วัดป่าสว่างวีระวงศ์ สำนักปฏิบัติแสงธรรมส่องชีวิต สาขาอุบลราชธานี

วัดป่าสว่างวีระวงศ์ สำนักปฏิบัติธรรมและวัดสาขาของสำนักปฏิบัติแสงธรรมส่องชีวิต ที่มีพระสุนทรธรรมภาณ (พระอาจารย์สมชาติ ธมฺมโชโต) เป็นประธานสงฆ์และผู้นำการเผยแผ่พระพุทธศาสนา ภายในวัดมีความพร้อมสามารถรองรับผู้เข้าร่วมกิจกรรมปฏิบัติธรรมได้มากกว่า 100 คน ตั้งอยู่ในอำเภอสว่างวีระวงศ์ จังหวัดอุบลราชธานี

วัดป่าสว่างวีระวงศ์-การปฏิบัติธรรม-สำนักปฏิบัติแสงธรรมส่องชีวิต

วัดป่าสว่างวีระวงศ์ หรือสำนักปฏิบัติแสงธรรมส่องชีวิต สาขาอุบลราชธานี เป็นสถานที่จัดฝึกอบรมและปฏิบัติธรรมของพุทธศาสนิกชนทั่วไป โดยเฉพาะจัดอบรมปฏิบัติธรรมแก่เยาวชน นักเรียน นิสิต นักศึกษา คณาจารย์ จากสถาบันการศึกษาต่าง ๆ ข้าราชการตำรวจ ทหาร และข้าราชการฝ่ายปกครอง เช่น โครงการพัฒนาจิตเพื่อสันติสุข ฯลฯ โดยมีพระอาจารย์สมชาติ ธมฺมโชโต และพระลูกศิษย์เป็นผู้ให้การอบรมแก่ผู้เข้าปฏิบัติธรรม

วัดป่าสว่างวีระวงศ์-การปฏิบัติธรรม-สำนักปฏิบัติแสงธรรมส่องชีวิต วัดป่าสว่างวีระวงศ์-การปฏิบัติธรรม-สำนักปฏิบัติแสงธรรมส่องชีวิต

ประวัติวัดป่าสว่างวีระวงค์

เมื่อปี พ.ศ. 2532 พระสุนทรธรรมภาณ (พระอาจารย์สมชาติ ธมฺมโชโต) ประธานสงฆ์แห่งสำนักปฏิบัติแสงธรรมส่องชีวิต สี่แยกหินกอง ตำบลโคกแย้ อำเภอหนองแค จังหวัดสระบุรี ท่านเป็นพระนักปฏิบัติ พระนักเทศน์ พระนักเผยแผ่ และพระผู้เสียสละเพียรอุทิศตนทำงานเพื่อพระพุทธศาสนา ท่านได้ไปพำนักปฏิบัติธรรมอยู่ ณ วัดป่าสะพานโดม บ้านสะพานโดม ตำบลแก่งโดม อำเภอสว่างวีระวงศ์ จังหวัดอุบลราชธานี ครั้นต่อมาเมื่อปี พ.ศ. 2540 ท่านได้ปรับปรุงพื้นที่และปลูกต้นไม้นานาพันธุ์เพื่อรักษาฟื้นฟูสภาพป่า จนกระทั่งเมื่อวันที่ 10 ธันวาคม พ.ศ. 2544 ได้เริ่มก่อสร้างเสนาสนะถาวรต่าง ๆ ขึ้น เช่น กุฏิสงฆ์ ศาลาปฏิบัติธรรม โรงทาน โรงครัว อาคารรับรอง และห้องน้ำ เป็นต้น ซึ่งสร้างแล้วเสร็จภายใน ๖ เดือน เพื่อจัดตั้งเป็นวัดป่าสว่างวีรวงศ์ (สำนักปฏิบัติแสงธรรมส่องชีวิต สาขาอุบลราชธานี) ขึ้น เป็นหนึ่งในสาขาของสำนักปฏิบัติแสงธรรมส่องชีวิต ท่านได้อาราธนาท่านเจ้าประคุณสมเด็จพระพุทธชินวงศ์ (ประจวบ กนฺตาจาโร) วัดมกุฏกษัตริยาราม กรุงเทพฯ เป็นองค์ประธานเปิดแพรคลุมป้ายศาลาปฏิบัติธรรม เมื่อวันอาทิตย์ที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2545

สำนักปฏิบัติแสงธรรมส่องชีวิตมีแนวการปฏิบัติเน้นให้ผู้ฝึกมีสติรู้ในอิริยาบท ภาวนาเจริญสติกำหนดในกายตน-จิตตน มองทุกอย่างให้เห็นว่าศีลอยู่ตรงไหน ศีลคืออะไร สมาธิจิตคืออะไร จิตสงบอย่างไร เป็นปัจจัตตัง เป็นจุดที่ต้องหาเหตุโดยทางสำนักฯ ได้จัดปฏิบัติธรรมอบรมภาวนาทุกวันเสาร์-อาทิตย์ สำหรับในวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาและวันสำคัญของชาติ เช่น วันมาฆบูชา, วันวิสาขบูชา, วันอาสาฬหบูชา, วันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว, วันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ, วันสงกรานต์ และวันปีใหม่ ฯลฯ จะมีการจัดอบรมฝึกวิปัสสนากรรมฐาน บวชชีพราหมณ์ บวชเนกขัมมะ (ศีล 8) สัมมาปฏิบัติ โดยจัดอบรมและปฏิบัติธรรมตลอดทั้งปีอย่างต่อเนื่อง

วัดป่าสว่างวีระวงศ์-การปฏิบัติธรรม-สำนักปฏิบัติแสงธรรมส่องชีวิต วัดป่าสว่างวีระวงศ์-การปฏิบัติธรรม-สำนักปฏิบัติแสงธรรมส่องชีวิต วัดป่าสว่างวีระวงศ์-การปฏิบัติธรรม-สำนักปฏิบัติแสงธรรมส่องชีวิต

ที่ตั้ง วัดป่าสวางวีระวงศ์ 

บ้านสะพานโดม ตำบลแก่งโดม อำเภอสว่างวีระวงศ์ จังหวัดอุบลราชธานี

พิกัดภูมิศาสตร์ วัดป่าสวางวีระวงศ์ 

15.244640, 105.169329

บรรณานุกรม

สำนักปฏิบัติแสงธรรมส่องชีวิต, 2 สิงหาคม 2560. http://www.sangdhamsongchevit.com

Tag

การทอผ้าไหม การทำต้นเทียนพรรษา การท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม การปฏิบัติธรรม การแกะสลักเทียนพรรษา ครูภูมิปัญญาไทย บุญมหาชาติ บุญเดือนแปด ชุมชนทำเทียนพรรษา บ้านชีทวน พักผ่อนหย่อนใจ พิพิธภัณฑ์พื้นบ้าน พิพิธภัณฑ์ท้องถิ่น ดนตรีพื้นบ้าน ดนตรีพื้นเมืองอีสาน ต้นเทียนพรรษาประเภทติดพิมพ์ ต้นเทียนพรรษาประเภทแกะสลัก ประวัติศาสตร์ท้องถิ่น ประเพณีท้องถิ่น ประเพณีอีสาน ประเพณีแห่เทียนพรรษา วัดหนองป่าพง วิถีชีวิตคนอีสาน วิปัสสนากรรมฐาน ศิลปกรรมญวน ศิลปกรรมท้องถิ่นอีสาน ศิลปะญวน สถาปัตยกรรมท้องถิ่น สถาปัตยกรรมท้องถิ่นอีสาน สถาปัตยกรรมในพุทธศาสนา สาขาวัดหนองป่าพง สิม หัตถกรรมการทอผ้า อำเภอพิบูลมังสาหาร อำเภอตระการพืชผล อำเภอน้ำยืน อำเภอม่วงสามสิบ อำเภอวารินชำราบ อำเภอเขมราฐ อำเภอเขื่องใน อำเภอเดชอุดม อำเภอเมืองอุบลราชธานี อุบลราชธานี อุโบสถ ฮีตสิบสอง