Home

สารสนเทศอีสาน ข้อมูลอีสาน อุบลราชธานี


What’s news?

ผูกข้อต่อแขน

ฝ้ายผูกแขนสีขาว พร้อมคำอวยพรให้พบเจอแต่สิ่งดีงาม การสร้างขวัญและกำลังใจให้แก่กันและกันที่คนอีสานถือป…

หวดและมวย

หวดและมวย เครื่องจักสานไม้ไผ่สำหรับใช้ในการนึ่งข้าวเหนียว เครื่องใช้ประจำครัวเรือนของคนอีสาน

กวยจั๊บอุบล

กวยจั๊บ อาหารพื้นเมืองของชาวเวียดนามที่อพยพเข้ามาอยู่ในจังหวัดอุบลราชธานีนำมาเผยแพร่ มีการผลิตและบริ…

การพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชน โดยอาศัยอัตลักษณ์จากแหล่งหินสามพันโบก แถบลุ่มน้ำโขง

งานวิจัย : การพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชน โดยอาศัยอัตลักษณ์จากแหล่งหินสามพันโบก แถบลุ่มน้ำโขง : กรณีศึกษาวิส…

1 2 44


My Services

โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์แหล่งเรียนรู้ศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่นอีสาน โดย งานข้อมูลท้องถิ่น สำนักวิทยบริการ


My YouTube


UBU Archives : จดหมายเหตุ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

จดหมายเหตุมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี


OAR Service : สืบค้นสารสนเทศ


IsanGate : ประตูสู่อีสาน

isangate-ภาคอีสาน