่องราวเกี่ยวกับศิลปวัฒนธรรม ขนบประเพณี และความเป็นอยู่ของชาวอีสาน เป็นสังคมออนไลน์ที่มีวัตถุประสงค์เพื่อบันทึก อน

อ่านต่อ...

ผ้าและสิ่งทออีสาน

ฐานข้อมูลองค์ความรู้ผ้าและสิ่งทอ เป็นเว็บไซต์ที่นำเสนอข้อมูลสารสนเทศเกี่ยวกับผ้าและสิ่งทอของภาคอีสานที่นับได้ว่าเป็นแหล่งผลิตผ้าทอชั้นดีของประเทศไทยจา

อ่านต่อ...

สมุนไพรเครื่องยา ภูมิปัญญา หมอยาพื้นบ้านอีสานใต้

ผศ.ดร.เภสัชกรหญิง สุดารัตน์  หอมหวลและคณะ  สังกัดคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ได้ลงพื้นที่ สำรวจและเก็บข้อมูลภูมิปัญญาของหมอยาพื้นบ้านในท้องถ

อ่านต่อ...