:: บ ท เ รี ย น เ พื่ อ ก า ร เ รี ย น รู้ ด้ ว ย ต น เ อ ง ::
:: บ ท เ รี ย น เ พื่ อ ก า ร เ รี ย น รู้ ด้ ว ย ต น เ อ ง ::

ยินดีต้อนรับ...

        จังหวัดอุบลราชธานี เป็นจังหวัดที่มีมรดกทางภูมิปัญญา อันเป็นสมบัติล้ำค่าที่มีการถ่ายทอดกันมาตั้งแต่อดีต โดยการบอกเล่าหรือการบันทึกไว้กับบุคคลหรือแหล่งต่าง ๆ เช่น วัฒนธรรมการทอผ้าไหม การผลิตเครื่องทองเหลือง การละเล่นดนตรีพื้นเมือง ประเพณีแห่เทียนพรรษา วัฒนธรรมความเป็นอยู่ตามฮีต 12 คอง 14 เป็นต้น แต่จากสภาพสังคมและวัฒนธรรมในปัจจุบันทำให้ภูมิปัญญาท้องถิ่นหรือขนบธรรมเนียมประเพณีเหล่านี้ลดน้อยลงทุกทีและอาจจะเลือนหายไปในที่สุด หากไม่ได้รับการจัดการและจัดระบบการดำเนินการที่ดี
        งานข้อมูลท้องถิ่น สำนักวิทยบริการ ซึ่งเป็นหน่วยงานที่ได้ดำเนินงานศึกษา รวบรวม จัดระบบ ให้บริการและเผยแพร่ข้อมูลท้องถิ่นภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จึงคิดจะดำเนินโครงการจัดทำบทเรียนเพื่อการเรียนรู้ด้วยตนเองเกี่ยวกับสารสนเทศท้องถิ่นอุบลราชธานีขึ้น โดยจะดำเนินการจัดการและจัดระบบบทเรียนให้มีรูปแบบและเนื้อหาที่เหมาะสมกับการเรียนรู้ของเด็กและเยาวชน ครูอาจารย์สามารถนำไปใช้เป็นสื่อการเรียนการสอนที่เกี่ยวกับภูมิปัญญาท้องถิ่นได้ นอกจากนั้นแล้วยังเป็นการส่งเสริมและเผยแพร่ความรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่นของจังหวัดอุบลราชธานีให้กว้างขวางขึ้น ในรูปแบบที่สะดวกและง่ายต่อการเข้าถึงบนระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ต

บทเรียนเพื่อการเรียนรู้ด้วยตนเอง

:: บ ท เ รี ย น เ พื่ อ ก า ร เ รี ย น รู้ ด้ ว ย ต น เ อ ง ::