ปราสาทธาตุนางพญา (คูห้วยธาตุ) โบราณสถานอารยะธรรมขอม

ปราสาทธาตุนางพญา (คูห้วยธาตุ) อำเภอบุณฑริก จังหวัดอุบลราชธานี ปราสาทหินศิลาแลงและหินทราย โบราณสถานแบบเขมรสมัยบายน แสดงถึงอิทธิพลอาณาจักรขอมในด้านการเมืองการปกครองและศาสนาที่พบในบริเวณจังหวัดอุบลราชธานี

ปราสาทธาตุนางพญา-คูห้วยธาตุ- ศิลปะบายน

ปราสาทนางพญา (คูห้วยธาตุ) มีลักษณะโบราณสถานก่อด้วยศิลาแลงและหินทราย เป็นปราสาทหลังเดียว หันหน้าไปทางทิศตะวันออก มีแผนผังเป็นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า สิ่งก่อสร้างสำคัญประกอบด้วย อาคารรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า 1 หลัง ส่วนยอดหรือหลังคาหักพังลงหมดแล้วเหลือเฉพาะฐาน มีกำแพงศิลาแลงล้อมรอบ ด้านหน้าทำเป็นซุ้มประตู (โคปุระ) ก่อด้วยศิลาแลงและหินทรายด้านทิศตะวันออก 1 ด้าน ถัดจากตัวปราสาทไปทางทิศเหนือ มีอ่างเก็บน้ำ (บาราย) ขนาดใหญ่  โบราณสถานแห่งนี้น่าจะเป็นสิ่งก่อสร้างแบบเขมรสมัยบายน ประมาณต้นพุทธศตวรรษที่ 18 ปราสาทแห่งนี้แสดงถึงอิทธิพลอาณาจักรขอมในด้านการเมืองการปกครองและศาสนาที่พบในบริเวณจังหวัดอุบลราชธานี

กรมศิลปากรได้ประกาศขึ้นทะเบียนเป็นโบราณสถานของชาติโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่ม 53 ตอนที่ 34 วันที่ 27 กันยายน พ.ศ. 2479 และกำหนดเขตที่ดินโบราณสถาน ในราชกิจจานุเบกษา เล่ม 98 ตอนที่ 177 วันที่ 27 ตุลาคม พ.ศ. 2524 พื้นที่ประมาณ 2 ไร่ 2 งาน 52 ตารางวา

ปราสาทธาตุนางพญา-คูห้วยธาตุ- ศิลปะบายน ปราสาทธาตุนางพญา-คูห้วยธาตุ- ศิลปะบายน ปราสาทธาตุนางพญา-คูห้วยธาตุ- ศิลปะบายน ปราสาทธาตุนางพญา-คูห้วยธาตุ- ศิลปะบายน

ที่ตั้ง ปราสาทธาตุนางพญา

ตำบลหนองสะโน อำเภอบุณฑริก จังหวัดอุบลราชธานี

พิกัดภูมิศาสตร์ ปราสาทธาตุนางพญา

14.769283, 105.298129

บรรณานุกรม

สมศรี ชัยวณิชยา. (2556). เอกสารประกอบการสอน วิชา 1432 324 ประวัติศาสตร์อุบลราชธานี. อุบลราชธานี: สาขาวิชามนุษยศาสตร์ คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี.

Tag

การทอผ้าไหม การทำต้นเทียนพรรษา การท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม การปฏิบัติธรรม การแกะสลักเทียนพรรษา ครูภูมิปัญญาไทย บุญมหาชาติ บุญเดือนแปด ชุมชนทำเทียนพรรษา บ้านชีทวน พักผ่อนหย่อนใจ พิพิธภัณฑ์พื้นบ้าน พิพิธภัณฑ์ท้องถิ่น ดนตรีพื้นบ้าน ดนตรีพื้นเมืองอีสาน ต้นเทียนพรรษาประเภทติดพิมพ์ ต้นเทียนพรรษาประเภทแกะสลัก ประวัติศาสตร์ท้องถิ่น ประเพณีท้องถิ่น ประเพณีอีสาน ประเพณีแห่เทียนพรรษา วัดหนองป่าพง วิถีชีวิตคนอีสาน วิปัสสนากรรมฐาน ศิลปกรรมญวน ศิลปกรรมท้องถิ่นอีสาน ศิลปะญวน สถาปัตยกรรมท้องถิ่น สถาปัตยกรรมท้องถิ่นอีสาน สถาปัตยกรรมในพุทธศาสนา สาขาวัดหนองป่าพง สิม หัตถกรรมการทอผ้า อำเภอพิบูลมังสาหาร อำเภอตระการพืชผล อำเภอน้ำยืน อำเภอม่วงสามสิบ อำเภอวารินชำราบ อำเภอเขมราฐ อำเภอเขื่องใน อำเภอเดชอุดม อำเภอเมืองอุบลราชธานี อุบลราชธานี อุโบสถ ฮีตสิบสอง