Loading

วัดเก่าอายุกว่า 100 ปี ที่อุบลราชธานี

ผลงานการวิจัยของอาจารย์ลลิดา บุญมี ที่ได้สืบประวัติของวัดเก่าอายุกว่า 120 ปี ในจังหวัดอุบลราชธานี พบว่ามูลเหตุของการสร้างวัดนั้นมาจากการตั้งถิ่นฐานและ

อ่านต่อ...

อีสานร้อยแปด

อีสานร้อยแปด เป็นเว็บไซต์ที่รวบรวมเรื่องราวเกี่ยวกับศิลปวัฒนธรรม ขนบประเพณี และความเป็นอยู่ของชาวอีสาน เป็นสังคมออนไลน์ที่มีวัตถุประสงค์เพื่อบันทึก อน

อ่านต่อ...

ผ้าและสิ่งทออีสาน

ฐานข้อมูลองค์ความรู้ผ้าและสิ่งทอ เป็นเว็บไซต์ที่นำเสนอข้อมูลสารสนเทศเกี่ยวกับผ้าและสิ่งทอของภาคอีสานที่นับได้ว่าเป็นแหล่งผลิตผ้าทอชั้นดีของประเทศไทยจา

อ่านต่อ...

สมุนไพรเครื่องยา ภูมิปัญญา หมอยาพื้นบ้านอีสานใต้

ผศ.ดร.เภสัชกรหญิง สุดารัตน์  หอมหวลและคณะ  สังกัดคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ได้ลงพื้นที่ สำรวจและเก็บข้อมูลภูมิปัญญาของหมอยาพื้นบ้านในท้องถ

อ่านต่อ...

พรรณไม้สมุนไพรอีสานใต้

คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี โดย ผศ.ดร.เภสัชกรหญิง สุดารัตน์  หอมหวล รศ.ดร. เภสัชกรหญิง ระวิวรรณ แก้วอมตวงศ์ และผศ.ดร.นุตติยา วีระวัธนชัย ได้

อ่านต่อ...

ผลงานทางวัฒนธรรมของบุญจันทร์ เพชรเมืองเลย

ศูนย์ศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ได้จัดทำเว็บไซต์เพื่อเผยแพร่ผลงานทางวิชาการเกี่ยวกับวัฒนธรรมของภาคอีสานและประเทศเพื่อนบ้าน ซึ่งส่วน

อ่านต่อ...

วารสารความหลากหลายทางวัฒนธรรม

คณะวัฒนธรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ได้จัดทำ วารสารความหลายหลายทางวัฒนธรรม หรือ Journal of Cultural Diversity ขึ้น เพื่อให้เป็นแหล่งตีพิมพ์และเผยแพ

อ่านต่อ...